7.12.1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Montenero

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Herman Schubarts svarbrev af 28.12.1804.

Resumé

Thorvaldsen undskylder sit sene svar på Schubarts brev. Han takker for bestillingen af Døbefonten, jf. A555,1. Han har næsten færdigmodelleret Bacchus, A2, og Ganymedes rækker skålen, jf. A41 hugges p.t. i marmor. Han vil fremstille et relief af Striden mellem Agamemnon og Achilleus og en kolossalstatue af Diomedes. Han forstår, at portrætbusterne af ægteparret Schubart, A718 og A719, ikke kan blive sendt til Rom nu. Han beder om målene på sit relief Musernes dans på Helikon, jf. A705, mhp. at få det hugget i marmor. Hans helbred er nogenlunde. Han har desuden fået udbetalt en rate af sin betaling for bestillingen til Irina Vorontsova.

Dokument

Derre kiæ[r]komde[?] brev af 26 NovenberI ser jeg De ikke har bekkomet mit siste Skrivel

Af Deres kiære Brev d 26 Nov[e]mber seer jeg Deres Excellenza ikke har bekommet mit SvarII som jeg har skrevet Postdag derefter det er mig ikke mulig at opfy[l]de min Skyldi[g]hed og Pligt at besvare Dem samme Dag da jeg bekommer Brevene saa sildig saa stor en Heldt som jeg endog er i at skriveIII.
Med stor Glæde imodtog [jeg] det arbejdeIV som Deres Søster Grevinde S[c]him[me]lmannV har den Godhed for mig at jeg maa forferdig[e] men ønskede at have den fornøielse at tale med Deres Excellenza da jeg behøver Deres Raad føren jeg kan giøre en udført te[g]ning og skikk[er] hermed dette lidet UdkastVI imedens
Jeg kan ikke beskrive hvo[r] undt det giør mig at Deres Excellenza maa opholde Dem ennu denne aar[s]tiid paa MonteneroVII med Deres Sygelige GemalindeVIII og tillige saa endsomt[.] maaIX jeg veste Deres Excellenze maatte blevX vinteren over saa vilde jeg med fornøielse komme til Dem og arbejde hos DemXI
Jeg er nu snart ferdig med at modelere en BachusXII af samme størrelse som min GanimedXIII der nu kryber ud af MarmoretXIV og har Componert endel Bareier[?]XV som jeg agter at udføre besynde[r]lig et BarellieXVI som forestiller StridenXVII imellem agamemXVIII og alkiles der vilde dræbe ham agamXIX men bliver tilbageholdt af Minerva[,] jeg har her leælighedXX til at vise alle Grekenlands fø[r]ste EroiXXI som var i denne forsamling[,] tillig tenker [jeg] paa at modellere en DiomedesXXII som bortfører Paladium fra Troja samme størrelse som min JasonXXIII. Dersom min Helsen tillader det saa [tænker] jeg at arbejde meget[,] min Helbred er Gudskelov temlig god jeg har igen føelt nogen LivsmerteXXIV og Rider nu en Halv Time hver Dag paa Rideskolen som giør mig godt
at BysterneXXV ikke kan komme hertilXXVI for det første begriber jeg meget vel, og ønskede kun at Deres Excellenze samt Deres Gode Gemalinde var her saa kunde Busterne snart giøres igienXXVII. jeg beder saa omtrendt størrelsen om hvor mange Romerske PalmerXXVIII mit BasireffXXIX langt og bredt da her er et smuk stykke marmor som jeg synes kunde være passende[.] med min VexelXXX har det ingen Hast[,] jeg var først da jeg kom her i Forlegenhed for Penge da TorloniaXXXI ikke vilde udbetale mine for Grevinde VorentzowffXXXII men nu har han faaet BrevXXXIII fra hende og jeg er betaldt og er en Riemand af 400 og 25 Piastre

Oversættelse af dokument

From your welcome [?] letter of November 26th I see that you have not received my last letter

