17.3.1827

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The letter expresses dissatisfaction with the number of works for the Church of Our Lady and Christiansborg Palace which are ready to be shipped to Copenhagen. The hope is now that Thorvaldsen will speed up the work in his studios so that a frigate will be able to bring home all the commissions in the spring of 1828 instead of the spring of 1827 as originally planned.

Document

Kiøbenhavn d. 17 Marts
1827.

H. EtatsraadI Thorvaldsen! UnderrettetII om at ikkun CariatiderneIII til ThrongemakketIV ere færdige i Marmor og da Hovedhensigten med at sende en FragatV ind i Middelhavet for at afhente Kunstsager var at see ChristusstatuenVI og Frisen, Alexanders IndtogVII i Marmor overførte til Kiøbenhavn saa har Hs Majestæt KongenVIII bestemt sig til ikke at afsende nogen Fregat til Middelhavet iaarIX, men først næste AarX til den Tid som nærmere skal bestemmes. H. Majestæt har tillige befalet SlotsCommissionenXI at forespørge hos Dem om alle fornævnte og hvilke Kunstsager i Marmor og Gibs kunne ventes færdige til Afsendelse i Aaret 1828 og til hvilken Tid for at Fregatten derefter kan beordres at indtræffe til rette Tid og Sted i Middelhavet. – Min Anmodning skulle nu være at De af Forkierlighed for de Kunstværker der skulle pryde Deres Fædrelands Hovedstad og som vi alle med Længsel imødesee, vil beordre den største Flid og Anstrængelse anvendt i Deres AtteliersXII for at de bestilte Kunstværker og isærdeleshed Christus StatuenXIII i Marmor og FrisenXIV til Christiansborg Slot i Marmor maatte være færdige ad Aare 1828. Naar De da angiver til hvad Tid disse Kunstsager og CariatiderneXV i Marmor, ApostelXVI Figurerne i Gibs, CandelabreneXVII til Frue Kirke, FigureneXVIII til sammes Fronton o.s.v. kunne være færdige og modtages i Livorno vil Fregatten ufejlbarligen møde og Hensigten med denne Expedition fuldeligen opnaaes –

Da jeg tør forudsætte at det vil være Dem behageligt og det tillige vil være gavnligt for disse Kunstværkers Fuldfærdigelse, Indpakning og Forsendelse har jeg under Dags Dato tilskrevet Billedhugger FreundXIX at han maatte forbliveXX i Rom indtil han ad aare 1828 kunde følge TransportenXXI af Kunstsager til Livorno, hvorfra han med Fregatten eller til LandsXXII kunde vende hiem til Fædrenelandet.
Med den Lejlighed der saaledes vil tilbyde sig næste Aar venter jeg ogsaa min og min GemalindesXXIII BüsterXXIV i Marmor der ere færdige til Afsendelse, og det skulde meget glæde mig hvis en Afstøbning af den modellerede Portrait-StatueXXV af min Gemalinde, som De med saa megen Forekommenhed lover at udføre, kunde medfølge.
Det gode Vidnesbyrd De giver AcademietsXXVI Eleve BissenXXVII har meget glædet mig, jeg ønsker ham erindret om landsværtsXXVIII at hiemsende Tegninger af hans udførte Arbejder, ligesom og Afstøbninger af samme med Fregatten ad aare.
For Archtect SchmidtXXIX er aabnet en SubscribtionXXX for at fri ham for den Forlegenhed hvori han for Tiden befinder sig, og AcademietXXXI har subscriberet 100 Species. Giennem Fonden ad usus publicosXXXII er ham bevilget en Rejse UnderstøttelseXXXIII.
Udtællingen af den SumXXXIV De havde staaende hos mig er foranstaltet giennem Banquier TorloniaXXXV. Ligesom min CabinetssecretairXXXVI har anmodet Dem om saavidt muelig efterhaandenXXXVII at hæve den Sum der saaledes er sadt til Deres Disposition hos Torlonia saaledes ønsker jeg ogsaa ved Deres QvitteringXXXVIII for de hvergang modtagne Summer at underrettes om naar De haver hævet disse –
Deres Hensigt at lade støbe et Monument i BronceXXXIX ligesom ogsaa for egen Regning at lade udføre flere Arbejder i Marmor er den store Kunstner der fremfor alt elsker sin Kunst værdig og blandt alle Samlinger De efterladerXL vil vist ingen i Værd overgaae de Kunstskatte som skyldes den Aand der besieler den uforlignelige Kunstner vi med Stolthed nævne som Landsmand og som vi saa gierne personligen vilde giensee i FædrenelandetXLI. Gid dette Haab engang kunde opfyldes!

Jeg nævner mig H. Etatsraad Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste

Christian Frederik

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m12 1827, nr. 28

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 307-309.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
D828 Kandelaber, inv.nr. D828
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A48 Victoria, 1827, inv.nr. A48

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Jf.
 3. Karyatider, 1813, marmor, jf. A55 og A56. Læs mere om karyatiderne i referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Dvs. daværende tronsal på Christiansborg.

