5.1.1798

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: À L’Accademie Royale de Peinture, Sculpture & Architecture à Copenhague
Tilskrift: Til det Kongelege Maler Belledhugger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen aflægger rapport til Kunstakademiet om sit studium af Rom og dens omgivelser. Han har kopieret antikke værker og har desuden færdiggjort en buste og påbegyndt en anden. Han agter at fremstille en skulpturgruppe med motivet Bacchus og Ariadne, A1. Han fortæller, hvor han bor, og hvor hans værksted ligger.

Dokument

Underdanigst Pro MemoriaI

Efter min InstruxesII Bydende hver siette Maaned at melde det Kongelige Academie met Opholdsted m:m: er det ieg herved ærbødigst giver mig den Frihed at endberette at ieg lever vel og Arbeyder med al muelig Flid. De mange MerkverdighederIII som her er har giort at ieg ikke strax kunde ligke haand paa Arbeydet, førrend ieg havde giort mig bekint med de vegtigste Ting i Rom og de omliggende ByerIV. ieg har anvent endel af min Tiid med at CoppereV efter adskillige af de formemmest Anteker, har tillig Forfærdig en Byste i MarmurVI og Begynt paa en andenVII. i desse Dage agter ieg at begynde at Udførre en Gruppe af Baco og AriadneVIII som e eeg her har komponert: saa ieg haaber at kunde snart have den fornøelse at skekke Academiet noget ledet [lidet] af mit Arbeyde.
Mit Loges er for nerverrende Tiid paa hiørnet af Strada BabuinaIX og den lille gadeX som gaaer til Theaterret Aliberti, hvar ieg har met VerstedXI i Nerheden. For Resten søger iag og skal fremdeles stræbe at giøre den Anvendelse af met Ophold her som er overenstemmemde med men [min] bestemmelse og den mig af Academiet Givne Instrux.

 
Rom d: 5e. Januari: 1798
Underdanegst
Bertel Thorvaldsene

Oversættelse af dokument

Most humble Pro Memoria.

According to my instruction saying that every six months I must inform the Academy about my place of sojourn etc. I hereby most humbly take the liberty to inform you that I am well and work with all possible diligence. The many objects of interest have had the effect that I could not get down to work until I had become acquainted with the most important things in Rome and the surrounding towns. I have spent much of my time copying several of the noblest antiques, besides I have made a bust of marble and started on another one. These days I intend to do a group of Bacchus and Ariadne which I have composed here. So I hope soon to have the pleasure of sending the Academy a little of my work.
My lodgings are for the present at the corner of Strada Babuina and the small street which goes to the Aliberti Theatre, where I have my workshop in the vicinity. Otherwise I endeavour to use and still strive to use my stay here as stipulated in my scholarship and the instruction given to me by the Academy.

 
Rome, January 5th, 1798
Most humbly,
Bertel Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 26.2.1798 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Billedhugger Thorvaldsen var indløbet en Skrivelse dateret Rom den 6e Jan: hvori han giver Academiet Rapport om hans Forfatning og Studeremaade m.m.” (Akademisekretærens datering af brevet til 6.1.1798 må være en fejl).

Dette brev er bortset fra små staveforskelle enslydende med Thorvaldsens brev af 20.1.1798 til Kunstakademiet. Da begge breve i dag findes i Kunstakademiets Arkiv i Rigsarkivet, må de begge være blevet afsendt til og modtaget på Akademiet. En sandsynlig forklaring herpå kunne være, at Thorvaldsen sendte begge breve afsted grundet den usikre postgang i det krigshærgede Europa.
Nærværende version af brevet af 5.1.1798 er antagelig sendt som et selvstændigt brev, jf. den fransksprogede adressering af modtageren på brevets forside, den såkaldte udskrift (se ovenfor under Modtager). Den anden version af brevet af 20.1.1798 kan – grundet den dansksprogede adressering af modtageren – være blevet sendt inden i et andet brev til Danmark, eller muligvis være blevet fragtet af en person.
Det er dog nærliggende at foreslå, at Thorvaldsen sendte udgaven af 20.1.1798 som ledsagebrev sammen med en renskrevet version af brevudkastet af ultimo 1797 til Nicolai Abildgaard (se den generelle kommentar til dette brevudkast og jf. Thiele I, p. 123). Denne praksis med at sende sine breve til Akademiet og Abildgaard sammen brugte Thorvaldsen i al fald senere, se fx hans to breve af 12.10.1799 eller to tilsvarende af 4.4.1800.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1798, nr. 18.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 123.

Emneord

Værker

A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, 1797, inv.nr. A208
A1 Bacchus og Ariadne, 1798, inv.nr. A1

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Thorvaldsen instruks af 23.8.1796 fra Kunstakademiet beordrede ham: “…hver siette Maaned efter hans Afrejse, at underrette Academiet om sit Opholdssted…”.

 3. Dvs. Roms seværdigheder, jf. mærkværdighed i Ordbog over det danske Sprog.

 4. I slutningen af december 1797 foretog Thorvaldsen eksempelvis en fodrejse i selskab med Carl Ludwig Fernow o.a. til bl.a. til Albano, Genzano, Velletri, Cori, Palæstrina og Tivoli, se Thorvaldsen-kronologien.

 5. Dvs. at kopiere. Det må antages, at Thorvaldsen her refererer til tegnede kopier af antikke skulpturer, da der først fra 1799 kendes kopier i marmor efter antikke forbilleder, som fx Homer, A751. Det mest naturlige havde nok været, at han allerede fra begyndelsen af sit romerske ophold opøvede sine marmorhugningsfærdigheder med kopier efter antikke skulpturer, men Thorvaldsen begyndte med at hugge et “selvstændigt” værk, nemlig busten af Tyge Rothe, A225. Jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 36.

 6. Thorvaldsens første romerske værk i marmor, busten af Tyge Rothe, A225, se brevudkast af ultimo 1797 til Abildgaard: “…i miller Tiid gor [gjorde] ieg nu Rothe[s] Byste saa got som færdedg…”

 7. Thorvaldsens buste af A.P. Bernstorff. Originalmodellen findes på Thorvaldsens Museum, A208, mens marmoreksemplaret findes på Brahetrolleborg.
  Jf. også brevudkast af ultimo 1797 til Abildgaard, hvor Thorvaldsen fortæller, at Bernstorff-busten er ved at blive hugget færdig.

 8. Thorvaldsens skulpturgruppe Bacchus og Ariadne, A1, som blev sendt til København 1798, jf. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 9. Ifølge Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Leipzig 1927, p. 594 var Thorvaldsens præcise adresse Via Babuina 119, se referenceartikel om Thorvaldsens bopæle.
  Det nævnte værksted havde ifølge Thiele I, p. 108 tidligere været benyttet af den engelske billedhugger John Flaxman.
  Når Thorvaldsen skriver “for nerverrende Tiid”, kan det skyldes, at han var klar over, at han i nærmeste fremtid måtte flytte. I al fald var han ifølge mandtalsliste fra marts 1798 flyttet til Via Felice/Sistina 25, 3. stokværk (gaden skiftede i løbet af 1800-tallet navn til Via Sistina) lige overfor familien Uhden (se Friedrich Noack: ‘Thorvaldsens Geliebte’, in: Deutsche Revue, december 1900, vol. 25, p. 311).

 10. Dvs. Vicolo Aliberti.

 11. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens værksteder.

Sidst opdateret 09.02.2016