7.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. Har lavet to sæt gipsafstøbninger af Kristus og de tolv apostle til Vor Frue Kirke, hvis noget skulle ske under transporten. Thorvaldsen udtrykker ønske om, at Johannesgruppen til kirkens trekantgavl måtte blive støbt i bronze af hensyn til det danske klima. Han foreslår, at de fire evangelister til indgangsportalen byttes ud med to sibyller og to profeter.

Dokument

d 7 Febra ioI

Tak gode Hr Conferenzraad for Deres venskabelige Skrivelse af 24 Nov forrige AarII, hvilken jeg med stor Fornøielse har modtaget, da ieg deraf seer, at De lever frisk og velIII, som altid vil glæde mig at høre.

At det har behaget H. M.IV at der til ForaaretV skal sendes en FregatVI til Livorno, for der at indskibe de af mig forfærdigede Arbeider, glæder mig meget, og jeg skal stræbe at benytte denne Leilighed saa godt som muligt. Af de til FruekirkeVII bestemte Figurer ere Christus og de tolv ApostlerVIII færdige til Afsendelse. Jeg har af disse taget to Afstøbninger, hvoraf den ene bliver her, at de ei, hvis nogen Ulykke skulde skee, ganske maatte tabes. Til Frontespidsen, forestillende Iohannes, der prædiker i ØrkenenIX, har jeg ogsaa Figurerne færdige. Disse var det min Mening burde støbes i Bronze, da denne er den eneste Materie, der i vort Clima kan udholde at staae i fri Luft, og da den ei alene kan støbes tynd, men og ved Stænger i Figurernes Ryg befæstede til Muren kan bringes saa vidt, at Massen næsten bærer sig selv, uden at tynge paa GesimsenX. Hver Figur kan støbes for en Priis af 2000 francs, hvilket de og næsten vilde koste, hvis de skulde forfærdiges af brændt Leer. – Min Mening om disse Figurer er det altsaa man ved MisforstaaelseXI har anvendt paa Apostlerne, hvilke jeg aldrig har tænkt burde forfærdiges af Metal.
Istedetfor de fire Evangelister i PortaletXII, hvor man blev nødt at repetereXIII Iohannes og Mathæuss Figurer, der alt ere fremstillede som ApostlerXIV mener jeg det var bedre at giøre to Sybiller og to ProphterXV, der maatte forudsættes at have spaaet Christi Komme. De vil maaske have den Godhed at lade mig vide Deres Mening desangaaende, før jeg begynder derpaaXVI. Til Christiansborg SlotXVII er ikke andet færdigt i Marmor, end de tvende CariatiderXVIII til Trongemakket. Frisen med de øvrige BestillingerXIX udarbeides imidlertid i Marmor af alle Kræfter.
Det vilde være mig særdeles smigrende, dersom mine arbeider kunde paa nogen Maade bidrage til at pryde Deres skiønne og smagfulde Bygninger.
Jeg beder at hilse Deres Elskværdige Familie, og alle de af vores fælles Venner og Bekiendtere, som De seer fra mig

Deres hengivne Ven

P.S. Naar Fregatten afgaaer fra Kiøbenhavn, beder jeg ei at forsømme denne Skiønne Lelighed at indskibe til mig de to BassorilieviXX, som jeg forfærdigede sidst da jeg var der;XXI ligeledes en Kasse med BøgerXXII, hvilken blev staaende i mine Værelser paa CharlottenborgXXIII. Vor fælles Ven Hr P MallingXXIV vil sikkert være saa god at besørge Dem det indskibet.

Oversættelse af dokument

February 7th io [1827]

Thank you, kind Konferenceråd for your friendly favour of November 24th last year, which I have received with grear pleasure, as I see from it that you are well and hearty, which it will always please me to hear.

It pleases me very much that His Majesty has pleased in spring to send a frigate to Leghorn, there to take on board the works made by me, and I shall strive to make the best possible use of this opportunity. Of the figures for the Church of Our Lady Christ and the twelve Apostles are ready to send off. I have taken two casts of these one of which will remain here, so if some accident should happen, they may not be completely lost. For the pediment presenting John preaching in the desert I also have finished the figures. In my opinion, these should be cast in bronze as this is the only substance, which can endure being in the open air, and as it can not only be cast thin, but it can by poles in the back of the figures, fastened to the wall be made, so that the mass almost carries itself without weighing on the cornice. Each figure may be cast at a price of 2.000 francs which they would almost cost, if they were to be finished in burnt clay. – By mistake my opinion about these figures has been applied to the Apostles, which I never have thought should be made of metal.
Instead of the four evangelists in the portal where it would be necessary to repeat the figures of John and Matthew, who always have been made as apostles I think it would be better to make two sibyls and two prophets, who might be assumed to have prophesied the coming of Christ. I wonder whether you will be as kind as to let me know your opinion about this, before I begin the work. For Christiansborg Palace nothing has been finished in marble but the two Caryatids for the throne chamber. The frieze with the other commissions is prepared in marble with a will in the meantime.
It would be very flattering to me if my works in any way might contribute to adorn your beautiful and tasteful buildings. I beg you to give my regards to your kind family and to all those of our mutual friends and acquaintances you may see.

