No. 123 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.1.1798 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugg og Bygnngs Academie i Kiøbenhavn
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen aflægger rapport til Kunstakademiet om sit studium af Rom og dens omgivelser. Han har kopieret antikke værker og har desuden færdiggjort en buste og påbegyndt en anden. Han agter at fremstille en skulpturgruppe med motivet Bacchus og Ariadne, A1. Han fortæller, hvor han bor, og hvor hans værksted ligger.

[Translation]

Rom d: 20 Januari 1798

Underdanigst Pro Memoria

Efter min Instruxes Bydende hver siette maaned at melde det Kongelige Academie met Opholdsted m: m: er det ieg herved ærbødigst giver mig den Frihed at endberette at ieg lever vel og arbeyder med al muelig flid. De mange merkverdigheder som her er har giort at ieg ikke strax kunde likke Haand paa Arbeydet forrend ieg havde giort mig bekent med de vigtigste Ting i Rom og de omliggende Byer. ieg har anvent endel af min Tiid med at coppere efter adskillige af de fornemmeste Antiker, har tillige forferdig en Byste i Marmur og begynt paa en anden. i disse Dage agter ieg at begynde at udførre en Gruppe af Baco og Ariadne som ieg her har komponert. saa ieg haaber at ku[n]de snart have den fornøilse at skikke Academiet noget lidet af mit Arbeyde. Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden. for Resten søger ieg og skal fremdeles stræbe at giøre den Anvendelse af mit Ophold her som er overenstemmende med min Bestemmelse og den mig af Academiet givne Instrux.

Underdanigst
B: Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette brev er bortset fra små staveforskelle enslydende med Thorvaldsens brev af 5.1.1798 til Kunstakademiet, se derfor kommentarerne til brevet i versionen af 5.1.1798.
De to versioner af samme brev skyldes antagelig usikkerheden om postleveringen i datidens krigshærgede Europa.
Den danske udskrift på denne version af brevet tyder på, at dette brev blev sendt indlagt i et andet brev til København, muligvis en renskrevet version af brevudkastet af ultimo 1797 fra Thorvaldsen til Abildgaard. Om dette se den generelle kommentar til brevversionen af 5.1.1798 og til brevudkastet af ultimo 1797.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 19.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 123.
Værker
Sidst opdateret 07.01.2015 Print