No. 2458 af 10318
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

25.12.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Brøndsted haster med skrivningen for at nå at få brevet med posten. Han har haft travlt med at vise det nyankomne danske prinsepar Rom. Prinsen har besøgt Thorvaldsens værksted, og Brøndsted lover at fortælle mere herom senere. Yderligere forsøger Brøndsted at afklare, om Thorvaldsen ved en fejl har fået udbetalt for lidt for portrætstatuen af Ostermann, A167. Han har desuden modtaget og besvaret et brev angående den østrigske jernkroneorden på Thorvaldsens vegne. Han beder Thorvaldsen om at sige til Rosenkrantz i København, at han først skriver næste onsdag, og om at besøge sin svigerinde og sine børn på godset Iselingen ved Vordingborg.

Se original

Rom den 25 Decembr. 1819.

Til Thorvaldsen

Kjæreste Ven!
Desværre maa jeg skrive Dig disse Linier i største Hast, da jeg har geleidet Hs Højhed Prinds Christian og Gemalinde den ganske Dag først i det pavelige Capelle, siden til Audienz hos den gamle elskværdige Pius den 7de, og endelig i dit Studium, hvor vi have henbragt velsignede Timer lige til nu da Mørket vælder ud som af en Ørk og Posttiden er forhaanden. Dog vilde jeg end ikke opsætte udbede 1 Postdag for at skrive Dig om nogle Momenter som ingen Opsættelse kunne taale, især eet af disse som angaaer dine egne Anliggender.