 5. Der havde i den forgående brevveksling været tale om, at Frederik 6. ville sende fregatten Minerva til Livorno for at afhente Thorvaldsens færdige bestillingsopgaver.

 6. Kristus, jf. A82, der var færdig som gipsafstøbning, men ikke i marmor.

 7. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), der blev hugget i marmor 1818-1834, A831 til A850, jf. A503. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 8. Dvs. Frederik 6.

 9. Dvs. i foråret 1827.

 10. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1828, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 11. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 12. Dvs. Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini, hvoraf der var to, Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini og Thorvaldsens store værksted ved Piazza Barberini.

 13. Kristus i marmor blev først opstillet i Vor Frue Kirke foråret 1839. Frem til da måtte man nøjes med en gipsafstøbning. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 14. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), der blev hugget i marmor 1818-1834, A831 til A850, jf. A503. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 15. Karyatider, 1813, marmor, jf. A55 og A56. Læs mere om karyatiderne i referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 16. De tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 17. Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Det blev dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828.

 18. En række af fritstående skulpturer til Vor Frue Kirkes trekantgavl, Johannes Døberens prædiken, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 19. Den danske billedhugger Hermann Ernst Freund, der arbejdede for Thorvaldsen i Rom.

 20. Hermann Ernst Freund var nogle år tidligere blevet beordret hjem til Danmark, blandt andet for at bestride en stilling som professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet, jf. uidentificeret brev af 30.12.1823 fra Christian (8.) Frederik samt brev af 1.12.1824 fra Johan Gunder Adler.

 21. Freund påbegyndte således 21.12.1827 første del af sin hjemrejse til Danmark som kurer for Thorvaldsens kunstværker på ruten Rom-Livorno. Han havde også fungeret som kurer ved forgående hjemtransport, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 22. Freund foretrak at gå, jf. Victor Freund: Hermann Ernst Freunds levned, København 1883, p. 142-152, samt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 23. Dvs. Caroline Amalie.

 24. Dvs. Christian (8.) Frederik, jf. A753 og Caroline Amalie, jf. A754. Se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 25. Jf. Caroline Amalie, originalmodel, A164. Hverken gipsafstøbning eller marmorversion blev udført, trods Christian (8.) Frederiks gentagne gange udtrykte ønske.
  Se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 26. Kunstakademiet i København.

 27. Dvs. den danske billedhugger H.W. Bissen.

 28. Dvs. hjemsendelse over land, jf. betydningen af “landsværts”, som foregår eller befinder sig på land, jf. Den danske ordbog.

 29. Den danske arkitekt Ole Jørgen Schmidt.

 30. Dvs. pengeindsamling, af “subskribere”, dvs. sammen med andre (ved sin underskrift) at forpligte sig til at yde et vist pengebeløb til et givet formål, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 31. Kunstakademiet i København.

 32. Den statslige fond Fonden ad usus publicos.

 33. Ole Jørgen Schmidt modtog støtte fra Fonden ad usus publicos i 1825, i 1827 (til en rejse til Napoli, Herculaneum, Pompeji og Stabia) og i 1828 (til udgivelsen af Skizzer af Ornamenter og Arabesker efter antik Frescomaling samt Afbildninger i Marmor, brændt Ler og Bronce fra Pompeji, Herculanum og Stabiæ, iligemaade endeel græske, romerske og hetruriske, bind 1–9, København 1830), jf. Weilbachs Kunstnerleksikon.

 34. Dvs. udbetalingen af de 9000 romerske scudi, som Christian (8.) Frederik 1.4.1821 havde lånt af Thorvaldsen, og som Thorvaldsen nu ønskede at få tilbage, se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

 35. Bankierfirmaet ved Giovanni Raimondo Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 36. Den danske kabinetsekretær Johan Gunder Adler.

 37. På grund af dårlig økonomi kunne Christian (8.) Frederik ikke tilbagebetale sit lån rettidigt, og han stillede derfor forslag om, at Thorvaldsen gradvist – i stedet for på én gang – modtog pengene. Læs mere i referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

 38. En ansat i bankierfirmaet Torlonia noterede rigtigheden af de udbetalte summer på gældsbeviset og Thorvaldsen underskrev dette.

 39. Thorvaldsens påbegyndte 1827 skitsen til Victoria, A48, men det var H.W. Bissen, der 31.3.1844 – 18.9.1848 realiserede kolossalstatuen i form af Victoria med sit firspand, opsat på taget af Thorvaldsens Museum.

 40. Thorvaldsen havde i brev af 4.2.1827 forklaret, at han skal bruge pengene, som Christian (8.) Frederik har lånt af ham, til et stort monument i bronze, marmorhugning af sine egne værker foruden indsamling af kunst. Dette er ét af de tidligste, skriftlige udsagn om, at Thorvaldsen påbegyndte dannelsen af Thorvaldsens Museum. Se også oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

 41. Se emnet opfordringer til at komme til Danmark 1820-1838.

Last updated 06.01.2017