13.7.1819

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted anbefaler Thorvaldsen steder og venner, som han bør besøge på sin rejse hjem til Danmark.

Dokument

Et Par MomenterI anbefalede din Erindring af Brøndsted.
Rom d 13 July 1819
1) Naar III komme til VeronaIII da forsøm ikke at bestige il Giardino del Conte GiustiIV hvorfra man har en ganske dejlig UdsigtV over den mærkværdigeVI Stad og dens Omegn. Det ypperlig conserverede AmphitheaterVII undtagen, gives neppe noget interessantere Punkt til Overskuelse af det Hele end bemeldte HaveVIII. – Af San MicheleIX og SansovinoX seer man i Verona ganske herlige BygningerXI – Marchesa MaffeisXII SamlingXIII af antike Marmore, skænket af ham til Academia Philharmonica, vil ogsaa interessere Dig og LundXIV.
2) I München, hvor man vel sagtens vil rivesXV lidt om Dig, maatte Du ikke forsømme at gjøre den brave og geniale SchellingsXVI Bekjendskab. Vilde Du erindre at hilse ham, SchlichtegrollXVII, StöverXVIII og KlenzeXIX venligen fra mig.
3) I WienXX burde Du og LundXXI ikke glemme at see, iblant saa Meget andet den LambertskeXXII Malerie- og antike Vase-Samling. Af mine Bekjendte i Wien støde I vel snarest paa Hofraad SonnleitnerXXIII, som er gift med et dansk FruentimmerXXIV født Mariboe fra Kjøbenhavn. Denne gode Familie vilde jeg bede meget at hilse.
4) I Dresden, hvor Opholdet vist vil blive Eder behageligt, vil Du gjøre den lærde Bøttigers Bekjend[t]skabXXV, som jeg vilde bede Meget at hilse. Skulde vor unge Landsmand den talentfulde men desværre syge Landskabsmaler DahlXXVI endnu være i Dresden da gjorde Du en god Gjerning ved at tilskynde ham til jo før jo heller at komme her til os til Rom.
5) I Altona ville Du ikke glemme personlig at besøge Banqiuer DonnerXXVII og tale med ham selv om den StatueXXVIII som han ønsker af Dig i Marmor. Ogsaa ville Du have den Godhed at overlevere ham den lille ÆskeXXIX I medbringe fra mig med min bedste Hilsen.
6) Jeg veed ej med Vished om I komme over Berlin, men i dette Tilfælde vilde jeg især bede at formelde de Herrer Geheimeraad F.A. WolfXXX og Professor BoeckXXXI mine bedste Hilsener.
7) Til Kiøbenhavn medbringe I fra mig ikkun tvende smaa PakkerXXXII, den ene til Frue Bispinde MünterXXXIII den anden til min elskværdige Svigerinde Frue AagaardXXXIV som Prof. Lund kjender personligen – med begge Pakkerne følge Breve under samme Adresser. Min Svigerinde, mine smaa Børns OpdragerindeXXXV og anden Moder, er min uforglemmelige Frederikes udtrykte BilledeXXXVI. Ogsaa derfor vil det maaskee end ydermere glæde Dig at gjøre hendes Bekjendtskab. Und hende og min gode Svoger Assessor AagaardXXXVII dit Besøg og din Samtale saa ofte som det bliver Dig mueligt. Glem ikke at lade Dig vise mine tre smaa Børn og see ret paa dem at Du, ved din Hjemkomst til Rom kan sige mig hvordan de kjære GlutterXXXVIII nu see ud. Hils dem fra Fader i Rom og giv dem hver et Kys. Vil Du have En af mine DøttreXXXIX, hvem af dem Du liderXL bedst, saa har Du min Tilladelse til at forlove DigXLI med hende. Men da dette har lidt vel lange Udsigter saa vil jeg hellere raade Dig at frie til Rikke HansenXLII, min afdøde Ven Prof: O.H. MynstersXLIII Steddatter som er den raresteXLIV Pige jeg kjender i Kjøbenhavn.
8) Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede StedXLV paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligstXLVI dvæler med Suk og Savn og ForlængselXLVII. Du veed at Du har lovet mig en MindesteenXLVIII over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer. Rejs nu med GudXLIX! og skriv til Din trofaste Ven Brøndsted.

