Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 122 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

5.1.1798 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: À L’Accademie Royale de Peinture, Sculpture & Architecture à Copenhague
Tilskrift: Til det Kongelege Maler Belledhugger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen aflægger rapport til Kunstakademiet om sit studium af Rom og dens omgivelser. Han har kopieret antikke værker og har desuden færdiggjort en buste og påbegyndt en anden. Han agter at fremstille en skulpturgruppe med motivet Bacchus og Ariadne, A1. Han fortæller, hvor han bor, og hvor hans værksted ligger.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria

Efter min Instruxes Bydende hver siette Maaned at melde det Kongelige Academie met Opholdsted m:m: er det ieg herved ærbødigst giver mig den Frihed at endberette at ieg lever vel og Arbeyder med al muelig Flid. De mange Merkverdigheder som her er har giort at ieg ikke strax kunde ligke haand paa Arbeydet, førrend ieg havde giort mig bekint med de vegtigste Ting i Rom og de omliggende Byer. ieg har anvent endel af min Tiid med at Coppere efter adskillige af de formemmest Anteker, har tillig Forfærdig en Byste i Marmur og Begynt paa en anden. i desse Dage agter ieg at begynde at Udførre en Gruppe af Baco og Ariadne som e eeg her har komponert: saa ieg haaber at kunde snart have den fornøelse at skekke Academiet noget ledet [lidet] af mit Arbeyde.
Mit Loges er for nerverrende Tiid paa hiørnet af Strada Babuina og den lille gade som gaaer til Theaterret Aliberti, hvar ieg har met Versted i Nerheden. For Resten søger iag og skal fremdeles stræbe at giøre den Anvendelse af met Ophold her som er overenstemmemde med men [min] bestemmelse og den mig af Academiet Givne Instrux.

 
Rom d: 5e. Januari: 1798
Underdanegst
Bertel Thorvaldsene
Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 26.2.1798 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Billedhugger Thorvaldsen var indløbet en Skrivelse dateret Rom den 6e Jan: hvori han giver Academiet Rapport om hans Forfatning og Studeremaade m.m.” (Akademisekretærens datering af brevet til 6.1.1798 må være en fejl).

Dette brev er bortset fra små staveforskelle enslydende med Thorvaldsens brev af 20.1.1798 til Kunstakademiet. Da begge breve i dag findes i Kunstakademiets Arkiv i Rigsarkivet, må de begge være blevet afsendt til og modtaget på Akademiet. En sandsynlig forklaring herpå kunne være, at Thorvaldsen sendte begge breve afsted grundet den usikre postgang i det krigshærgede Europa.
Nærværende version af brevet af 5.1.1798 er antagelig sendt som et selvstændigt brev, jf. den fransksprogede adressering af modtageren på brevets forside, den såkaldte udskrift (se ovenfor under Modtager). Den anden version af brevet af 20.1.1798 kan – grundet den dansksprogede adressering af modtageren – være blevet sendt inden i et andet brev til Danmark, eller muligvis være blevet fragtet af en person.
Det er dog nærliggende at foreslå, at Thorvaldsen sendte udgaven af 20.1.1798 som ledsagebrev sammen med en renskrevet version af brevudkastet af ultimo 1797 til Nicolai Abildgaard (se den generelle kommentar til dette brevudkast og jf. Thiele I, p. 123). Denne praksis med at sende sine breve til Akademiet og Abildgaard sammen brugte Thorvaldsen i al fald senere, se fx hans to breve af 12.10.1799 eller to tilsvarende af 4.4.1800.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 18.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 123.
Emneord
Kopiering efter antikken · Kunstakademiet, indberetninger til · Portrætbuster, samtidige personer · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens værker, kopier efter antikken · Thorvaldsens værksteder
Værker
Sidst opdateret 09.02.2016 Print