No. 222 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.4.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A L’academie Royale de Peinture, Sculpture et architecture à Copenhague Franco Trento.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen glæder sig over, at hans hjemsendte værk har vundet Kunstakademiets anerkendelse. Han lover at sende flere værker og takker for Akademiets 2-årige forlængelse af hans rejsestipendium. Han ønsker at blive så længe, han kan i Rom, men da tidens uroligheder pludseligt kan tvinge ham bort fra byen, anmoder han om, at den del af stipendiet, der skal bruges på hjemrejsen, bliver overført så snart som muligt. Han planlægger at rejse hjem over Paris.

[Translation]

Rom den 4de April 1800

Underdanigst Pro Memoria

Af den fra det Kongelige Academie erholdte Skrivelse har ieg med stor Glæde seet den Godhed hvor med Academiet har anseet mit Arbeide, som har opmuntert mig til endnu større flid og Bestræbelse efter at opnaae den fulkommenhed som mine evner tillader, saa ieg snart igen haaber at vise Academiet nyer prøver paa min fremgang. Jeg skylder Academiet den ærbødigst Taksigelse for mit Reise Stipendiums udsættelse og for den gunstige Resolution at det eene Aars Stipendium kan vorde avanceret i hvad Terminer ieg kunde behøve det, men maa nu tillige anholde om at dette sidst maatte saa snart som mueligt blive min Banquier her anbefalet, saa ieg i en hver Tiid kunde være beredt paa at forlade Rom naar Omstændighederne skulde udfordre det. Jeg ønsker at blive her saa længe som muligst, men da fremmede har alerede ofte været forfølgelse underkastet, og kan letteligen paa nye være det i fremtiiden! ogsaa kunde ieg ved Tabet af et Brev komme i forlegenhed, Dersom denne Sag ikke i forv[e]ien var fuldkommen afgiort. Dersom omstændighederne tillader det saa er Haab og Ønske enstemmende med Academies at ieg paa min Hiemreise kunde opholde mig noget i Paris.
og saaledes henlever Academies underdanigst

B. Thorwaldsen

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 5.5.1800 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Pensionairen Thorvaldsen indløb Skrivelse dateret Rom 4 April 1800”, hvorefter hele brevet citeres.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1800, II, nr. 7.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 149-150.
Emneord
Kunstakademiet, indberetninger til · Kunstakademiet, præsentation af værker · Kunstakademiet, stipendium · Kunstakademiets udstillinger · Revolutions- og Napoleonskrigene · Statuer, antik mytologi
Personer
Domenico Lavaggi
Værker
Sidst opdateret 09.02.2016 Print