Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3074 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

14.9.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Se original

Kjøbenhavn d. 14 Septb 1822.

Hr. Etatsraad Thorwaldsen

Ridder pp. i Rom.

H.H. Prindsens Hjemreise og Ankomst hertil har været Aarsag i at Deres Høivelbaarenhed denne Gang ikke faaer Renterne af H.H. Obligation betalte saa nøiagtigt, som jeg ønskede det. Imidlertid haaber jeg ikke at der skal forløbe mange Dage efter Forfaldstid d. 1te. Octbr.; thi min vedlagte Anviisning stor 225 Scudi paa Hr Hofagent Brøndsted vil den 7 eller 8de. Octb. kunne være i Deres Hænder og Brøndsted vil ikke tøve med at betale Beløbet. Jeg har desangaaende skrevet ham til i Dag. Med denne Anviisning erlægges Renterne for Halvaaret fra 1e. April til 1e. Octb. dette Aar og jeg beder Deres Høivelbaarenhed at antegne Betalingen paa Obligationen.
Renterne for det forrige Halvaar, fra 1e. Oct. 1821 til 1e. Apr. 1822 har i sin Tid anviist Dem paa Dhr. Torlonia Co. og uagtet jeg ikke har hørt fra Dem siden Modtagelsen af mit Brev kan jeg dog ikke tvivle paa, at Anviisningen jo er bleven honoreret.

DD.HH ere lykkeligen ankomne til Sorgenfrie i Onsdags; i Dag ere de første Gang her. Begge paalægge mig mange Hilsener.

Prindsesse Juliane anmoder mig om at bringe Dem Cameerne til Dronningen i Erindring; saavel Hds. Høihed som Baronesse Pechlin hilse paa det venligste.

Da jeg er saa nye her i Kjøbenhavn, kan jeg endnu intet sige Dem om Deres herværende Venner og Bekjendte. Det vil glæde Dem at erfare, at H.M. Kongen har tilladt Prindsen at tilbringe Vinteren i Kjøbenhavn.

Jeg er med Venskab og Høiagtelse

Deres Høivelbaarenheds
hengivne
Adler

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 47
Emneord
Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens økonomi
Personer
P.O. Brøndsted · Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6. · Juliane Sophie · Marie Sophie Frederikke · Elise von Pechlin · Giovanni Raimondo Torlonia
Sidst opdateret 11.10.2016 Print