Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 119 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Ultimo 1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Om dateringen, se den generelle kommentar.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsens udkast til den første rapport siden sin afrejse om sin færden i Rom. Han fortæller, at han har besøgt byens seværdigheder og stiftet bekendtskab med kunstnere og kunstinteresserede. Han har gjort fremskridt i marmorhugnings-teknikken med busterne af Tyge Rothe, A225, og A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg). Pga. krigstilstanden har det været vanskeligt at få marmor og Thorvaldsen har desuden været syg nogle uger.
Napoleons tropper er i gang med at tømme byens store museer for kunstværker, der skal sendes til Paris. Thorvaldsen har ikke set væsentlige nye kunstværker i sin tid i Rom, kun nogle serier af kobberstik finder han nævneværdige.

Se original [Translation]

Efter lang Tavshed giver ieg mig den Ære at tilskrive Jost[it]sraaden. Det havde vel verret min skyldighed tiligerre at tilkiendegive Dem min vedblivende Hengivenhed og Taknemmellighed for den megen Godhed som De bestandigen har beviist mig. men overbevist om at De ikke tviller paa mit Sindelag har ieg ikke vildet Incommodere Dem med en skrivelse førend at ieg tillige kunde melde Dem noget som fra konstens side kunde intreserre Dem og give Dem efterretning om min fremgang i den Del af konsten til hvilken ieg har bestemt mig. Den lange Søe Reyse gav mig ikke megen Materrie til at skrive om. Ved mit korte ophold i Neapel saa ieg de ting som fr[em]mede plæer at see, og ved min ankomst i Rom [over]veldede mig de mange merværdeheder som denne Bye frembyider saaledes at ieg ikke viste hvo[r ieg] skulde begynde. ieg kunde her ikke haabe at giøre nog[en Be]merning der fortiente at meddels førend at ieg h[av]de giodt mig bekent med det Hele og dets fonemmeste Dele; ikke Heller kunde ieg ligge Hand paa arbeædet entil ieg havde inrettet mig og funden et beqvem Verksted. ieg har nu seet og til dels allerrede studeret de fornemmeste Ting her, ieg har giot [gjort] mig bekent med askellige kunstnere og andre personer som intresere sig for kunsten af hvis omgan ieg kan Reæne [regne] paa at profeterre ved mit ophold her; og arbeider nu med al muelig flid
Med Rothe[s] Byste er ieg nu saa got som ferdig
mangel paa marmer blokke medens Søe krigen forhinderde Fartøerne fra Carrara at inløbe i Tibrenen hold mig nogen tiid tilbage, og neppe havde ieg i Julig moned erholdet et stykke saa [blev] ieg overfalden af en feber som Røvede mig nogle uger
i miller Tiid gor [gjorde] ieg nu Rothe[s] Byste saa got som færdedg og alene Vanskeligheden med Transporten hindrer mig at sende det bort førrend enden af aaret. skulde Hans Ven[ner] ønske at bekomme det udafhindret saa beder ieg at det maate meldes mig om ieg skulde skekke det over land, dersom at de derremod lader det bero til foraarret saa hober ieg at kunde tillige sende Berstorff[s] Byste som ieg har ud af puntterne. Ved det giorde forsøeg har ieg funden at Vanske[li]g[h]ed[n] i at arbeide i marmor ikke er saa stor som ieg forrestilte mig og saa snart de omtalte Byster er ferdige agter ieg at giøre en figur i marmor men er enu ikke Ret enig med mig selv angaaende Sosettet Jostisraaden ved af de offenlige Tidender at en Del af kunstsagerne aller Rede forrige sommer blev enpaked for at sendes til Frazoserne og at andre i vinter havde samme skiebne. Da ieg kom til Rom var de som de havde valgt ud af det Capitolinske museum indpakkede og det Vatekaniske museum ma[ng]lede allerede den berymte Antinous, Herkules med sin Søn paa armen, de to greske felisofer med ander mindre betydende stykker.
Apollo havde man indmuret benene paa for at sette [h]am i Kasser, Laokoon, Torsen og muserne var endnu ikke Rørte. Det store tab som kunsterne have lit agter man nogesledes at Reparere med gibs avstøninger som man agter at sætte i stæden hvor originalene have staaet. Besynderlig kunverkke er ikke fremkommet[,] af de betydeligst blant de nye koberverker finder ieg at verre bron[ze] dørrene af Bartolig afteng og stukkne[,] af Th. pierlay samling af Instrumenter og Redskaber tegnede fra antike munumenter paa 100 tavler[,] samme Autor har begynt at udgive [en] svite af antikke Balieffer hvoraf maanenlig leveres 3 stykk[er] og hvoraf hidindtid er kommet 10 stk
ieg haaber med Tiden at finde leælighed til at melde om andre kunzvaker saa som ieg ikke skal forsømme at medele alt hvad ieg troer at kunde fortiene Josti Raaden[s] opmeksomhed. ieg forlader mig paa at De vil vedbeholde den samme godhed for mig som ieg forhen har haft prøver paa og at mine Breve i Hvor magre de endog maatte udfalde ikke vil verre Dem uvelkommen
som ieg idetforbigangne har havt saa mange prøver paa

særdeles mekverdige konst vekker er ikke bleven fremstillede siden den tiid ieg er i Rom! i blant de Nye koberstykker som mig er kommen for Øinene suynis mig de betydeligste at være Bro[n]ze Dørene af Baster i Florenz

Bertel

Generel kommentar

Brevet kendes kun i dette udkast.