Generel kommentar

Brevet indeholder Brøndsteds rejseanvisninger til Thorvaldsen med hensyn til hjemrejsen til Danmark i 1819. Thorvaldsen valgte imidlertid at følge en anden rute end den her forudsatte, se mere herom i Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Brøndsted ærgrede sig efterfølgende over, at Thorvaldsen ikke havde fulgt hans rejseanvisninger, se Brøndsteds brev til Thorvaldsen 2.10.1819.

Arkivplacering

m6 1819, nr. 39

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Moment anvendes her i ‘forhold af væsentlig betydning’, jf. Ordbog over det danske Sprog. Brøndsted anbefaler med andre ord de steder, som han mener vil være vigtige for Thorvaldsen.

 2. Thorvaldsen rejste til Danmark i selskab med maleren J.L. Lund. Se hertil de senere passager i dette brev.

 3. Byen Verona er beliggende ca. 500 km nord for Rom.

 4. Renæssancehaven Gardino del Conte Giusti anlagt for grev Agostino Giusti (1546-1615).

 5. Haven er anlagt således, at man fra et højt punkt har udsigt over byen Verona.

 6. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige: værd at lægge mærke til.

 7. Det romereske amfiteater (Arena) i Verona, der blev opført under kejser Diocletian (ca. 290 e. Kr.). Amfiteatret er et af de største af sin art, der kan huse op til 22.000 publikummer. Bygningen er 152 m i diameter og 32m høj, så der har formentlig været en fantastisk udsigt fra de øverste rækker.

 8. Den ovennævnte Gardino del Comte Giusti, se kommentaren hertil.

 9. Den italienske arkitekt og fæstningsbygmester Michele Sanmicheli (1484-1559).

 10. Den italienske renæssancebilledehugger Andrea Sansovino (o.1440-1529).

 11. Sanmichele opførte bla. Palazzo Pompei (påbegyndt ca.1530), Palazzo Canossa (under opførelse 1537), Palazzo Bevilacqua og Cappella Pellegrini i kirken San Bernardino i Verona.

 12. Den italienske litterat og arkæolog Francesco Scipione Maffei (1675-1755).

 13. Samlingen Museo Maffeiano, nu Museo Lapidario Maffeiano, der var åbnet 1745 i Verona. Grundlæggeren Scipione Maffei havde i flere år ladet sin samling huse i Accademia Filarmonica, således var en del af hans antikke sten med indskrifter indsat i en mur omkring Accademia Filarmonica.

 14. Den danske maler J.L. Lund, som fulgte med Thorvaldsen på rejsen fra Rom til Danmark.

 15. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 6,2), sige: kappes om at komme i nærheden af. Thorvaldsen kom dog ikke til München i forbindelsen med hjemrejsen til Danmark. Brøndsteds formodning om, at der ville blive rift om Thorvaldsen, skyldtes formentlig, at Thorvaldsen 12.10.1814 var blevet udnævnt til professor ved Kunstakademiet i München og samtidig havde modtaget vægtige bestillinger fra kronprins Ludwig af Bayern, se hertil referenceartiklen omhandlende Ludwig 1. af Bayerns bestillinger.

 16. Den i samtiden toneangivende filosof F.W.J Schelling.

 17. Den tyske arkæolog, numismatiker og forfatter Adolf Heinrich Friedrich von Schlichtegroll (1765 – 1822).

 18. Den tyske historiker og statistiker Dietrich Heinrich Stöver (1767-1822).

 19. Ludwig 1.s hofarkitekt Leo von Klenze.

 20. Thorvaldsen rejste ikke ad den oprindelig planlagte vej til Danmark, og kom ikke til Wien. Se herom Brøndsteds brev 2.10.1819, hvor Brøndsteds forundring herover formidles.

 21. Den danske maler J.L. Lund, som fulgte med Thorvaldsen på rejsen fra Rom til Danmark.

 22. Formentlig den grev Lambert (?-18??), hvorom det i Franz Ludwig (red.), Neuestes Conversations-Lexicon, Wien 1827, p. 126, fremgår, at han har overladt sin vasesamling til kejseren af Østrig.

