No. 3461 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Lakseglet er skåret bort.
Poststemplet: “15 APRIL”

23.3.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / M. le Chevalier Alte Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danoise / Professeur – Sculpteur / à Rome / An Ital Grenze.

Abstract

Payment of the biannual interest of 225 scudi on the loan of 9000 scudi, which Christian (8.) Frederik took from Thorvaldsen, cf. certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

See Original

Kjøbenhavn d. 23 Martz 1824

Hr Etatsraad Thorwaldsen
Ridder pp.

Jeg har herved den Ære at tilstille Deres Hvlbhd en Anviisning paa Dherr Torlonia stor 225 Scudi, som er Beløbet af Renterne af Hans Høiheds Obligation for et halvt Aar fra 1e. Octb 1823 til 1e. April 1824. Jeg beder Dem som sædvanligt paategne Obligationen at Renten til 1e. April 1824 er betalt.

Siden mit Sidste er Mad. Lundgaard ved Døden afgaaet. Prof. Lund har saavidt jeg veed, forestrakt hende nogle Smaasummer, som jeg af Mangel paa Ordrer har maattet nægte at betale ham tilbage.

Jeg tilskriver idag Consul Louis Cheaveri angaaende Hjemskibningen af Prindsens Kunstsager, saafremt man i Neapel kan finde et got dansk Skib, der vil medtage hvad der er i Neapel og derefter anløbe Civitavecchia for at indlade hvad der henstaaer i Rom; jeg har paalagt ham, i saa Fald at tale med Dem og Freund om hvad der skal afsendes, ligesom jeg herved beder Dem at gaae ham tilhaande med Deres Raad og Veiledning for at Afsendelsen fra Rom og Indskibningen i Civitavecchia kan iværksættes uden Skade for Kunstværkerne.

Hans Høihed og Prindsessen lader Dem venligst hilse; Høisamme befinde sig meget vel, saavelsom HH Pr Frits, der nu er ganske helbredet af sin slemme Feber.

Jeg vover fremdeles at erindre Dem saavel om Prindsesse Julianes Bestilling som om Hjelmstiernes Buste. – Naar Prindsens Sager hjemsendes da glem ikke, at sende Bartholins Buste med.
Jeg anbefaler mig i Deres venskabeligste Erindring og forbliver Deres

ærbødigst hengivne
Adler.

General Comment

Se artiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m9 1824, nr. 26
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.'s Table Decoration · Christian 8.'s Loan at Interest · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Loans and Bills of Exchange · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Financial Circumstances · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Caspar Bartholin · Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · Henrik Hielmstierne · Juliane Sophie · J.L. Lund · Øllegaard Lundegaard · Giovanni Raimondo Torlonia
Works
Last updated 04.09.2019 Print