The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 222 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.4.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: A L’academie Royale de Peinture, Sculpture et architecture à Copenhague Franco Trento.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen glæder sig over, at hans hjemsendte værk har vundet Kunstakademiets anerkendelse. Han lover at sende flere værker og takker for Akademiets 2-årige forlængelse af hans rejsestipendium. Han ønsker at blive så længe, han kan i Rom, men da tidens uroligheder pludseligt kan tvinge ham bort fra byen, anmoder han om, at den del af stipendiet, der skal bruges på hjemrejsen, bliver overført så snart som muligt. Han planlægger at rejse hjem over Paris.

[Translation]

Rom den 4de April 1800

Underdanigst Pro Memoria

Af den fra det Kongelige Academie erholdte Skrivelse har ieg med stor Glæde seet den Godhed hvor med Academiet har anseet mit Arbeide, som har opmuntert mig til endnu større flid og Bestræbelse efter at opnaae den fulkommenhed som mine evner tillader, saa ieg snart igen haaber at vise Academiet nyer prøver paa min fremgang. Jeg skylder Academiet den ærbødigst Taksigelse for mit Reise Stipendiums udsættelse og for den gunstige Resolution at det eene Aars Stipendium kan vorde avanceret i hvad Terminer ieg kunde behøve det, men maa nu tillige anholde om at dette sidst maatte saa snart som mueligt blive min Banquier her anbefalet, saa ieg i en hver Tiid kunde være beredt paa at forlade Rom naar Omstændighederne skulde udfordre det. Jeg ønsker at blive her saa længe som muligst, men da fremmede har alerede ofte været forfølgelse underkastet, og kan letteligen paa nye være det i fremtiiden! ogsaa kunde ieg ved Tabet af et Brev komme i forlegenhed, Dersom denne Sag ikke i forv[e]ien var fuldkommen afgiort. Dersom omstændighederne tillader det saa er Haab og Ønske enstemmende med Academies at ieg paa min Hiemreise kunde opholde mig noget i Paris.
og saaledes henlever Academies underdanigst

B. Thorwaldsen

General Comment

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 5.5.1800 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Pensionairen Thorvaldsen indløb Skrivelse dateret Rom 4 April 1800”, hvorefter hele brevet citeres.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1800, II, nr. 7.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 149-150.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Presentation of Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Statues, Classical Mythology
Persons
Domenico Lavaggi
Works
Last updated 09.02.2016 Print