No. 599 af 10318
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

9.1.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Schubart gennemgår sit og Thorvaldsens økonomiske mellemværende og beder ham henvende sig, hvis han har brug for penge. Han har bedt Friedrich Matthäi om at arrangere en fest for danske i Rom på hans fødselsdag 14. januar. Han inviterer Thorvaldsen til at komme til Montenero til sommer og takker for fødselsdagsgaven til sin kone, Caritas, C820.

Se original

Pisa d: 9de Januari 1807

Min bedste Thorwaldsen! Idet jeg ved Nyt Aar igennemsaae mine Regnskaber, finder jeg at De har været saa beskeeden, at ikke afgive det Brev jeg havde givet Dem til Hr Pappiani angaaende de 260 Scudi 7 Paol: som jeg var pligtig at betale Dem, og det i et Øyeblik hvor jeg har Aarsag til at formode at De vel kunne behøve Penge. De har maaskee troet at de 100 Scudi jeg sidst loed Dem udbetale vare paa Afslag, ligesom de 50 Scudi som Matthæi paa mine Vegne har givet Dem. Det var slet ikke min Mening, og for at overbeviise Dem derom min gode Ven og Landsmand, tilføyer jeg herved en Vexel a vista paa H Dco Pappiani for 260 Scudi 7 Paol: som De er saa god at indcassere, thi disse Penge hører Dem jo til med Rette, og er vort øvrige Imellemværende aldeles uvedkommende.
Da vi nu netop tale om Penge Sager, vil jeg med faae Ord herfra hvad De i Afslag paa de Arbejder som De for mig har under Hænde, har modtaget:

  I Førstningen af vort Bekjendtskab –
Herr Stub den gode som desvære blev
for tilig henkaldet, har paa min Regning
betalt for Dem undervejs i følge hans
til mig givne Original Afregning –
Jeg har ladet Dem udbetale –
Matthæi har givet Dem paa mine Vegne
60 Scudi
 
 
 
19 Scudi
100 Scudi
50 Scudi
tilsammen 229 Scudi

Derimod har De forfærdiget Bernstorff Byste, min og min Kones Byster; De arbejder paa Daaben til Grevinde Schimelman, paa det bas relief af Musernes Høytid etc etc
Følgelig seer De at jeg endnu bliver Dem en haaben skyldig, og naar De behøver Penge, saa haaber jeg at De frimodig henvender Dem til mig som til Deres Debitor.
Nok om disse kolde Penge Sager! Nu vil jeg tale noget om Dem og Deres gode oprigtige Venner i Toscana. Jeg ønsker af Hjertet at vide hvorledes det gaaer Dem min kjære Thorwaldsen? hvad Arbejder De beskjæftiger Dem med? hvorledes det staaer til med Deres Helbred? kort sagt jeg ville vide alt hvad der angaar Dem, og jeg haaber at De vil sige mig det. Jeg har paalagt Matthæi at give den 14de Januari et godt Glas Punsch til alle mine Landsmænd i Rom som jeg ønsker at vide forsamlede denne Dag, og i Venne, og Fædrelands-Kreds at drikke min Sundhed da det netop er min Fødselsdag. At jeg overdrager det til Matthæi skjøndt han er en Tydsker, er fordi han overhovedet er min Comissionair i Rom, at jeg følgelig har kunnet skikke ham en liden Skjærv til denne Venne og Landsmands Foreening, og at mit Forhold med Matthæi er noget nær faderlig da jeg nu i fiire Aar sørger for hans Underholdning i Rom. Dette maae De være saa god at sige vore andre Landsmænd, paa det at de ikke maatte tage det fortrydeligt op. Den gode Zoega haaber jeg ogsaa vil være blandt de foreenede Aftenene af den 14de Januari. Min Kone er temmelig vel denne Vinter, og forige Sommer paa Montenero var hun som en Fugl i Luften. Gud give at vi snart kunne atter drage til Montenero thi paa dette yndige Sted Venskabs og den huuslige lykkes Boelig befinder min Kone sig altid vel. Forige Sommer vare vi meget glade, og Brødrene Mathhæi har kunnet sagt det, ifald De har talt med dem om vor lille Hytte. Vi savnede Vor Thorwaldsen, og meget ofte talte vi om dette Savn, som vi haabe ikke vil have Sted tilkomende Sommer; thi vi vente at see Dem i vor liden muntre Kreds. Min Kone modtog med største Glæde den ypperlige Tegning som De skikkede hende den 10e September. Hun agter at takke Dem selv naar hun kan skrive godt Italiensk. Hun øver sig daglig i dette Sprog, efterdi jeg har en Italiensk Sekretair som er en fortreffellig ung Mand, og som besidder ualmindelige Kundskaber. Grev Vargas rejser paa Søndag til Rom for at gaae til Neapel. Jeg misunder ham den Fornøyelse at see Dem. Lev vel og mindes Deres

oprigtige Ven og Landsmand Schubart

Arkivplacering
m2 1807, nr. 1
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 72.
Emneord
Montenero · Pengeudlån og veksler · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, antik mytologi · Schubarts og Thorvaldsens økonomiske forhold · Statuer, kristen mytologi · Tegninger foræret til familien Schubart · Tegninger, antik mytologi · Thorvaldsens økonomi
Personer
Olinto dal Borgo · Friedrich Matthäi · Domenico Pappiani · Charlotte Schimmelmann · Jacqueline Schubart · Christian Stub · Edouard Romeo Vargas-Bedemar · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 29.01.2015 Print