From your dear letter November 26th I see that Your Excellency has not received my answer which I wrote the next mail day it is not possible for me to fulfil my duty and obligation to answer you the same day as I receive the letters so late, so great a hero I even am at writing.
With great pleasure did [I] accept the work which your sister Countess Schimmelmann has the kindness for me to allow me to make but i wished to have the pleasure of speaking to Your Excellency as I need your advice before I can make an executed drawing and herby I send this small sketch in the meantime
I cannot describe how sorry I feel that Your Excellency still at this time of the year has to stay at Montenero with your invalid wife and besides so lonesome. If I knew that Your Excellency had to stay over the winter I should come to you with pleasure and work at your place
I shall soon have finished modelling a Bacchus of the same size as my Ganymede now crawling out of the marble and have composed some bas-reliefs which I intend to execute especially one bas-relief which represents the strife between Agamemnon and Archilles who wanted to kill him Agamemnon but is detained by Minerva, here I have the opportunity to display all the first heroes of Greece who were in this assembly, furthermore I am thinking of modelling a Diomedes who carries off Paladium from Troy the same size as my Jason. If my health permits me, I think I shall work a lot, my health is thank goodness rather good I have again felt some pain in my abdomen and am now riding for half an hour every day at the riding school it does me good.
I understand very well that the busts cannot come here for the time being and only wished that Your Excellency as well as your kind wife were here then I could soon remake the busts. I ask the approximate size of how many Roman palms my bas-relief is long and wide as here is a slab of beautiful marble which I think might be suitable. There is no hurry with my bill. At first when I came here I was in trouble for money as Mr Torlonia would not pay me for Countess Vorontsova, but he has now received a letter from her and I have been paid and am a rich man of 400 and 25 piastre

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette ark papir har været brugt til forskellige formål. For at forstå de enkelte deles indbyrdes sammenhæng og kronologi behandles de under ét her.
Arket rummer fem dele på begge sine sider:

For at fastlægge i hvilken rækkefølge, papiret har været anvendt, må det naturlige udgangspunkt være Camillo Butis huslejeregning fra 22.11. som det første, papiret er blevet brugt til.
Dernæst virker det rimeligt at antage, at de to skitser til Døbefonten betegner næste skridt i udfyldningen af arket, fordi blyantstegningerne ligger under skriveblækket, og fordi Thorvaldsen næppe ville have tegnet på et ark papir, som han i forvejen havde fyldt med skrift, da det i så fald ville have været svært at danne sig et overblik over det tegnede. Se mere om bestillingen i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Skitser til Døbefont
To blyantsskitser til Døbefont, jf. A555,1, udsnit af arket med forskellige brevudkast.

Udkast til et eller to breve?

Hvad angår de tre brevudkast, mener Thiele I, p. 259-60, at der er tale om udkast til to afsendte breve. Udkastene, der er dateret 30.11.1804, blev stykket sammen til et færdigt brev, der blev afsendt samme dag – hævder Thiele.
Han mener dernæst, at Thorvaldsen – efter en uges betænkningstid – skulle have opdaget, at han ikke havde svaret på det væsentligste i Schubarts brev af 2.11.1804 og den venlige rykker af 26.11.1804, nemlig om billedhuggeren accepterede bestillingen på døbefonten til Brahetrolleborg. Derfor sendte Thorvaldsen et nyt brev 7.12.1804, som vi kender datoen på fra Schubarts replik af 28.12.1804, og som ovenstående brevudkast er kladde til.
Denne forklaring forekommer dog usandsynlig. Det kunne nemlig også tænkes, at Thorvaldsen ikke fik sendt et færdigt brev 30.11.1804 på grundlag af sine første brevudkast, der er dateret denne dag, men kun fik sendt ét svarbrev til Schubart, nemlig 7.12.1804 på grundlag af en kombination af udkastene fra 30.11. og ovenstående udaterede.
Det tyder det da også på, når man læser Schubarts svarbrev af 28.12.1804, hvor han kun nævner Thorvaldsens brev af 7.12.1804 og ikke skriver noget om et tidligere brev af 30.11.1804. Og når man i øvrigt tager indholdet af alle brevudkastene og Schubarts svarbrev af 28.12.1804 i betragtning, peger det heller ikke på, at Thiele har ret i sin formodning.

