1.4.1845

Sender

Gustav Edvard Brock

Sender’s Location

København

Recipient

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: De Hrr Executores testamenti i Conferentsraad Thorvaldsens Bo!

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brock sender en liste over, hvilke genstande Christine Stampe gør krav på fra Thorvaldsens bo: Thorvaldsens selvportrætstatue, Nysø1, og reliefferne Kristus i Emmaus, Nysø18, Diana og Jupiter, Nysø50, og Vandringen til Golgatha, Nysø16. Desuden gentager han Stampes ønske om, at der træffes beslutning ang. det relief, som Thorvaldsen havde lovet C.W. von Heideck, og som Holbeck skulle hugge – og at hun gerne vil låne en rulle med sange og digte samt en rulle med tegninger af J.V. Gertner.

Document

Da Baronesse Stampe har udbedet sig en snarlig Afgjørelse af hendes Andragender i Thorvaldsens BoI, tillader jeg mig at udhæve hendes forskjellige Paastande:
1. At den paa Charlottenborg henstaaende Portraitstatue af ThorvaldsenII udleveres til hende, samt at det af de Befuldmægtigede i Rom til Kammerherinde PaulsenIII skjænkede Exemplar af de trende i Rom tagne AfstøbningerIV stilles til hendes Disposition – først til at hugges i MarmorV og dernæst for at overdrages til Hr MyliusVI i Mailand.
2. At Basrelieffet Christus i EmausVII samt et dito Jupiter og DianaVIII, der ere forblevne i Rom, hjemsendes til hende, med Reservation af Ret til Erstatning for Transportomkostningerne mod Vedkommende
3. At hun maa erholde Afstøbning af Toget til GolgathaIX og af Thorvaldsens sidste 4 MedaillonerX

– –

I en senere SkrivelseXI har Fru Baronessen ønsket de Hr. ExecutorersXII Beslutning i Anledning af et Basrelief i MarmorXIII, som Conferentsraad Thorvaldsen skal have lovet General HeideckXIV, og i Anledning af hvilket han skal have modtaget et Maleri af v: HeideckXV ; – Til Basrelieffets Udarbeidelse skal HolbeckXVI have modtaget Ordre. Iligemaade har Baronessen ønsket at maatte erholde udlaant en Rulle af Sange og Digte, foranledigede ved Thorvaldsens Reise i TydsklandXVII, der formentlig maa være hjemsendt fra Rom, samt en Rulle med TegningerXVIII af GertnerXIX efter de paa Nysø udførte Arbeider, der formentlig skulde have ligget i den Afdødes Skrivebord. Af begge Ruller ønskede Baronessen at turde gjøre Brug i et bestemt (ikke opgivet) Øiemed. Hvad den sidstomtalte Rulle betræffer, tillader jeg mig at tilføie, at der i sin Tid ved Registreringen ikke blev forefundet nogen saadan paa det opgivne Sted, saalidet som noget andetsteds. Derimod fandtes der et Par Tegninger, som Tjeneren WilkensXX erklærede for at være Udkast af Billedhugger KolbergXXI.

1 April 1845

Ærbødigst
Gust Brock

General Comment

Udspecificering af Christine Stampes krav til Thorvaldsens bo fra omkring 1.4.1845.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303b

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A338 Gratierne, svævende, Antagelig 1836, inv.nr. A338

Commentaries

 1. Christine Stampe nævner disse krav i sit brev til eksekutorerne for Thorvaldsens bo af 5.2.1845.

 2. Dvs. selvportrætstatuen Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde (1839), Nysø1.

 3. Dvs. Elisa Paulsen, Thorvaldsens datter.

 4. Opholdsstedet for den gipsafstøbning af selvportrætstatuen, som Elisa Paulsen rådede over, af de angivelig tre eksemplarer i Rom, kendes ikke i dag.

 5. Det vides ikke, om denne hugning af Thorvaldsens selvportrætstatue blev til noget.

 6. Dvs. den italienske købmand og bankier Heinrich Mylius, der var bosat i Milano. Det vides p.t. ikke, om den hugning i marmor af selvportrætstatuen til Mylius efter Elisa Paulsens eksemplar, som Stampe her lægger op til, blev til noget.

 7. Dvs. relieffet Kristus i Emmaus, som Thorvaldsen havde skabt til Stavreby Kirke (Jungshoved) ved Præstø, Nysø18.

 8. Dvs. Diana og Jupiter, Nysø50.

 9. Dvs. Vandringen til Golgatha, Nysø16.

 10. Dvs. for en streng kronologisk betragtning Hymen, Nysø51, Bygningskunstens genius, Nysø14, Poesiens genius, jf. A527, og Billedhuggerkunstens genius, jf. A523. Der kan dog også have været tale om firkløveret af de tre sidstnævnte værker, Malerkunstens genius, Nysø12, der mere oplagt hører sammen.

 11. Christine Stampes brev til Jonas Collin fra før 1.4.1845.

 12. Eksekutorerne var, da Brock skrev nærværende brev, Jonas Collin, J.M. Thiele, H.N. Clausen, J.F. Schouw, H.W. Bissen og A.C. Kierulff. Se også biografien Eksekutorerne for Thorvaldsens bo.

 13. Det basrelief, som von Heideck havde bedt Thorvaldsen om at fremstille, omtales af Christine Stampe i et længere brev til eksekutorerne for Thorvaldsens bo. Heraf fremgår det, at Thorvaldsen først havde tiltænkt von Heideck relieffet Genier for maleri, arkitektur og billedhuggerkunst, A525, men at Heideck foretrak en medaljon på størrelse med Perseus og Andromeda, A742, som han allerede ejede, med De tre gratier. Da Stampe efterspørger en beslutning fra eksekutorernes side, tyder det på, at relieffet var fremstillet, men om Heideck fik det overdraget er p.t. ikke opklaret. Heideck nævner det i sit brev til Thorvaldsen af 12.6.1842. Der kan være tale om medaljonen Gratierne, svævende, A338, der er tæt på Perseus og Andromeda-medaljonen i størrelse og altså også har et svævende motiv.

 14. Dvs. den tyske (bayerske) general og maler Carl Wilhelm von Heideck.

 15. Dvs. Carl Wilhelm von Heidecks maleri Scene fra en spansk bys forsvar under en guerillakrig (1841), B118.

 16. Dvs. den danske billedhugger C.F. Holbech, der fra 1842 havde opsynet med Thorvaldsens værksteder i Rom.

 17. Brock refererer til Thorvaldsens rejse fra København til Rom maj-september 1841, der gik via Tyskland fra Warnemünde i nord, jf. 25.5.1841, til Lindau i syd, jf. antagelig 24.7.1841. Undervejs blev Thorvaldsen fyrsteligt modtaget i en lang række tyske byer.

 18. Rullen med Gertners tegninger af de værker, Thorvaldsen udførte på Nysø, kan have rummet Bertel Thorvaldsen med håbets gudinde, D361, Kristus velsigner børnene, D362, Barnets skytsengel, D363, Kristus i Emmaus, D364, Perseus og Andromeda, D365, Nyårets genius, D366, Vandringen til Golgatha, D367, og Indtoget i Jerusalem, D368. Tegningerne fungerede som forlæg for kobberstikkene i J.M. Thieles Bertel Thorvaldsen og hans værker (1850).

 19. Dvs. den danske maler J.V. Gertner.

 20. Dvs. C.F. Wilckens, Thorvaldsens kammertjener.

 21. Dvs. den danske billedhugger Andreas Kolberg.

Last updated 04.09.2015