The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3284 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Sort laksegl med smukt aftryk af det danske rigsvåben.

6.9.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Signore / il Sige Cavaliere Thorwaldsen / Celebre Scultore / in / Roma
Poststempler: T.T.R.4. HAMBOURG og 29 SETTEMB[RE]

Abstract

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

See Original

Sorgenfrie d. 6 Septb 1823.

Høivelbaarne Hr Etatsraad! Betalingen af Renten af Hans Høiheds Obligation forskaffer mig et Par Gange om Aaret den Fornøielse at tilbagekalde mig i Deres Erindring. Jeg har saaledes i Dag den Ære at vedføie en Anviisning paa Torlonia Co stor Tohundrede Fem og Tyve Scudi som Beløbet af Renten for et halvt Aar nemlig fra 1e. April til 1e. October dette Aar, hvis Betaling jeg beder Dem antegne paa Obligationen for Dødes og Levendes Skyld som man siger. Man maae i Pengesager iagttage alle Formaliteter selv om det skulde faae Udseenet af Pedanterie.
Uagtet jeg frygter for at falde Dem besværlig maae jeg dog give efter for Prindsesse Julianes hyppige Paamindelser og erindre Dem om samme Prindsesses Commission for Hs. Majestæt Dronningen.
Fremdeles har Prof. Lund anmodet mig om at gotgjøre ham omtrent 80rbd. Sedler, som han paa Deres Vegne har forestrakt en Madame Lundgaard paa en af Dem bevilget Pension. Uagtet jeg vel veed at Prof. Lund ikke kan taale at staae i Forskud, har jeg dog anseet mig for uberettiget til at udbetale ham noget uden Deres udtrykkelige Ordre. Er det Deres Ønske, at Mad. Lundgaards Pension skal afholdes af hvad jeg halvaarlig har at remittere Dem paa H.Hs. Vegne, da beder jeg mig underrettet herom med bestemt Angivelse af hvormeget hun halvaarlig skal nyde. Indtil jeg modtager en saadan Underretning vedbliver jeg at remittere Dem det fulde Beløb af Renterne.
Deres Høiheder og alle Damerne hilse paa det venligste. Jeg føier min Hilsen til deres og forbliver med Venskab og Høiagtelse Deres hengivne

Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m8 1823, nr. 82
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Juliane Sophie · J.L. Lund · Øllegaard Lundegaard · Marie Sophie Frederikke · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 11.10.2016 Print