The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 123 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.1.1798 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugg og Bygnngs Academie i Kiøbenhavn
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen reports to the Royal Danish Academy of Fine Arts that he has studied Rome and its surroundings. He has copied classical works and finished one marble bust and started another. He intends to model a group of Bacchus and Ariadne, A1. He tells the Academy where his lodgings and workshop are located.

[Translation]

Rom d: 20 Januari 1798

Underdanigst Pro Memoria

Efter min Instruxes Bydende hver siette maaned at melde det Kongelige Academie met Opholdsted m: m: er det ieg herved ærbødigst giver mig den Frihed at endberette at ieg lever vel og arbeyder med al muelig flid. De mange merkverdigheder som her er har giort at ieg ikke strax kunde likke Haand paa Arbeydet forrend ieg havde giort mig bekent med de vigtigste Ting i Rom og de omliggende Byer. ieg har anvent endel af min Tiid med at coppere efter adskillige af de fornemmeste Antiker, har tillige forferdig en Byste i Marmur og begynt paa en anden. i disse Dage agter ieg at begynde at udførre en Gruppe af Baco og Ariadne som ieg her har komponert. saa ieg haaber at ku[n]de snart have den fornøilse at skikke Academiet noget lidet af mit Arbeyde. Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden. for Resten søger ieg og skal fremdeles stræbe at giøre den Anvendelse af mit Ophold her som er overenstemmende med min Bestemmelse og den mig af Academiet givne Instrux.

Underdanigst
B: Thorvaldsen

General Comment

Apart from minor spelling differences this letter is identical with Thorvaldsen’s letter of 5.1.1798 to the Academy of Fine Arts, therefore see the commentaries to the letter in this version.
The two versions of the same letter are probably due to the uncertainty of the postal services in war-torn Euirope.
The Danish address on this version of the letter suggests that it was enclosed in another letter to Copenhagen, possibly a fair copy of the draft of ultimo 1797 from Thorvaldsen to Abildgaard. Regarding this, see the general commentary to the version of the letter of 5.1.1798 and the draft of ultimo 1797.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 19.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 123.
Works
Last updated 07.01.2015 Print