20.1.1798

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugg og Bygnngs Academie i Kiøbenhavn
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen aflægger rapport til Kunstakademiet om sit studium af Rom og dens omgivelser. Han har kopieret antikke værker og har desuden færdiggjort en buste og påbegyndt en anden. Han agter at fremstille en skulpturgruppe med motivet Bacchus og Ariadne, A1. Han fortæller, hvor han bor, og hvor hans værksted ligger.

Dokument

Rom d: 20 Januari 1798

Underdanigst Pro Memoria

Efter min Instruxes Bydende hver siette maaned at melde det Kongelige Academie met Opholdsted m: m: er det ieg herved ærbødigst giver mig den Frihed at endberette at ieg lever vel og arbeyder med al muelig flid. De mange merkverdigheder som her er har giort at ieg ikke strax kunde likke Haand paa Arbeydet forrend ieg havde giort mig bekent med de vigtigste Ting i Rom og de omliggende Byer. ieg har anvent endel af min Tiid med at coppere efter adskillige af de fornemmeste Antiker, har tillige forferdig en Byste i Marmur og begynt paa en anden. i disse Dage agter ieg at begynde at udførre en Gruppe af Baco og Ariadne som ieg her har komponert. saa ieg haaber at ku[n]de snart have den fornøilse at skikke Academiet noget lidet af mit Arbeyde. Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden. for Resten søger ieg og skal fremdeles stræbe at giøre den Anvendelse af mit Ophold her som er overenstemmende med min Bestemmelse og den mig af Academiet givne Instrux.

Underdanigst
B: Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, January 20th, 1798

Most humble Pro Memoria.

According to my instruction saying that every six months I must inform the Academy about my place of sojourn etc. I hereby most humbly take the liberty to inform you that I am well and work with all possible diligence. The many objects of interest have had the effect that i could not get down to work until I had become acquainted with the most important things in Rome and the surrounding towns. I have spent much of my time copying several of the noblest antiques, besides I have made a bust of marble and started on another one. These days I intend to do a group of Bacchus and Ariadne which I have composed here. So I hope soon to have the pleasure of sending the Academy a little of my work.
My lodgings are for the present at the corner of Strada Babuina and the small street which goes to the Alberti Theatre, where I have my workshop in the vicinity. Otherwise I endeavour to use and still strive to use my stay here as stipulated in my scholarship and the instruction given to me by the Academy.

Most humbly,
B: Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev er bortset fra små staveforskelle enslydende med Thorvaldsens brev af 5.1.1798 til Kunstakademiet, se derfor kommentarerne til brevet i versionen af 5.1.1798.
De to versioner af samme brev skyldes antagelig usikkerheden om postleveringen i datidens krigshærgede Europa.
Den danske udskrift på denne version af brevet tyder på, at dette brev blev sendt indlagt i et andet brev til København, muligvis en renskrevet version af brevudkastet af ultimo 1797 fra Thorvaldsen til Abildgaard. Om dette se den generelle kommentar til brevversionen af 5.1.1798 og til brevudkastet af ultimo 1797.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 19.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 123.

Værker

A225 Tyge Rothe, juni 1797 - december 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, Antagelig tidligst september 1797 - Senest november 1797, inv.nr. A208
A1 Bacchus og Ariadne, januar 1798 - juni 1798, inv.nr. A1

Sidst opdateret 07.01.2015