The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 545 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

2.6.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Georg Zoëga [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Schubart drøfter med Zoëga udsmuglingen af en antik møntsamling fra Rom til Livorno på den danske konges vegne. Tre af Thorvaldsens portrætbuster foreslås anvendt som skalkeskjul, nemlig marmorbusterne af A.P. Bernstorff, A207, Jacqueline Schubart, A220, og Herman Schubart, A219.

Pisa den 2e Juni 1806

P.M.

Tillad mig min høytærede Ven blot med to Ord at besvare Deres angenemme Skrivelse af 28 May, og tillige at yttre mine Tanker over den bevidste Sag.
Jeg fortryder uendelig paa at ingen af vore to Consuler kand medbringe det som saa særdeles interesserer os; thi en saadan Lejlighed vil aldrig mere tilbyde sig. Disse Herrer som let har kunnet opnaa et Lascia-passare havde i Sandhed beviist vort Hof en væsentlig Tienste i at medbringe disse Ting, og jeg tror at De endnu kunne giøre et Forsøg med den brave Consul Meldahl som vist om faae Dage begiver sig paa Reisen, om han med Dags Post faaer Efterretning om, at et Skib om Fiorten Dage afgaaer til Tripoli. Er Lasten for stor kunne De jo dele dets Indhold, og saaledes at forsøge paa at giøre Umulighed til Mulighed; thi jeg igenntager det: en saadan leylighed finder vi nok neppe igenn, og kand Consul Meldahl ikke tage alt med sig; synes mig dog at De kunne betroe ham den største Deel, og hvad den mindre Deel angaaer kunne De jo følge Deres Plan med at skiule det under de Büster som Thorvaldsen vil skikke mig; men to Ting er derved at bemærke, nemlig at Consul Meldahl skaffer sig et Lascia Passare, og dertil kand han betiæne sig af vor Humboldts Venskab, til hvilken jeg skriver i Aften desangaaende. Dersom De billiger min Plan beder jeg Dem om med næste Post at skrive mig et Par Linier desangaaende; thi i saa Fald vil jeg selv henvende mig til Cardinal Consalvi, for at bede ham at lade udstæde en Ordre til at lade uhindret passere nogle Büster til mig af Thorvaldsens Arbejde. Saa snart vi have en saadan ordre vil tingen skee uden mindste Vanskelighed, og uden at udsætte os nogen Fare. De begriber let kjære Ven, at ved at sende en saa uhyre Vægt, blot ved Speditionens usikre formidling vovede vi meget, thi enhver kunne let begribe at 3 Büster ikke kunne veÿe saa meget, og dette ville give Anledning til Mistanke. Er Tingene deelt og vi have Regiæringens Tilladelse, paa den ene Side ved en Lascia Passare, og paa den anden ved en Ordre af Cardinalen, saa ere vi aldeles trygge. Hvad den Omsorg angaar med hvilken De har indpakket det heele, maae jeg sige Dem i min Kones Navn at hun vil paatage sig med en Orden, og den Opmærksomhed som er hende eegen at indpakke alt efter den Forskrift som De vil behage at give hende, og jeg tør paastaa at De umulig kand betroe denne Sag i bedre Hænder. Den hele Ting skal aldrig komme ud af min Værge, og jeg fornyer mit Tilbud til vor gode Landsmand Meldahl at bidrage til hans Rejses Omkostninger, da jeg vil lade mig remboursere af vor værdige Oberhofmarskalk, Geheimeraad Hauch.
De bemærker at skiøndt jeg i Grunden billiger Deres Plan, har jeg dog giort i samme nogen Modificationer, for at desto bedre befordre vort Øÿemed. Meen alt er i min Værge, ophører Deres Ansvar kiære Ven, og det skal blive min Pligt at correspondere med Hauch for at underrette om hans Mening i Henseende til Skibslejlighed. I dette Øyeblik har vi en Dansk Capitain her som om tre Uger rejser til Töningen. Han er den fortreffeligste Kofardi Captain Danmarks Skibsfart besidder, og den Tillid som hans personlige Kharakter og hans gode Skib indskyder er saa stor, at Assurancen fordrer to Proc: mindre, naar Varer afgaae med denne brave Capitain.
Jeg venter Svar paa mit sidste; imidlertid er ordre givet til Hr Do Peppiani at udbetale Dem paa Forlangende hundrede og nogle Scudi for Udlæg De har giort for mig i Anledning af Indkøb af Lastsager. Jeg omfavner Dem hiertelig. Min Kones Helbred bedrer sig daglig, og vi haaber om fiorten Dage at være paa det yndige Montenero

Deres hengivne og oprigtige Ven H Schubart

General Comment

Dette brev er svar på brev af 28.5.1806 fra Georg Zoëga til Schubart, der publiceres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Karen Ascani: Georg Zöega: Briefe und Dokumente II-IV (forventes udgivet 2012) som brev nr. 1174. Ascani takkes for beredvilligt at have stillet en afskrift af Zoëgas brev til rådighed.

Det fremgår af Zoëgas brev, at sagen drejede sig om en samling af antikke mønter, som Zoëga havde indkøbt på den danske konges/stats vegne. Samlingen skulle indgå i den kongelige møntsamling, og bestillingen havde Zoëga modtaget allerede i 1801 fra numismatikeren Christian Ramus (1765-1832), der samme år var blevet udnævnt til inspektør for Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, jf. Welcker, op. cit. og Breitenstein, op. cit.
Zoëgas indkøb skulle føres ud af Rom/Kirkestaten til Livorno i Toscana, hvorfra mønterne skulle fragtes videre til Danmark med skib. I sit brev af 28.5.1806 nævner Zoëga, at der var et generelt forbud mod at eksportere antikke genstande fra Rom. Han fortæller, at “…ikke nogen Ting henhørende til Alderdommen [dvs. til antikken] kan paa nogen Maade eller nogenslags Paaskud bekomme Tilladelse at forlade Byen”. Han foreslog derfor i sit brev tre forskellige måder at udføre møntsamlingen på: Én efter bogen, hvor man på den danske konges vegne ansøgte pavestaten om tilladelse til at udføre mønterne; en anden, hvor Zoëga ville bede rejsende fra Rom til Livorno medtage mindre portioner af møntsamlingen; og endelig en tredje, hvor man skjulte mønterne i en transport af andet gods, fx de tre marmorbuster, som Schubart havde bestilt hos Thorvaldsen. Zoëga anbefalede selv den sidstnævnte mulighed. Det er dette smugleri, som Schubart drøfter i dette brev.
Thorvaldsens tre marmorbuster blev imidlertid aldrig fremsendt til Livorno, som det fremgår af hans brev af 8.8.1806 til Schubart. Hvordan møntsamlingen så blev smuglet ud af Rom, vides foreløbig ikke.


Brevet befinder sig blandt C.F.F. Stanleys papirer i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek. Det vides ikke, hvorfor Schubarts brev er havnet blandt Stanleys papirer.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Niels Breitenstein: ‘Introduction’, in: Sylloge nummorum graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum, West Milford, New Jersey 1981, p. 7.
  • Friedrich Gottlieb Welcker: Zoega’s Leben, vol. II, Halle 1913, p. 173-179.

Subjects
Antique Coins · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Ercole Consalvi · A.W. Hauch · Wilhelm von Humboldt · Johan Christian Meldal · Domenico Pappiani · Jacqueline Schubart
Works
Last updated 07.01.2013 Print