23.3.1824

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

København

Information on sender

Lakseglet er skåret bort.
Poststemplet: “15 APRIL”

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / M. le Chevalier Alte Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danoise / ProfesseurI – Sculpteur / à Rome / An Ital Grenze.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Document

Kjøbenhavn d. 23 Martz 1824

Hr EtatsraadII Thorwaldsen
RidderIII pp.IV

Jeg har herved den Ære at tilstille Deres HvlbhdV en Anviisning paa Dherr TorloniaVI stor 225 Scudi, som er Beløbet af Renterne af Hans HøihedsVII ObligationVIII for et halvt Aar fra 1e. Octb 1823 til 1e. April 1824. Jeg beder Dem som sædvanligt paategneIX Obligationen at Renten til 1e. April 1824 er betalt.

Siden mit Sidste er Mad. LundgaardX ved Døden afgaaet. Prof. LundXI har saavidt jeg veedXII, forestrakt hende nogle Smaasummer, som jeg af Mangel paa OrdrerXIII har maattet nægte at betale ham tilbage.

Jeg tilskriver idag Consul Louis CheaveriXIV angaaende HjemskibningenXV af PrindsensXVI KunstsagerXVII, saafremt man i NeapelXVIII kan finde et got dansk SkibXIX, der vil medtage hvad der er i Neapel og derefter anløbe CivitavecchiaXX for at indlade hvad der henstaaer i Rom; jeg har paalagt ham, i saa Fald at tale med Dem og FreundXXI om hvad der skal afsendes, ligesom jeg herved beder Dem at gaae ham tilhaande med Deres Raad og Veiledning for at Afsendelsen fra Rom og Indskibningen i Civitavecchia kan iværksættes uden Skade for Kunstværkerne.

Hans HøihedXXII og PrindsessenXXIII lader Dem venligst hilse; Høisamme befinde sig meget vel, saavelsom HH Pr FritsXXIV, der nu er ganske helbredet af sin slemme Feber.

Jeg vover fremdeles at erindre Dem saavel om Prindsesse JulianesXXV BestillingXXVI som om Hjelmstiernes BusteXXVII. – Naar Prindsens Sager hjemsendes da glem ikke, at sende Bartholins BusteXXVIII med.
Jeg anbefaler mig i Deres venskabeligste Erindring og forbliver Deres

ærbødigst hengivne
Adler.

General Comment

Se artiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m9 1824, nr. 26

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210
A227 Caspar Bartholin, Antagelig 1818 - 1819, inv.nr. A227

Commentaries

 1. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Dvs. højvelbaarenhed, jf. Ordbog over det danske sprog.

 6. Bankierfirmaet Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 7. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 8. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 9. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 10. Enke og pensionist Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk 1822-1824, jf. generel kommentar til brev af 25.11.1820.

 11. Den danske maler J.L. Lund.

 12. Adler kendte godt til sagen, jf. brev af 6.9.1823 til Thorvaldsen.

 13. Adler spurgte Thorvaldsen i brev af 6.9.1823 om han skulle lade pensionen til Øllegaard Lundegaard, samt J.L. Lunds udlæg til samme, trække fra de renter, som Christian (8.) Frederik halvårligt betalte til Thorvaldsen. Dette spørgsmål har Thorvaldsen altså ikke svaret på.

 14. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 15. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 16. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 17. Jf. blandt andet portrætbusterne af den kongelige familie, jf. Bestillingen til den danske kongefamilie samt Christian 8.s borddekoration.

 18. Dvs. Napoli.

 19. Skibet fandt man ikke i Napoli, men i Dansk Vestindien, hvor briggen St. Croix patruljerede farvandet for sørøvere og efterfølgende blev beordret til Italien for at fragte Thorvaldsens kunstværker til Danmark, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 20. Indskibningen kom til at finde sted Livorno.

 21. Den danske billedhugger Hermann Ernst Freund, der arbejdede for Thorvaldsen i Rom.

 22. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 23. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 24. Den danske prins Frederik (7.), søn af Christian (8.) Frederik.

 25. Den danske prinsesse Juliane Sophie.

 26. Juliane Sophie havde bestilt nogle kaméer af Thorvaldsen til Marie Sophie Frederikke, jf. breve af 14.9.1822, 11.3.1823, 6.9.1823 og 23.3.1824. Det vides endnu ikke om kaméerne blev færdiggjort.

 27. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, marmorversion, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.

 28. Thorvaldsens portrætbuste af Caspar Bartholin, marmorversion, privateje, jf. A227.

Last updated 04.09.2019