No. 422 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

7.12.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Herman Schubarts svarbrev af 28.12.1804.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Resumé

Thorvaldsen undskylder sit sene svar på Schubarts brev. Han takker for bestillingen af Døbefonten, jf. A555,1. Han har næsten færdigmodelleret Bacchus, A2, og Ganymedes rækker skålen, jf. A41 hugges p.t. i marmor. Han vil fremstille et relief af Striden mellem Agamemnon og Achilleus og en kolossalstatue af Diomedes. Han forstår, at portrætbusterne af ægteparret Schubart, A718 og A719, ikke kan blive sendt til Rom nu. Han beder om målene på sit relief Musernes dans på Helikon, jf. A705, mhp. at få det hugget i marmor. Hans helbred er nogenlunde. Han har desuden fået udbetalt en rate af sin betaling for bestillingen til Irina Vorontsova.

Se original [Translation]

Derre kiæ[r]komde[?] brev af 26 Novenber ser jeg De ikke har bekkomet mit siste Skrivel

Af Deres kiære Brev d 26 Nov[e]mber seer jeg Deres Excellenza ikke har bekommet mit Svar som jeg har skrevet Postdag derefter det er mig ikke mulig at opfy[l]de min Skyldi[g]hed og Pligt at besvare Dem samme Dag da jeg bekommer Brevene saa sildig saa stor en Heldt som jeg endog er i at skrive.
Med stor Glæde imodtog [jeg] det arbejde som Deres Søster Grevinde S[c]him[me]lmann har den Godhed for mig at jeg maa forferdig[e] men ønskede at have den fornøielse at tale med Deres Excellenza da jeg behøver Deres Raad føren jeg kan giøre en udført te[g]ning og skikk[er] hermed dette lidet Udkast imedens
Jeg kan ikke beskrive hvo[r] undt det giør mig at Deres Excellenza maa opholde Dem ennu denne aar[s]tiid paa Montenero med Deres Sygelige Gemalinde og tillige saa endsomt[.] maa jeg veste Deres Excellenze maatte blev vinteren over saa vilde jeg med fornøielse komme til Dem og arbejde hos Dem
Jeg er nu snart ferdig med at modelere en Bachus af samme størrelse som min Ganimed der nu kryber ud af Marmoret og har Componert endel Bareier[?] som jeg agter at udføre besynde[r]lig et Barellie som forestiller Striden imellem agamem og alkiles der vilde dræbe ham agam men bliver tilbageholdt af Minerva[,] jeg har her leælighed til at vise alle Grekenlands fø[r]ste Eroi som var i denne forsamling[,] tillig tenker [jeg] paa at modellere en Diomedes som bortfører Paladium fra Troja samme størrelse som min Jason. Dersom min Helsen tillader det saa [tænker] jeg at arbejde meget[,] min Helbred er Gudskelov temlig god jeg har igen føelt nogen Livsmerte og Rider nu en Halv Time hver Dag paa Rideskolen som giør mig godt
at Bysterne ikke kan komme hertil for det første begriber jeg meget vel, og ønskede kun at Deres Excellenze samt Deres Gode Gemalinde var her saa kunde Busterne snart giøres igien. jeg beder saa omtrendt størrelsen om hvor mange Romerske Palmer mit Basireff langt og bredt da her er et smuk stykke marmor som jeg synes kunde være passende[.] med min Vexel har det ingen Hast[,] jeg var først da jeg kom her i Forlegenhed for Penge da Torlonia ikke vilde udbetale mine for Grevinde Vorentzowff men nu har han faaet Brev fra hende og jeg er betaldt og er en Riemand af 400 og 25 Piastre

Generel kommentar

Dette ark papir har været brugt til forskellige formål. For at forstå de enkelte deles indbyrdes sammenhæng og kronologi behandles de under ét her.
Arket rummer fem dele på begge sine sider:

  • Et huslejeregning fra Camillo Buti, dateret 22.11.1804.
  • To blyantsskitser til Døbefont, jf. A555,1.
  • Tre små enslydende brevudkast, dateret 30.11.1804
  • Et længere brevudkast, dateret 30.11.1804
  • Et længere brevudkast, udateret, ovenstående

For at fastlægge i hvilken rækkefølge, papiret har været anvendt, må det naturlige udgangspunkt være Camillo Butis huslejeregning fra 22.11. som det første, papiret er blevet brugt til.
Dernæst virker det rimeligt at antage, at de to skitser til Døbefonten betegner næste skridt i udfyldningen af arket, fordi blyantstegningerne ligger under skriveblækket, og fordi Thorvaldsen næppe ville have tegnet på et ark papir, som han i forvejen havde fyldt med skrift, da det i så fald ville have været svært at danne sig et overblik over det tegnede. Se mere om bestillingen i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Skitser til Døbefont
To blyantsskitser til Døbefont, jf. A555,1, udsnit af arket med forskellige brevudkast.

