No. 223 af 10318
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

4.4.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Cittadino / B: Thorvaldsen / Daneser recapito / all Caffe Greco / nella strada Condotti / a Roma /
Franco Trento.

Resumé

Thorvaldsens forældre glæder sig over sønnens sidste brev, især fordi et falsk rygte i København havde taget livet af ham. Gotskalk Thorvaldsen har drøftet den del af Thorvaldsens stipendium, der skulle bruges på hjemrejsen, med Nicolai Abildgaard og på dennes anbefaling skrevet til Kunstakademiet desangående. Forældrene er kede af, at Thorvaldsen har fået forlænget sit stipendium med to år, så han ikke kommer hjem med det samme. Gotskalk Thorvaldsen fortæller muntert om Thorvaldsens hund Primong og dens navnefælle, translatør J.C.F. Primon. Han undrer sig over, at Thorvaldsens hjemsendte statuette, Bacchus og Ariadne, A1, ikke blev vist på Akademiets årlige udstilling. Han meddeler nogle nyheder fra København og hilser fra venner og bekendte. Han beder sin søn om at tage et portræt af Napoleon med hjem.

Se original
Kiære Søn
Ditt sidste kiærlige Brev haver jeg bekomet og var mig og din Moder et af di glædeligste som vi har faaet fra dig. Da det Rygte gikk her i Byen at du var død so kan du lett forestille dig hvor vi var tilmode, men da vi hørte at du levede vel var Gleden lige so stor som Sorgen før. Det du skriver mig til at jeg skal være forsigtig med at gaae til Abilgaard derpaa behøver du ei at tvile. Det omtalte Rygte og din Moder tvang mig til at gaae til ham, og ved den Leilighed paalagde han mig at jeg skulde lade ham vide so snart jeg fik Brev fra dig og lovede tillige at lade mig so snart han fik Effterretning fra dig, og ligeso befalede mig at jeg skulde skrive til Accademiet om di 400 rd at reise fra Rom med som jeg skrev i ditt forige Brev. Med temelig Misfornøyelse hørte jeg i Gaar af Forvalder Sonin at du har faaet 2 Aar Tillegg og altso ei holder det Løvte som du giorde i ditt sidste Brev at vi snart skulde se hverandre. Det tvang din Moder til at græde en Porsion. Du beder mig at skrive dig til hvorledes Pudelen lever. Han lever overmaade gott men setter mig ofte i Forlegenhed. Hans navne Primong er bliven Translatør og vi komer samen om Aftenen og so kalder di andre min Hund for Hr Translatør og ved den Leilighed komer di frem paa en gang. Du kan vel forestille dig hvorledes han bliver til mode. Heiberg er bliven forvist Land og Rige for sitt Skriveri og ved den Leilighed har jeg tilbudet Tran[sl]atør Primong at min Hund kunde gaae ham til Hande i sine Forrettninger. Han har ganske afsluet mitt gode Tilbud men lovet at han vil opkalde en Hund efter mig som jeg har givet ham lov til, paa di Vilkaar at han skal og giøre ham til Transl[atør], for at Heibergs Tab kan blive opreist. Min Prim: ser ud nu som di gamle Erkebiskoper har et grott Fipskieg, men nu gaar det Rygte at man skal give 4 rd i Skatt af Hunde men jeg haaber at det bliver ved Snakk. Du maae icke fortryde at jeg har biet so lenge med at skrive dig til. Jeg var betengt paa at fløtte og derfor vilde skrive dig min nye Adrese men min Vert har tigget mig om at blive. Vi har havt en haar Vinter her i Aar og allting har være overmaade dyrt. Nyheder kan jeg ei skrive dig mange af for er der naagle duger de sielden. Den gamle Torstensen er død. Jeg tenkte sidst da Prensen var paa Acedemiet at ditt Støkke som du har sendt her til skulde vere til at se men det var ei til Skue. Jeg og din Moder lever Gud ske Lov vel og er ved Helsen og ønsker bestandig at høre det same fra dig. Gaenelli, Karleby har begge faaet den store Guldmedalie og en som jeg ikke hugser og 3 den lille hvoraf Ratke som arbeider hos Wiedeveld den ene
En overmaade flittig Helsen til dig fra Forvalder Sonin og Ripholt. Han har kiøbt Sonins Gaard. Din Moder beder dig helse
  og jeg ønsker dig at leve bestandig
  under Guds Forsyn
  og bliver din hengivne
Kiøb Fader
d 4de Apr: G. Thorvaldsen
1800

[I randen af brevet har G.T. tilføjet:] Du maae endelig se at faae Bonapartes Potrait hiem med dig. Her er forskrekkelige Sygdome i bland Folk. De styrter om som de staar. Doktorene kalder det den Russiske Syge.

Arkivplacering
m1 1800, nr. 1
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 152-154.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstakademiet, den store guldmedalje · Kunstakademiet, stipendium · Kunstnermiljøet i København · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens hunde
Personer
Nicolai Abildgaard · Arveprins Frederik · Giovanni Domenico Gianelli · Johannes Georg Karlebye · Napoleon 1. · Jacob Carl Frederik Primon · Primong · Hans Christian Ratje · Jørgen Friederich Repholtz · Hans Christopher Sonnin · Karen Thorvaldsen · Johannes Wiedewelt
Værker
Sidst opdateret 19.01.2015 Print