The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 374 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

2.7.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Firenze

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Schubart beder Thorvaldsen meddele, hvornår han kommer til Montenero, hvor han kan bo og arbejde.
Han fortæller desuden, at Georg Zoëga har fået tilladelse til at blive i Rom.

See Original

Montenero den 2 Juli 1804

Et Brev som blev mig sendt fra Rom, foranlediger mig til at sige Dem nogle venskabelige Ord, min gode kiære Landsmand. Jeg behöver at vide hvorledes det gaaer Dem, om Deres Helbred er god, om det yndige Florenz behager Dem? Jeg behöver ogsaa at sige Dem, at min Kone og jeg, vi ret inderlig længes efter vor Thorwaldsen, og at han jo ikke maa lade sig lokke af det skiönne Florenz til at slæbe der sine Dage. Vor Montenero venter Dem. Det staaer pragtfuld og i sær kiölt, og bier efter vor Phidias. En smuk og med herlig lys Dag prydet Stue venter Dem. Der maae De arbeyde; og sand Prometheus maae jo komme og danne Mennesker, vel at forstaae af Lehr, thi vore smukke Monteneriske Bönder Piger vil nok vanskelig lade Dem bruge i Lehrets Sted, thi de ere den hellige Jomfrue i Monteneros Kirke og Kloster for nær til at turde begynde paa sligt, da Munkene alleneste har Tilladelse til at forette dette hellige Arbeyde.
Nu min gode Thorwaldsen kom snart. Jeg tilstaaer Dem neppe at blive til i Dag fiorten Dage, og vil De komme i Dag aatte Dage, skal det være mig desto kiærere. Wulffen har prægtigt Lehr siger han, og han er en stor Kiender hvad Bildhugger Kunsten angaaer; og har De seet hans Büste som staaer i det lange gallerie ovenpaa; og som næsten seer ud, som et Oxehoved, saa vil De nok bifalde min Mening over denne store Kunstkenner.
Vor gode og værdige Zoega er saa glad; thi Kongen tilstaaer ham at blive i Rom og nyde de ham tillagde 500 Rd., og hvad de övrige angaaer som han faaer af Universitetet har Kongen befalet Finanz Coll: at træde i Brevvexling med det Tydske Cancelie for at se i hvorvidt dette ogsaa kand giøres mueligt. Nu begriber De vel at Manden er glad og hans Venskab for mig giør at han tilskriver mig denne Herkuliske Bedrift thi vi have overvundet med et eeneste Brev til Kronprinzen 12 Deputerte og Comiterte i Finanz Coll: og med Guds Hielp ligesaa mange i Tydske Cancellie.
Skriv mig nu smukt artigt til med første Post og siig mig naar De kommer til vort landlige Montenero. Vi nyde her stille Glæder, og den Sindsroe som giør at man nyder dobbelt.

Deres oprigtige Ven og Landsmand
H B Schubart

P.S. Skriv mig lige til Livorno og sæt uden paa Brevet al recapito del Sigr Console Ulrich

General Comment

Se i øvrigt Thorvaldsens svarudkast af efter 2.7.1804.

Archival Reference
m1 1804, nr. 13
Thiele
Delvis trykt hos Thiele I, p. 232-233.
Other references

  • A.D. Jørgensen: Georg Zoega. Et mindeskrift, København 1881, p. 114 (kort citeret).
  • Rikard Magnussen: Thorvaldsens Livsanskuelse. En Gennemgang og Vurdering af de foreliggende Oplysninger om Thorvaldsens Forhold til Kristendommen, med særligt Henblik paa Tiden omkring 1804, København, 1936 (brevet er delvist gengivet p. 120).

Subjects
Live Model · Montenero · Patronage · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Persons
Christian 7. · Frederik 6. · Jacqueline Schubart · J.C. Ulrich · Joh. Hein. Wulffen · Georg Zoëga
Last updated 07.11.2014 Print