1 Hs Højhed Pr. Christian med Gemalinde og Følge ankom i Forgaars Efterm. Kl: 5, den 23 Decembr til denne herlige Stad, hvor vi Danske naturligvis siden meget, og jeg fast bestandig, have været om Dem. Hvor vidt det er en Fordeel for Prindsen at han i Tyskland fik en vis Mand med (der ligervis som Flodguden Mæander baade fører meget Vand med sig og bevæger sig frem i højst forunderlige Bugter igjennem Europa og igjennem Livet) dette begynder Hs Højhed selv fuldt vel at indsee. Det Bedste er at samme Mand her synes at vælge det Partie slet ikke at følge ved Prindsen og os andre til Kunstverkerne hvori han gjør meget vel, først fordi han slet Intet deraf forstaaer, dernæst fordi han ikke har Tid dertil for at snakke til alle Mennesker om Prindsessens store Elskværdighed og om Hs M. Kongens store Tillid til ham selv (Manden jeg mener) i det Kongen gav ham den “udtrykkelige Ordre” at gelejde Prindsen gjennem Italien – og for at skrive Breve til alle Mennesker over samme Gjenstande.
  Men mueligen vil just al den megen Skriven og Snakken hindre ham i at skrive til Dig selv, den nærmest paagjældende Person, det jeg nu vil melde Dig: at Prindsen og Prindsessen (som i Sandhed er saa elskværdig at det, ved en Laas paa Mandens Mund som fordum paa Papageno’s i Zauberfløte, skulde aldeles forbydes ham at vandvrøvle derom) nyeligen forlode dit Studium fulde af sand, dybt følt Beundring. I Sandhed Prindsen er en Herre som fortjener at see Rom. Detailler om dette første Besøg i dit Studium og om Prindsens Yttringer til mig og til Tenerani og Freund skal jeg ordentligere melde Dig i mit næste Brev. I Hast om noget ganske andet men som er af en vis Vigtighed, da det gjælder om meer end 200 Scudi i din Kasse:
2 Den herlige siddende Statue af Frue Ostermann blev ganske færdig i Marmoren for nogen Tid siden og Freund og Tenerani ønskede at modtage den paa sammes Priis resterende Sum hos Scultheis for nemlig ikke at være nødte til at bruge for mange af dine andre Penge hos Scultheis, hvilke jo ere rentebærende saalænge de blive der i Banken. Man vilde først ikke udbetale den resterende Sum førend man fra Scultheis derom havde indhæntet nærmere Ordre fra Ostermann ogsaa yttrede man der i Comptoiret at man da hellere vilde udbetale disse Penge imod min Qvitering som dansk Embedsmand her, og hvad man ellers snakkede yttrede – og Freund og Tenerani kom til mig, og da det aldeles var din Interesse at faae disse Penge udbetalte som snarest, saa tog jeg mig alvorlig af denne Sag og fik da og strax Scultheis til at udbetale mig de resterende 1349 Scudi, det er den ifølge din egen Paaskrivt paa Contracten med Osterman resterende Sum. Thi Contracten lyder paa at Du skal levere Statuen for 2000 Scudi og Du har enten selv skrevet eller ladet Tenerani paaskrive: at Du har modtaget paa denne Sum 300 Zechiner; men – denne Paaskrivt er, frygter jeg, en Hukommelsesfejl af Dig til din egen ikke ubetydelige Skade; thi: i Scultheis Comptoir er kun Beviis af Dig for 200 modtagne Zechiner til Afdrag af Ostermannstatuens Priis, og jeg kan ikke formode at Du af Ostermann selv har modtaget 100 Zechiner; da dette dog var mueligt, saa kan jeg ikke fordre hos Scultheis de, i mine Tanker, endnu resterende 100 Zechiner førend Du har meldt mig: om Du vel har modtaget nogen anden Sum til Afdrag paa Statuens Kjøbesum, end hvad Du har faaet hos Scultheis – ?
Meld mig endelig et par Ord herom, inden Sagen bliver gammel og kunde som man siger gaae i Langdrag – thi har Du ingen flere Penge faaet, end dem for hvilke Scultheis har dit Beviis, saa er din Paaskrivt paa Contracten gal og saa maa vi endnu have 100 Zechiner hos Scultheis.
3 For nogen Tid siden kom et stort Brev til Dig fra Wien af, hvilket man paa Posthuset ikke vilde udlevere inden jeg hos Marchese Massimi derfor havde afgivet Modtagelsesbeviis, jeg fik da Brevet og maatte derfor paa dine Vegne betale 15 [x] 16 Paoli. Brevet var i Grunden ikke det værd og jeg skjønner ikke det fornødent at sende Dig det, det er fra Grev Bellegarde som Jernkroneordenens Cancelliere; Du hilses af ham deri som Medbroder i bemeldte Decoration og bedes om at indsende til ham en formelig ricevuta for dit Exemplar af Decorationen med den Forpligtelse at dine Arvinger efter din Død skulle tilholdes at sende den tilbage til Ordenskantzleren. Jeg har svaret det Fornødne i dit Navn eller rettere paa dine Vegne, og saaledes presserer dette ikke videre. Men en lille Commission fra mig presserer paa en Maade:
4 Tjen mig endelig i at gaae til Ghraad Rosenkrantz, af hvis sidste Brev til mig af 27 Novembre jeg seer at Du personligen er blevet ham bekjendt, og bede Hs Excellence fra mig at undskylde at det ingenlunde er bleven mig mueligt i Aften at tilskrive Geheimeraaden, hvilket jeg ellers burde; at den Tummel, hvori jeg har maattet henbringe disse to Dage siden Prindsens Ankomst, har hindret mig deri og at jeg næste Onsdag skal svare Hs Excellence og melde Hvad som kunde interessere Ham i Anledning af Prindsens Nærværelse, hans Audienz hos Paven etc.
5 Endelig min hjertelige Tak, kjære trofaste Ven, fordi Du har holdt Ord og fulgt med min kjære elskelige Svigerinde til det indviede Sted hvor – al min Glæde paa Jorden er begravet – men hold nu og dit givne Løvte til min dyrebare Frederikes Tvillingsyster: at besøge hende og mine søde Børn paa Iselingen ved Vordingborg – ak! hold det Løvte! jeg beder saa inderlig derom! – Snart Mere fra din trofaste Ven

Brøndsted

Arkivplacering
m6 1819, nr. 57
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Dus med Thorvaldsen · Gravmæler, andre · Møntenheder · Portrætstatuer, samtidige personer · Selskabsliv i Danmark · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens udnævnelser · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens økonomi
Personer
Frederikke Brøndsted · Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja · Pius 7. · Niels Rosenkrantz · Herman Schubart · Mariano Schultheiss · Pietro Tenerani · Marie Aagaard
Værker
Sidst opdateret 31.10.2016 Print