De to blyantsudkast til døbefonten i Brahetrolleborg kirke tyder også på, at de fem brevudkast på dette ark kun resulterede i ét afsendt brev. Døbefonten har altså været i Thorvaldsens tanker som det første i hans planlagte svar til Schubart.

Det virker derfor lidet sandsynligt, at Thorvaldsen “…havde glemt at berøre det, hans Svar egentlig skulde have udtalt, nemlig hvorvidt han vilde modtage Bestillingen paa Døbevasen for Grevinde Schimmelmann.” (Thiele I, p. 260). Man må snarere tro, at Thorvaldsens svar trak ud måske pga. travlhed eller nok snarere pga. hans velkendte ulyst til at skrive breve.

Arkets kronologi

Arket synes derfor at være blevet udfyldt i følgende fem stadier, som skitseret på dette billede af papirarkets to sider:

m28 nr. 19
Stadierne i udfyldelsen af papiret.

Selvom sagen ikke kan afgøres med sikkerhed, virker denne forklaring på kronologien af regnskab, blyantsskitser og brevudkast som den mest sandsynlige.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 19b

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 260-261.

Emneord

Personer

Værker

A555 Døbefont, Kristi dåb, 1805-1807, inv.nr. A555,1
A555 Døbefont, Maria med Jesus og Johannes, 1805-1807, inv.nr. A555,2
A555 Døbefont, Tre svævende engle, 1805-1807, inv.nr. A555,3
A555 Døbefont, Kristus velsigner børnene, 1805-1807, inv.nr. A555,4
A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41
C22r Agamemnons strid med Achilleus, 1804, inv.nr. C22r
C23 Agamemnons strid med Achilleus. Døbefont, 1804, inv.nr. C23
A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
C7 Diomedes bortfører Palladiet, ca 1804, inv.nr. C7
C8r Diodemes med Palladiet og Odysseus. Døbefont (?), ca 1804, inv.nr. C8r
C13r Achilleus og Penthesilea. Diomedes med Palladiet og Odysseus. Amor. Omfale. Orion dør. Kriger kæmper mod Amazone, 1801-1817, inv.nr. C13r
C74 Prometheus og Minerva. Diomedes med Palladiet. Tempelfront, inv.nr. C74
C182v Diomedes med Palladiet og Odysseus. Amor og Psyche, ca 1804, inv.nr. C182v
C503v Bacchus. Diomedes med Palladiet. Hebe(?) , ca 1804, inv.nr. C503v
A718 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A718
A719 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A719
A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705

Kommentarer

 1. Dvs. Schubarts brev til Thorvaldsen af 26.11.1804.

 2. Formentlig sendte Thorvaldsen ikke noget svar før 7.12.1804 – datoen for dette udkast – og undskylder sig her med en hvid løgn, se den generelle kommentar for en nærmere diskussion heraf.

 3. Som det ses, forholder Thorvaldsen sig mildt selvironisk til sine vanskeligheder med overhovedet at få noget nedfældet på papiret. Hans skriftlige evner var begrænset af hans ordblindhed, som tydeligt fremgår af denne kladde.
  Se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 4. Dvs. bestillingen på Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, som Thorvaldsen modtog i brev af 2.11.1804.
  Se mere herom i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

 5. Dvs. Schubarts søster, den danske kulturpersonlighed Charlotte Schimmelmann.

 6. Dette tegnede udkast kendes ikke, men de to blyantsskitser på dette ark under brevudkastet af 30.11.1804 må give en idé om den skitse til Døbefonten, som blev sendt til Schubart 7.12.1804.
  De to blyantsskitser kan ses i den generelle kommentar nedenfor.
  Som det ses, ligner disse tidlige udkast til døbefonten i høj grad det færdige resultat. Grundlæggende er der her også tale om en firkantet piedestal med relieffer på siderne. På den ene blyantsskitse ser man Kristi dåb, der meget minder om det færdige relief, jf. A736. Eneste store forskel på disse blyantsskitser og den færdige døbefont er skålen på toppen af piedestalen i skitsen.