 23. Den østrigske arkivar, hofråd og libretto-forfatter Joseph Sonnleithner.

 24. Se den foregående kommentar.

 25. Den tyske forfatter Karl August Böttiger.

 26. Den dansk-norske maler J.C. Dahl.

 27. Bankmanden Conrad Hinrich Donner.

 28. Thorvaldsen besøgte, ifølge Thiele III, p. 11, faktisk Donner på rejsen hjem til Danmark antagelig 14.9. – 17.9.1819.
  Formentlig har emnet for statuen på dette tidspunkt endnu været ubestemt. Se hertil desuden Donners brev af 2.4.1822, hvori bestillingen omtales.

 29. Indholdet af æsken kendes ikke, og omtales ikke i de bevarede breve fra Donner.

 30. Den tyske klassiske filolog Friedrich August Wolf (1759-1824).

 31. Den tyske klassiske filologi August Boeckh (1785-1867).

 32. Indholdet af pakkerne kendes ikke i detaljer, men i sit brev 12.7.1819 omtaler Brøndsted indholdet af pakken til Marie Halling Aagard som ubetydeligheder. Se desuden brevet 28.7.1819 til familien Aagaard, hvoraf det fremgår, at den ene pakke blandt andet indeholdt “smaa Svovlmedaillons efter Basreliefs af Thorwaldson”.

 33. Biskop Friedrich Münters hustru Maria Elisabeth Krohn (1771-1842).

 34. Brøndsteds svigerinde Marie Aagaard f. Koës (1790-1858).

 35. Sønnen Georg Koës Brøndsted (1814-1878) samt døtrene Augusta Marie Frederikke Brøndsted (1816-1891) og Frederikke Koës Brøndsted (1818-1897).

 36. Svigerinden og Brøndsteds afdøde hustru Frederikke var tvillingesøstre.

 37. Godsejer Holger Halling Aagaard (1785-1866).

 38. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige: småbørn.

 39. Denne passage viser fint den frie, humoristiske tone mellem Brøndsted og Thorvaldsen; døtrene Augusta Marie Frederikke Brøndsted (1816-1891) og Frederikke Koës Brøndsted (1818-1897) var på dette tidspunkt henholdsvis 3 og 1 år gamle.

 40. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige: have tillid til eller sætte sit håb til.

 41. Denne kommentar synes som nævnt i foregående kommentar ganske humoristisk fra Brøndsteds side, for det første fordi den ældste af de to døtre, Marie Augusta Brøndsted (1816-1891) blot var tre år gammel og for det andet fordi Thorvaldsens kærlighedsliv netop var blevet løst fra en ikke uproblematisk alliance, der mentes at være en forlovelse, med Frances Mackenzie.

 42. Formentlig Mynsters steddatter Ulrikke Eleonora Schwane Hansen, datter af købmand Hans Jacob Hansen, som 1821 blev gift med Johan Sylvester Saxtorph, jf. C.F. Bricka (udg.), Dansk biografisk Lexikon, bind XIV, København 1900, p. 628-30 og bind XII, København 1898, p. 20-22.

 43. Lægen Ole Hieronymus Mynster (1772-1818, jf. E456), som også Thorvaldsen kendte fra sin ungdom, jf. indførslen i Thorvaldsens stambog.

 44. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 2,1), sige: den sjældneste, udsøgte og interessanteste.

 45. Stedet, hvor Brøndsteds afdøde hustru Frederikke var blevet begravet 15.5.1818.

 46. Jf. Ordbog over det danske Sprog, betyder ‘idelig’ ‘bestandig’ eller ‘vedholdende’. Allerideligst må således kunne forståes som ‘altid’.

 47. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige ‘længsel’.

 48. Thorvaldsen må have lovet Brøndsted et gravmæle over hustruen. Mindestenen nævnes også i Brøndsteds brev 2.10.1819, det har imidlertid ikke kunne konstateres, at Thorvaldsens løfte nogensinde realiseredes.

 49. Ang. Thorvaldsens forhold til kristendommen, se brevene omhandlende dette emne.

Sidst opdateret 27.05.2020