Udkast til et eller to breve?

Hvad angår de tre brevudkast, mener Thiele I, p. 259-60, at der er tale om udkast til to afsendte breve. Udkastene, der er dateret 30.11.1804, blev stykket sammen til et færdigt brev, der blev afsendt samme dag – hævder Thiele.
Han mener dernæst, at Thorvaldsen – efter en uges betænkningstid – skulle have opdaget, at han ikke havde svaret på det væsentligste i Schubarts brev af 2.11.1804 og den venlige rykker af 26.11.1804, nemlig om billedhuggeren accepterede bestillingen på døbefonten til Brahetrolleborg. Derfor sendte Thorvaldsen et nyt brev 7.12.1804, som vi kender datoen på fra Schubarts replik af 28.12.1804, og som ovenstående brevudkast er kladde til.
Denne forklaring forekommer dog usandsynlig. Det kunne nemlig også tænkes, at Thorvaldsen ikke fik sendt et færdigt brev 30.11.1804 på grundlag af sine første brevudkast, der er dateret denne dag, men kun fik sendt ét svarbrev til Schubart, nemlig 7.12.1804 på grundlag af en kombination af udkastene fra 30.11. og ovenstående udaterede.
Det tyder det da også på, når man læser Schubarts svarbrev af 28.12.1804, hvor han kun nævner Thorvaldsens brev af 7.12.1804 og ikke skriver noget om et tidligere brev af 30.11.1804. Og når man i øvrigt tager indholdet af alle brevudkastene og Schubarts svarbrev af 28.12.1804 i betragtning, peger det heller ikke på, at Thiele har ret i sin formodning.

De to blyantsudkast til døbefonten i Brahetrolleborg kirke tyder også på, at de fem brevudkast på dette ark kun resulterede i ét afsendt brev. Døbefonten har altså været i Thorvaldsens tanker som det første i hans planlagte svar til Schubart.

Det virker derfor lidet sandsynligt, at Thorvaldsen “…havde glemt at berøre det, hans Svar egentlig skulde have udtalt, nemlig hvorvidt han vilde modtage Bestillingen paa Døbevasen for Grevinde Schimmelmann.” (Thiele I, p. 260). Man må snarere tro, at Thorvaldsens svar trak ud måske pga. travlhed eller nok snarere pga. hans velkendte ulyst til at skrive breve.

Arkets kronologi

Arket synes derfor at være blevet udfyldt i følgende fem stadier, som skitseret på dette billede af papirarkets to sider:

m28 nr. 19
Stadierne i udfyldelsen af papiret.

  • I det grønne felt ses huslejeregningen fra Camillo Buti, der pga. datoen 22.11. må være det første, papiret er blevet brugt til.
  • I det udsparede felt i det blå skitserede Thorvaldsen de to udkast til døbefonten efter modtagelsen af Schubarts brev af 26.11.1804 i slutningen af november 1804. Han må have grebet ud efter det nærmeste stykke papir, fik fat i regningen, vendte arket om og tegnede løs.
  • I det gule felt må han dernæst have påbegyndt de første tre små fragmenter til brevudkast 30.11.1804.
  • I det blå felt må han dernæst have påbegyndt det lidt større brevudkast 30.11.1804 oven på blyantsskitserne. Dette større udkast begynder på en side og slutter med sin sidste linje på en anden side, nedenunder de tre små udkast, hvorfor det større udkast helt sikkert er skrevet efter de tre små og også på grundlag af dem.
  • I det røde felt vendte han dernæst – antagelig efter en god uges forløb – tilbage til sagen, vendte arket på ny og skrev endnu et udkast – ovenstående. På grundlag af sine udkast fik han da endelig komponeret og afsendt sit ukendte svarbrev af 7.12.1804.

Selvom sagen ikke kan afgøres med sikkerhed, virker denne forklaring på kronologien af regnskab, blyantsskitser og brevudkast som den mest sandsynlige.

Arkivplacering
m28, nr. 19b
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 260-261.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Montenero · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Tegninger, skitser til ikke-udførte værker · Tegninger, skitser til udførte værker · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens sygdom 1803-04 · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens økonomi · Vorontsovas bestilling
Personer
Charlotte Schimmelmann · Jacqueline Schubart · Giovanni Raimondo Torlonia · Irina Vorontsova
Værker
Sidst opdateret 15.07.2015 Print