The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3191 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med det danske rigsvåben.

11.3.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Hoivelbaarne / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder ppp. / Rom

Abstract

Payment of the biannual interest of 225 scudi on the loan of 9000 scudi, which Christian (8.) Frederik took from Thorvaldsen, cf. certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

See Original

Kjøbenhavn d: 11 Martz 1823

Herr Etatsraad pp. Thorwaldsen
Efter Hans Høiheds Befaling har jeg den Ære herved at oversende Deres Hvlbrhd en Anviisning paa Dhrr. Torlonia Co stor 225 Scudi, som Beløbet af Renten for Halvaaret fra 1e. Octb 1822 til 1e. April 1823 af Høisammes Obligation, paa hvilken jeg beder noteret at Renten er betalt til 1e. April 1823.
Jeg kan ved denne Leilighed ikke forbigaae at bringe Dem to Bestillinger i Erindring, som vedkommende Damer have anmodet mig om, paa det Bedste at anbefale Dem: den ene er Prindsesse Julianes Cameer og den anden Hjelmstjernes Büste. For Besørgelsen saavel af den ene som af den Anden vil De modtage mange Taksigelser.
Efter hvad man her forsikrer, er det Skib, som havde Basrelieferne til Frue Kirke ombord, forulykket. Jeg haaber at Capt Hansen, som overbringer Büsterne, vil have været heldigere, uagtet jeg i lang Tid ikke har hørt noget fra ham.
Det er stille her i Konstens Rige hvad egentlige Kunstproductioner angaaer, hvortil jeg ikke regner de Medlemmer som Academiet nu og da optager. Jensen er beskjæftiget med at male nogle Portraiter, som han vil vise Publicum ved Udstillingen i April og har faaet Oehlenschläger, Provst Clausen og Frøken Walterstorff til at sidde for sig. Koch er bleven agreeret til at gjøre Medlemstykke, men har endnu ikke faaet det Embede han søger. Jeg troer imidlertid han kan være vis derpaa.
Deres Høiheder befinde sig vel og have tilbragt en ret behagelig og munter Vinter i Kjøbenhavn; Høisamme lade Etatsraaden venligst hilse.

Jeg er med udmærket Høiagtelse,
Hr Etatsraad Thorwaldsen

Deres ærbødigst hengivne
Ad[ler]

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m8 1823, nr. 22
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christian 8.'s Loan at Interest · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Artistic Environment in Copenhagen · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Henrik Hielmstierne · C.A. Jensen · Juliane Sophie · Jørgen Koch · Adam Oehlenschläger · Marie Walterstorff
Works
Last updated 06.07.2016 Print