Ang. datering:
Det må antages, at brevudkastet er skrevet mellem slutningen af 1797 og begyndelsen af januar 1798, eller henover denne periode.
I første omgang kan man se på de ikke helt præcise tidsangivelser, der optræder gennem brevet:
Af sammenhængen fremgår det, at brevudkastet er Thorvaldsens første skrivelse til Abildgaard efter ankomsten til Rom 8.3.1797. Dernæst skriver han om hjemsendelsen af busten af Tyge Rothe: “Vanskeligheden med Transporten hindrer mig at sende det bort “førrend enden af aaret”, hvormed han må mene slutningen af 1797. Men han vil egentlig helst lade “det bero til foraarret”, for så skulle busten af A.P. Bernstorff også være færdighugget og kunne gå med i samme transport, dvs. i foråret 1798. Tyge Rothe-busten blev imidlertid først sendt afsted i sommeren 1798, mens Bernstorff-busten måtte vente endnu et par år, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
Desuden nævner Thorvaldsen, at franskmændene allerede “forrige sommer” var begyndt at bortføre de væsentligste kunstværker fra de romerske museer. Dette blev påbegyndt efter freden i Tolentino 19.2.1797. “Forrige” betyder altså her sidste eller foregående sommer, se Ordbog over det danske Sprog.
På dette grundlag kan brevudkastet i første omgang dateres til sidst i året 1797.
Sammenligner man imidlertid med Thorvaldsens rapport til Kunstakademiet, som han sendte i to eksemplarer af 5.1.1798 og 20.1.1798, kunne dateringen af brevudkastet rykkes frem til januar måned 1798: Indholdet i nærværende brevudkast til Abildgaard er nemlig en udbygget version af de to breve til Akademiet. Især hans bemærkning om Roms attraktioner, der hindrede ham i straks at gå i gang med arbejdet, gentages med flere lighedspunkter: I nærværende brevudkast skriver han: “…ved min ankomst i Rom [over]veldede mig de mange merværdeheder som denne Bye frembyider saaledes at ieg ikke viste hvo[r ieg] skulde begynde. ieg kunde her ikke haabe at giøre nog[en Be]merning der fortiente at meddels førend at ieg h[av]de giodt mig bekent med det Hele og dets fonemmeste Dele; ikke Heller kunde ieg ligge Hand paa arbeædet entil ieg havde inrettet mig og funden et beqvem Verksted. ieg har nu seet og til dels allerrede studeret de fornemmeste Ting her…”
I brevene af 5.1.1798 & 20.1.1798 til Kunstakademiet lyder det: “De mange Merkverdigheder som her er har giort at ieg ikke strax kunde ligke haand paa Arbeydet, førrend ieg havde giort mig bekint med de vegtigste Ting i Rom og de omliggende Byer.”
De identiske udtryk “Merkverdigheder”, “førrend ieg havde giort mig bekint med” og “ligge Hand paa arbeædet” tyder på, at brevudkastet og Akademi-brevene er skrevet i samme omgang.
I så fald kunne Thorvaldsen have sendt den renskrevne version af udkastet til Abildgaard sammen med sin post til Kunstakademiet. Denne praksis med at sende sine breve til Akademiet og Abildgaard sammen brugte Thorvaldsen i al fald senere, se fx hans to breve af 12.10.1799 eller to tilsvarende af 4.4.1800.
De to versioner af rapporten til Kunstakademiet fra hhv. 5.1.1798 og 20.1.1798 adresseres på forskellig vis. Brevet af 5.1.1798 er adresseret på fransk, det internationalt gængse postsprog: “À L’Accademie Royale de Peinture, Sculpture & Architecture à Copenhague”. Brevet af 20.1.1798 er derimod påført en dansksproget adressering af modtageren: “Til Det Kongelige Maler Billedhugg og Bygnngs Academie i Kiøbenhavn”. Da den danske tekst ikke kan have været umiddelbart forståelig for det romerske postvæsen, kunne det lede til den antagelse, at Thorvaldsen sendte sin rapport af 20.1.1798 til Kunstakademiet indlagt i et andet brev med en international/fransk adressering på brevets forside. Det er nærliggende at foreslå, at dette andet brev kunne have været en renskrevet version af nærværende brevudkast til Abildgaard. Hvis dette er tilfældet, renskrev Thorvaldsen sit brevudkast omkring den 20.1.1798, og dateringen kan da flyttes frem til januar 1798.
Sammenfattende kan det siges, at Thorvaldsen må have påbegyndt brevudkastet i slutningen af 1797, og hvis han fik det renskrevet og afsendt (hvad Thiele I, p. 123 betvivler), synes det at være sket i januar 1798.

Arkivplacering
m28, nr. 15
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 124-126, bortset fra de sidste to afsnit.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kunstnermiljøet i Rom · Marmorhugning · Museer og kunstsamlinger i Rom · Portrætbuster, samtidige personer · Revolutions- og Napoleonskrigene · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens tale- og skriftsprog · Thorvaldsens værksteder
Personer
Tommaso Piroli
Værker
Sidst opdateret 17.07.2017 Print