No. 3206 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med det danske rigsvåben.

11.3.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hoivelbaarne / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder ppp. / Rom

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

Se original

Kjøbenhavn d: 11 Martz 1823

Herr Etatsraad pp. Thorwaldsen
Efter Hans Høiheds Befaling har jeg den Ære herved at oversende Deres Hvlbrhd en Anviisning paa Dhrr. Torlonia Co stor 225 Scudi, som Beløbet af Renten for Halvaaret fra 1e. Octb 1822 til 1e. April 1823 af Høisammes Obligation, paa hvilken jeg beder noteret at Renten er betalt til 1e. April 1823.
Jeg kan ved denne Leilighed ikke forbigaae at bringe Dem to Bestillinger i Erindring, som vedkommende Damer have anmodet mig om, paa det Bedste at anbefale Dem: den ene er Prindsesse Julianes Cameer og den anden Hjelmstjernes Büste. For Besørgelsen saavel af den ene som af den Anden vil De modtage mange Taksigelser.
Efter hvad man her forsikrer, er det Skib, som havde Basrelieferne til Frue Kirke ombord, forulykket. Jeg haaber at Capt Hansen, som overbringer Büsterne, vil have været heldigere, uagtet jeg i lang Tid ikke har hørt noget fra ham.
Det er stille her i Konstens Rige hvad egentlige Kunstproductioner angaaer, hvortil jeg ikke regner de Medlemmer som Academiet nu og da optager. Jensen er beskjæftiget med at male nogle Portraiter, som han vil vise Publicum ved Udstillingen i April og har faaet Oehlenschläger, Provst Clausen og Frøken Walterstorff til at sidde for sig. Koch er bleven agreeret til at gjøre Medlemstykke, men har endnu ikke faaet det Embede han søger. Jeg troer imidlertid han kan være vis derpaa.
Deres Høiheder befinde sig vel og have tilbragt en ret behagelig og munter Vinter i Kjøbenhavn; Høisamme lade Etatsraaden venligst hilse.

Jeg er med udmærket Høiagtelse,
Hr Etatsraad Thorwaldsen

Deres ærbødigst hengivne
Ad[ler]

Generel kommentar

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering
m8 1823, nr. 22
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s lån hos Thorvaldsen · Kunstakademiets udstillinger · Kunstnermiljøet i København · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens økonomi
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Henrik Hielmstierne · C.A. Jensen · Juliane Sophie · Jørgen Koch · Adam Oehlenschläger · Marie Walterstorff
Værker
Sidst opdateret 06.07.2016 Print