The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3074 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

14.9.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Payment of the biannual interest of 225 scudi on the loan of 9000 scudi, which Christian (8.) Frederik took from Thorvaldsen, cf. certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

See Original

Kjøbenhavn d. 14 Septb 1822.

Hr. Etatsraad Thorwaldsen

Ridder pp. i Rom.

H.H. Prindsens Hjemreise og Ankomst hertil har været Aarsag i at Deres Høivelbaarenhed denne Gang ikke faaer Renterne af H.H. Obligation betalte saa nøiagtigt, som jeg ønskede det. Imidlertid haaber jeg ikke at der skal forløbe mange Dage efter Forfaldstid d. 1te. Octbr.; thi min vedlagte Anviisning stor 225 Scudi paa Hr Hofagent Brøndsted vil den 7 eller 8de. Octb. kunne være i Deres Hænder og Brøndsted vil ikke tøve med at betale Beløbet. Jeg har desangaaende skrevet ham til i Dag. Med denne Anviisning erlægges Renterne for Halvaaret fra 1e. April til 1e. Octb. dette Aar og jeg beder Deres Høivelbaarenhed at antegne Betalingen paa Obligationen.
Renterne for det forrige Halvaar, fra 1e. Oct. 1821 til 1e. Apr. 1822 har i sin Tid anviist Dem paa Dhr. Torlonia Co. og uagtet jeg ikke har hørt fra Dem siden Modtagelsen af mit Brev kan jeg dog ikke tvivle paa, at Anviisningen jo er bleven honoreret.

DD.HH ere lykkeligen ankomne til Sorgenfrie i Onsdags; i Dag ere de første Gang her. Begge paalægge mig mange Hilsener.

Prindsesse Juliane anmoder mig om at bringe Dem Cameerne til Dronningen i Erindring; saavel Hds. Høihed som Baronesse Pechlin hilse paa det venligste.

Da jeg er saa nye her i Kjøbenhavn, kan jeg endnu intet sige Dem om Deres herværende Venner og Bekjendte. Det vil glæde Dem at erfare, at H.M. Kongen har tilladt Prindsen at tilbringe Vinteren i Kjøbenhavn.

Jeg er med Venskab og Høiagtelse

Deres Høivelbaarenheds
hengivne
Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m7 1822, nr. 47
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
P.O. Brøndsted · Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6. · Juliane Sophie · Marie Sophie Frederikke · Elise von Pechlin · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 11.10.2016 Print