 7. Dvs. familien Schubarts landsted på Montenero, lige syd for Livorno.
  Når Thorvaldsen beklager, at familien opholdt sig på Montenero, skyldes det både vinterens kulde, og at de var blevet forhindret i at rejse et andetsteds hen pga. af en gul feber, som indskrænkede bevægelsesfriheden af hensyn til smittefaren, se mere herom i Schubarts brev af 26.11.1804.
  Kulden på Montenero foranledigede, at ægteparret Schubart flyttede til det nærliggende Pisa for vinteren, se Schubarts næste brev af 28.12.1804.

 8. Dvs. Jacqueline Schubart.

 9. Dvs. Naar.
  Ordfejlen er sandsynligvis et udslag af Thorvaldsens ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 10. Dvs. blive.

 11. Thorvaldsen havde i perioden juli til september 1804 opholdt sig på Montenero og arbejdet dér.

 12. Dvs. Thorvaldsens Bacchus, A2, som var en del af Vorontsovas bestilling.

 13. Dvs. Thorvaldsens Ganymedes rækker skålen, jf. A41 - også en del af Vorontsovas bestilling.

 14. Den omtalte marmorversion af Ganymedes rækker skålen blev sendt til Rusland og er i dag formentlig bortkommet, se mere i Vorontsovas bestilling.
  Marmorversionen af skulpturen i museets eje, A854, stammer fra 1820’erne.

 15. Ordet er blevet overskrevet en del gange og derfor vanskeligt at tyde. Uklarheden vidner tydeligt om de stavevanskeligheder, ordet har voldt Thorvaldsen.
  Der er dog ingen tvivl om, at han har ønsket at skrive Basrelieffer, se lidt længere fremme i teksten, hvor han forsøger sig med en anden stavning af ordet.

 16. Dvs. Basrelief.
  Thiele I, p. 261 tyder ordet på samme vis.

 17. Relieffet, som Thorvaldsen planlagde at fremstille, skulle gengive scenen, hvor Minerva forhindrer Achilleus i at dræbe Agamemnon fra Iliaden, 1. sang, v. 197.
  Der kendes ingen relieffer af Thorvaldsen, hvor han fremstiller denne scene, men to tegninger med motivet findes, C22r og C23. Der er ingen tvivl om, at disse to tegninger er tænkt som relieffer, så læsningen af ordet Barellie bekræftes.
  C23 findes til og med et udkast til døbefonten til Brahetrolleborg, der i høj grad minder om de to skitser til samme, som også findes på nærværende papirark, jf. den generelle kommentar.

 18. Dvs. Agamemnon.

 19. Dvs. Agamemnon.

 20. Dvs. lejlighed.
  Stavningen synes her igen betinget af Thorvaldsens ordblindhed.

 21. Italiensk for helte, af eroe i ental.

 22. Diomedes er en af de græske helte i Iliaden. Sammen med Odysseus røvede han Palladiet, der var Athene-statuen fra templet i Troja, som bragte trojanerne held.
  Thorvaldsen kom aldrig til at modellere nogen statue af Diomedes, men blandt hans tegninger findes flere udkast til motivet både med og uden Odysseus, C7, C8r (her optræder også en skitse til Døbefonten), C13r, C74, C182v og C503v.

