The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3604 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Odense

1.12.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Freund is put in charge of the packing of those of Thorvaldsen’s artworks which are to be taken to Denmark on board the brig St. Croix, expected to leave Leghorn in March 1825. Freund is also asked to return to Denmark.

Odense d. 1 Decb: 1824

Hans Høihed har bragt i Erfaring at et til Dem adresseret Brev af 30e Debr f.A., medgivet Hr Bissen til Besørgelse, er tabt eller forkommet og befaler mig derfor at gjentage Dem Indholdet af bemeldte Skrivelse:
H. Høihed anmodede Dem i samme om snarest mueligt at vende tilbage til Fædrenelandet, dog uden Overilelse eller uden at lade Deres i Rom begyndte Arbeider ufuldende. Høisamme ønskede endog at De indtil en vis Grad vilde besørge Afstøbningerne af Thorvaldsens Arbeider indpakkede saa at samme kunde staae færdige til Afsendelse.
Fremdeles anmodedes De om at give Academiet Underretning om et Arbeide, De i den samme Tid har udført, at lade Hans Høihed vide hvorledes Hopfgartens Arbeider fremmes, hvad der af samme er afleveret i god Stand og hvormeget H.H. er ham skyldig. Piedestallerne til Bronzestatuerne bedes De ikke at forglemme; H.H. ønsker dem færdige, i det mindste een til en Prøve.
Slutteligen anmodede H.H. Dem om at meddele Underretning om Thorvaldsens senere Arbeider og anbefalede Overbringeren Hr. Bissen til Deres Venskab og Velvillie.
Jeg vil ved denne Leilighed ikke undlade ligeledes at gjentage Indholdet af et senere Brev /. 23. Marty 1824 /, som jeg efter Hans Høiheds Befaling har tilskrevet Dem og hvori De underrettes om at HH, ifølge de af Hr Etatsraad Collin meddelte Oplysninger om Deres Arbeider og Ønsker, tillader Dem at udsætte Deres Tilbagekomst til Fædrenelandet til i Løbet af 1825, men bemærker derhos at det ikke vil være høisamme ubehageligt, hvis De kommer tidligere.
HH fraraader at modellere Frisen til Christiansborg i Rom. De anmodes om at lade Hiemsendelsen af HH[s] Effecter være Dem ret magtpaaliggende, og sørge for at ikke alene Afstøbningerne, men ogsaa Hopfgartens Arbeider, Deres egne efter Thorvaldsen udførte Buster af [?] Høiheder, samt Bartholins og Hielmstjernes Buster komme med. Jeg anmodede Dem tillige om at sende mig hvad der er udkommet af Rossinis Værk over Rom efter de 34 Blade, som jeg allerede har.
Jeg finder det saa meget mere fornødent at gjentage hvad der i sidstnævnte Brev var yttret angaaende Hjemsendelsen af Hans Høiheds Effecter, som der nu tilbyde sig en sikker Leilighed til sammes Overskibning. En kongelig Orlogsbrig vil nemlig i Slutningen af Marty Maaned 1825 indfinde sig i Middelhavet med Ordre at modtage H Høiheds Konstsager og Antiquiteter. Samme Brig vil anløbe Neapel og Livorno, og er det til sidstnævnte Sted at HHs Effecter maa hensendes inden Marty Maaned for at staae færdige ved Briggens Ankomst. HH. anbefaler Dem al Omhyggelighed og Nøiagtighed ved denne Expedition, som hvad Konstværkernes Conservation angaae, fornemmeligen ere Dem anfortroet. Hvad det mercantile og den egentlige Transport betræffer, da skal jeg tilskrive saavel Hr Consul Chiaveri i Rom, som Hr Gen.Consul Ulrich i Livorno. De ville hvad Indpakningen af de vanskeligste Objecter angaaer, modtage Etatsrd. Thorvaldsens indsigtsfulde Raad. I Øvrigt gjør jeg opmærksom paa, at der ere Tid nok til efter Modtagelsen af dette Brev at tilskrive mig angaaende alle de Gjenstande, hvorom De maatte ønske Hans Høiheds specielle Ordre, og inden for Afsendelsen til Livorno at modtage Høisammes Brev. Jeg beder i al Fald om at underrettes om Modtagelsen af disse Linier og forbeholder mig i betimelig Tid at meddele Dem hvad H Høihed i Anledning af Briggens Ankomst i Livorno videre maatte ønske –
Mine bedste Hilsener til Etatsd. Torvaldsen og Bissen

Adler

[tilføjet i margen:]
Vedlagte Brev til Caminuccini [sic] er istedet for det, som Bissen har tabt og som jeg beder Dem overlevere.

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Christian 8.'s Table Decoration · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Caspar Bartholin · H.W. Bissen · Vincenzo Camuccini · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Jonas Collin · Henrik Hielmstierne · Jollage & Hopfgarten · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen · J.C. Ulrich
Works
Last updated 09.06.2016 Print