1.12.1824

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

Odense

Recipient

Hermann Ernst Freund

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Freund is put in charge of the packing of those of Thorvaldsen’s artworks which are to be taken to Denmark on board the brig St. Croix, expected to leave Leghorn in March 1825. Freund is also asked to return to Denmark.

Document

Odense d. 1 Decb: 1824

Hans HøihedI har bragt i Erfaring at et til Dem adresseret Brev af 30e Debr f.A.II, medgivet Hr BissenIII til Besørgelse, er tabt eller forkommetIV og befaler mig derfor at gjentage Dem Indholdet af bemeldte Skrivelse:
H. Høihed anmodede Dem i samme om snarest mueligt at vende tilbage til Fædrenelandet, dog uden OverilelseV eller uden at lade Deres i Rom begyndte Arbeider ufuldende. Høisamme ønskede endog at De indtil en vis Grad vilde besørge Afstøbningerne af Thorvaldsens ArbeiderVI indpakkede saa at samme kunde staae færdige til AfsendelseVII.
Fremdeles anmodedes De om at give AcademietVIII Underretning om et ArbeideIX, De i den samme Tid har udført, at lade Hans Høihed vide hvorledes Hopfgartens ArbeiderX fremmes, hvad der af samme er afleveret i god Stand og hvormeget H.H.XI er ham skyldig. PiedestallerneXII til Bronzestatuerne bedes De ikke at forglemme; H.H. ønsker dem færdige, i det mindste een til en Prøve.
Slutteligen anmodede H.H. Dem om at meddele Underretning om Thorvaldsens senere Arbeider og anbefalede Overbringeren Hr. Bissen til Deres Venskab og Velvillie.
Jeg vil ved denne Leilighed ikke undlade ligeledes at gjentage Indholdet af et senere Brev /. 23. Marty 1824XIII /, som jeg efter Hans Høiheds Befaling har tilskrevet Dem og hvori De underrettes om at HH, ifølge de af Hr Etatsraad CollinXIV meddelte Oplysninger om Deres Arbeider og Ønsker, tillader Dem at udsætte Deres Tilbagekomst til Fædrenelandet til i Løbet af 1825XV, men bemærker derhos at det ikke vil være høisamme ubehageligt, hvis De kommer tidligere.
HH fraraader at modellere FrisenXVI til Christiansborg i Rom. De anmodes om at lade Hiemsendelsen af HH[s] Effecter være Dem ret magtpaaliggende, og sørge for at ikke alene AfstøbningerneXVII, men ogsaa Hopfgartens ArbeiderXVIII, Deres egne efter Thorvaldsen udførte BusterXIX af XX[?] Høiheder, samt BartholinsXXI og HielmstjernesXXII Buster komme med. Jeg anmodede Dem tillige om at sende mig hvad der er udkommet af Rossinis VærkXXIII over Rom efter de 34 Blade, som jeg allerede har.
Jeg finder det saa meget mere fornødent at gjentage hvad der i sidstnævnte Brev var yttret angaaende Hjemsendelsen af Hans Høiheds Effecter, som der nu tilbyde sig en sikker Leilighed til sammes Overskibning. En kongelig OrlogsbrigXXIV vil nemlig i Slutningen af Marty MaanedXXV 1825 indfinde sig i Middelhavet med Ordre at modtage H Høiheds Konstsager og Antiquiteter. Samme Brig vil anløbe Neapel og Livorno, og er det til sidstnævnte Sted at HHs Effecter maa hensendes inden Marty Maaned for at staae færdige ved Briggens AnkomstXXVI. HH. anbefaler Dem al Omhyggelighed og Nøiagtighed ved denne Expedition, som hvad Konstværkernes Conservation angaae, fornemmeligen ere Dem anfortroetXXVII. Hvad det mercantile og den egentlige Transport betræffer, da skal jeg tilskrive saavel Hr Consul ChiaveriXXVIII i Rom, som Hr Gen.Consul UlrichXXIX i Livorno. De ville hvad Indpakningen af de vanskeligste Objecter angaaer, modtage Etatsrd. Thorvaldsens indsigtsfulde Raad. I Øvrigt gjør jeg opmærksom paa, at der ere Tid nok til efter Modtagelsen af dette Brev at tilskrive mig angaaende alle de Gjenstande, hvorom De maatte ønske Hans Høiheds specielle Ordre, og inden for Afsendelsen til Livorno at modtage Høisammes Brev. Jeg beder i al Fald om at underrettes om Modtagelsen af disse Linier og forbeholder mig i betimelig Tid at meddele Dem hvad H Høihed i Anledning af Briggens Ankomst i Livorno videre maatte ønske –
Mine bedste Hilsener til Etatsd. Torvaldsen og Bissen

Adler

[tilføjet i margen:]
Vedlagte Brev til CaminucciniXXX [sic] er istedet for det, som Bissen har tabt og som jeg beder Dem overlevere.

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º

Subjects

Persons

Works

A227 Caspar Bartholin, Antagelig 1818 - 1819, inv.nr. A227
A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210

Commentaries

 1. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 2. Dvs. forrige Aar, altså 1823.

 3. Den danske billedhugger H.W. Bissen, der ankom til Rom efteråret 1824.

 4. Dvs. kastet bort eller forlagt, se Ordbog over det danske Sprog.

 5. Dvs. for stort hastværk, se betydning 2 af overilelse i Ordbog over det danske Sprog.

 6. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 7. Dvs. afsendelse fra Livorno med briggen St. Croix, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 8. Dvs. Kunstakademiet.

 9. Muligvis Hermann Ernst Freunds Merkur, marmorversion, 1821, der i dag befinder sig i gips på Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5001.

 10. Freund havde udført små kopier af ti af Thorvaldsens mest kendte skulpturer til brug i en borddekoration, som de tyske bronzestøbere Jollage & Hopfgarten skulle støbe i bronze, jf. referenceartiklen Christian 8.s borddekoration.

 11. Dvs. Hans Højhed Christian (8.) Frederik.

 12. Fodstykkerne blev udarbejdet i stenarten porfyr.

 13. Jf. brev af 23.3.1824.

 14. Den danske embedsmand og jurist Jonas Collin.

 15. Freund påbegyndte først sin rejse til Danmark 21.12.1827.

 16. Freunds hovedværk, Ragnarokfrisen, 1826-1841, til Christiansborg Slot. Frisen gik til grunde ved Christiansborgs brand 1884, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon.

 17. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 18. Jf. kommentaren ovenfor.

 19. Freund havde udført marmorversioner af flere af Thorvaldsens portrætbuster af kongefamilien, jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 20. Dvs. De Ærede eller Ærværdige.

 21. Thorvaldsens portrætbuste af Caspar Bartholin, privateje, jf. A227.

 22. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.

 23. Den italienske grafiker Luigi Rossinis (1790-1857) grafiske serie af panoramaer over Rom Le antichità romane ossia raccolta delle più interessanti vedute di Roma antica. Serien udkom løbende fra 1819. Se fx E1006 og E1007.

 24. Briggen St. Croix, der var på togt til Dansk Vestindien 1824-1825.

 25. St. Croix forventedes at ankomme til Italien ultimo marts 1825, jf. også brev af 30.11.1824. Briggens afgang fra Dansk Vestindien blev dog forsinket på grund af sørøvere, jf. Kronologien 15.4.1825.

 26. St. Croix ankom først til Livorno 23.6.1825.

 27. Dvs. betroet.

 28. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 29. Den danske generalkonsul i Livorno J.C. Ulrich.

 30. Den italienske maler Vincenzo Camuccini.

Last updated 09.06.2016