 23. Dvs. Thorvaldsens statue Jason med det gyldne skind, A52, som var i såkaldt kolossalstørrelse, 245,5 cm høj.

 24. Med Livsmerte menes der smerte i underlivet og/eller tarmregionerne, se betydning 13 af substantivet liv i Ordbog over det danske Sprog.
  Thorvaldsen hentyder til sin sygdom 1803-04. Han led af et forstoppelsestilfælde, som udviklede sig til hæmorider, og brevstedet her er et af de få steder, hvor sygdommen beskrives uden for mange omsvøb. Se mere herom i Thorvaldsens sygdom 1803-04.
  Som det fremgår af det følgende, var det åbenbart almindeligt at lindre smerterne ved ridning.

 25. Dvs. Thorvaldsens to kolossalbuster af Jacqueline og Herman Schubart.
  De var blevet modelleret under billedhuggerens ophold på Montenero fra juli 1804.
  Såvel originalmodeller som de senere marmoreksemplarer af de to buster er på Thorvaldsens Museum A718, A719, A219 og A220.

 26. Thorvaldsen og Schubart havde aftalt, at de to gipsbuster skulle sendes fra Montenero til Rom, så de kunne blive hugget i marmor.
  Se Schubarts breve af 2.11.1804 og 26.11.1804.

 27. Meningen er antagelig, at Thorvaldsen kunne modellere to nye buster, hvis ægteparret Schubart befandt sig i Rom.
  Thiele I, p. 261 forstår sagen på samme vis.

 28. 1 palmo er et romersk længdemål, der svarer til 0,223 m.
  Se Mål og vægt.

 29. Dvs. basrelief, som ligesom ovenfor volder Thorvaldsen staveproblemer.
  Relieffet er Musernes dans på Helikon, jf. A705, som Thorvaldsen færdigmodellerede på Montenero senest 24.9.1804. Værket skulle ligesom de to ovennævnte buster sendes til Rom for at blive hugget i marmor, hvorfor Thorvaldsen i det følgende spørger til det præcise mål, som evt. ville passe med det stykke marmor, som han i Rom havde udset sig til formålet.


  Det er i øvrigt ganske paradoksalt, at Thorvaldsen havde så svært ved at stave til netop ordet basrelief, da hans relieffer meget ofte fremhæves som hans ypperste værker, og da han senere blev kendt under det smigrende tilnavn basrelieffets patriark, se emneordet herom.

 30. Af den senere korrespondance fremgår det, at denne veksel vedrørte den såkaldte gratifikation på 300 rigsdaler, som Thorvaldsen modtog 6.3.1804 fra Fonden ad usus publicos i København. Vekslen skulle trækkes på det kgl. “Bank Comptoir” i Altona.
  Schubart havde bedt Thorvaldsen om at sende vekslen i brev af 2.11.1804.
  De må have aftalt, at billedhuggeren udstedte en veksel til fordel for Schubart, som så kunne hæve pengene til fordelagtig kurs i Toscana.
  Thorvaldsen modtog imidlertid ikke pengene før i januar 1807, se mere om sagen i ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.
  Om veksler, se også artiklen herom.

 31. Den romerske bankmand Giovanni Raimondo Torlonia.

 32. Dvs. den russiske grevinde Irina Vorontsova, som havde bestilt fem marmorstatuer hos Thorvaldsen, og som han derfor havde penge til gode hos.
  Se mere herom i Vorontsovas bestilling.

 33. Det brev fra Irina Vorontsova til Torlonia, som Thorvaldsen her omtaler, kendes ikke.
  Men brevet har utvivlsomt givet Torlonia mandat til at udbetale endnu en rate i Vorontsovas samlede bestilling, hvor hver statue blev betalt med 400 scudi pr. figur svarende til det beløb, Thorvaldsen nævner i brevet her. Scudi og piastre havde omtrent samme værdi, se Møntenheder.
  Se evt. også Thorvaldsens værker, priser.

Sidst opdateret 15.07.2015