22.5.1827

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr. EtatsraadI og ProfessorII Thorvaldsen, Ridder af DannebrogIII og af Jernkrone-Ordenens 4de. ClasseIV.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Som følge af en kongelig befaling beder Slotsbygningskommissionen Thorvaldsen om, inden årets udgang, at meddele, hvilke kunstværker der er færdige til hjemsendelse i 1828. Slotsbygningskommissionen og Kirkebygningskommissionen har desuden fundet et handelsskib, der skal til Tunesien, og som på tilbagevejen vil kunne medtage flere af de allerede færdige kunstværker.

Dokument

Ved behagelig SkrivelseV af 4. Febr: d: A:VI har Hr. EtatsraadenVII meddeelt Slotsbygnings-Commissionen Efterretning om, at de 2de. CariatiderVIII i Marmor som ere bestemte til Trongemakket i Christiansborg SlotIX, saavel som en ChristusfigurX og de 12 ApostleXI i Gibs til Frue KirkeXII, vare fuldførte og vilde senest 2de. Maaneder efter vorde afsendte fra Rom til Livorno for derfra at forsendes videre til Kjøbenhavn med den FregatXIII som Hans Majestæt KongenXIV allernaadigst havde befalet at afgaae herfra i dette Foraar til disse og flere Kunstsagers Afhentelse. Hr. Etatsraaden har derfor yttret det Ønske at maatte benytte denne Leilighed med tillige at afsende en DøbefondXV i Marmor som er bestemt til en Kirke i IslandXVI.
Da det imidlertid var bleven Hans Majestæt allerunderdanigst indberettet, at kun disse foranførte Kunstsager, men ikke de øvrigeXVII som Hr. Etatsraaden har under Arbeide til SlottetXVIII, kunde ventes i Aar, besluttede Allerhøistsamme, at det skulde udsættes med Fregattens Afsendelse indtil næste Aar, i Forventning at samtlige Arbeider til den Tid vilde være fuldførte, hvorfor det allernaadigst blev Commissionen befalet at indhente nærmere Efterretning inden dette Aars UdgangXIX, om der kunde gjøres sikker Regning paa at see denne Forventning opfyldt, paa det Tiden til Fregattens Afgang fra Kjøbenhavn derefter kunde bestemmes. I det Commissionen herved efterkommer denne allerhøieste BefalingXX og udbeder sig ommeldte Efterretning behageligen meddeelt, skulde den tillige tilføie, at de Kongelige Gemakker i Christiansborg Slot ønskes saavidt færdige til næste Aars Udgang at de kunne afbenyttes ved HøitidelighederXXI, og følgelig vilde det være en væsentlig Mangel hvis man skulde savne de 2de. Cariatider til TrongemakketXXII, ligesom det ogsaa for en Deel vilde standse Arbeidet paa dette og de flere Gemakker, igjennem hvilke Cariatiderne maa bringes for at komme til deres Bestemmelse. Man har derfor fundet Leilighed til i Forening med Commissionen for Frue KirkeXXIII at lade ommeldte Cariatider saavelsom Christusfiguren og de 12 Apostle, afhente med et Etatsraad og Grosserer HvidtXXIV tilhørende Skib, ThereseXXV kaldet, som med en PræsentladningXXVI til Baien af TunisXXVII skal afgaae herfra i Slutningen af denne SommerXXVIII, og derefter vil anløbe Livorno, hvilket Skib saaledes kan være her tilbage tidlig i Foraaret 1828XXIX, og følgelig bringe Kunstsagerne hertil længe før saadant kunde ventes med Fregatten.
Herom undlader man ikke at meddele Hr. Etatsraaden Underretning, ligesom man ogsaa under Dags Dato har tilskrevetXXX den danske Generalconsul UlrichXXXI i Livorno det Fornødne i denne Henseende. Angaaende de øvrigeXXXII Kunstsager seer man Hr: Etatsraadens behagelige Svar imøde for derefter at kunne gjøre allerunderdanigst Indberetning til Hans Majestæt Kongen.
Slotsbygnings-Commissionen d: 22. May 1827.

HauchXXXIII J.S. MøstingXXXIV I. MonradXXXV CF HansenXXXVI

/ SchramXXXVII
const:

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m12 1827, nr. 59

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 307.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse 10.6.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Jf. brev af 4.2.1827 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 6. Dvs. dette år, dvs. 1827.

 7. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 8. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tidligere tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 9. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 10. Kristus, jf. A82.

 11. De tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 12. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 13. Der var i den forgående brevveksling tale om, at sende en fregat til Middelhavet for at fragte Thorvaldsens bestillingsopgaver til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hjem. Thorvaldsen var imidlertid ikke nået så langt som forventet, og fregatten måtte udskydes.

 14. Den danske kong Frederik 6.

 15. Dvs. Døbefont, jf. A555,1.

 16. Thorvaldsen havde ladet hugge en marmorversion af Døbefont, jf. A555,1, i gave til den kirke i Miklabæ, Blönduhlið bygd, Island, hvor hans far, Gotskalk Thorvaldsen, var født, og hvor hans farfar, Thorvaldur Gottskalksson, havde været præst.

 17. Blandt andet den meget ønskede marmorfrise til Christiansborg Slot Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), jf. A503.

 18. Dvs. Christiansborg Slot.

 19. Thorvaldsen skulle altså inden årets udgang melde tilbage til Slotsbygningskommissionen, hvilke kunstværker, i henholdsvis gips og marmor, der var færdige til afhentning i foråret 1828. Thorvaldsens svarede i:
 20. Slotsbygningskommissionen havde modtaget et kongeligt reskript. Det var i Danmark under enevælden en skriftlig tilkendegivelse eller befaling fra kongen, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 21. Blandt andet til Frederik (7.) og Vilhelmines bryllup den 1.11.1828.

 22. Karyatiderne skulle nemlig flankere tronen i tronsalen på Christiansborg Slot, der skulle anvendes til lejligheden.

 23. Dvs. Kirkebygningskommissionen.

 24. Den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 25. Handelsskibet Therese.

 26. Handelsskibet Therese skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning”, dvs. beskyttelsespenge, til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud.
  Læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 27. Dvs. beyen af Tunis Al-Husayn II ibn Mahmud.

 28. Se kronologien primo september 1827.

 29. Se kronologien april 1828.

 30. Dette brev af 22.5.1827 fra Slotsbygningskommissionen til J.C. Ulrich er endnu uidentificeret.

 31. Den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 32. Dvs. de endnu ikke færdige kunstværker.

 33. Den danske overhofmarskal og fysiker A.W. Hauch.

 34. Den danske gehejmestatsminister, finansminister og ordenskansler J.S. Møsting.

 35. Den danske embedsmand og kancellideputeret Peter Johan Monrad.

 36. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 37. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Sidst opdateret 04.05.2016