Your faithful friend,

P.S. When the frigat leaves Copenhagen I ask you not to miss this perfect opportunity to put on board for me the two bas-reliefs which I executed when I was there last; also a box with books, which was left in my rooms at Charlottenborg. Our mutual friend Mr P Malling will certainly be as kind as to attend to the shipment for you.[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Til dette brevudkast findes yderligere tre udkast, skrevet af Thorvaldsen selv. De er alle mere ufærdige end nærværende tilrettede udkast af koncipisten, og de repræsenterer derfor sandsynligvis tidligere stadier i skriveprocessen. Det ene egenhændige udkast er endnu mere skitsepræget end det andet, mens det tredje kun er et brudstykke til brevets begyndelse.

Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 102

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 301-302.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A57 Sibylle fra Erythra, Antagelig 1820, inv.nr. A57
A58 Sibylle fra Cumae, Antagelig 1820, inv.nr. A58
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558

Kommentarer

 1. Thorvaldsen har sandsynligvis selv skrevet datoen, mens den øvrige tekst er skrevet af koncipisten.

 2. C.F. Hansens brev af 24.11.1826 til Thorvaldsen.

 3. Her svarer Thorvaldsen venskabeligt drillende igen på C.F. Hansens brev af 24.11.1826, hvori Hansen gentagne gange beklager sig i malende vendinger over sit skrantende helbred og snarlige død. Beklagelserne havde angiveligt til formål at lægge et samvittighedsmæssigt pres på Thorvaldsen, der ikke var så langt fremme med udsmykningsopgaverne til Vor Frue Kirke og Christiansborg, som C.F. Hansen havde håbet; han ville gerne se sine bygningsarbejder fuldt færdige inden sin død. (C.F. Hansen døde i 1845).

 4. Dvs. Frederik 6.

 5. Her er tale om foråret 1827.

 6. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 7. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 8. Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108 - alle i gips.

 9. Johannes Døberens prædiken bestod af en række af fritstående skulpturer til kirkens frontispice, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70.

 10. C.F. Hansen havde i brev af 24.11.1826 udtrykt bekymring for om gesimsen kunne bære skulpturgruppen, hvis den blev støbt i bronze. Thorvaldsen foreslår altså her, at skulpturgruppen fastgøres til væggen fremfor på gesimsen.

 11. C.F. Hansen havde i brev af 24.11.1826 henvist til et rygte, der gik på, at Thorvaldsen ønskede de tolv apostle til Vor Frue Kirke støbt i bronze. Dette rygte afviser Thorvaldsen altså i dette brev med forklaringen om, at det udelukkende er udendørs-skulpturgruppen Johannes Døberens prædiken, som han ønsker støbt i vejrbestandigt bronze.

 12. Dvs. indgangsportalen til Vor Frue Kirke.

 13. Af de fire evangelister Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, var Matthæus og Johannes samtidig to af Jesus’ apostle – dem som altså allerede var repræsenteret blandt de øvrige apostle til opstilling i kirkeskibet.

 14. Jf. Matthæus, jf. A87, og Johannes, jf. A89.

 15. Dvs. gammeltestamentlige sibyller og profeter, som fx også Michelangelo (1475-1564) havde benyttet til loftudsmykningen af Det Sixtinske Kapel, Vatikanet, 1508-1512.
  Thorvaldsens to sibyller, Sibylle fra Erythra, ca. 1820, A57, og Sibylle fra Cumae, ca. 1820, A58, er muligvis skitser til Vor Frue Kirkes indgangsportal.

 16. Thorvaldsen kom aldrig til at udføre disse eller andre skulpturer til kirkens indgangsportal. Det blev i stedet H.W. Bissens, Moses, 1853, og J.A. Jerichaus David, 1852-1858, der blev opstillet henholdsvis til højre og venstre for indgangsdøren.

 17. Jf. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 18. Thorvaldsens Karyatider, 1813. Marmorversionerne til tronsalen, Christiansborg gik til grunde ved slottets brand 1884, se i stedet gipsafstøbningerne A55 og A56.
  Læs mere om karyatiderne i referenceartiklerne Bestillingen til Christiansborg og Thorvaldsens forbindelse med Polen.

 19. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, 1818-1834, A831 til A850, Christiansborg Slot. Gik delvist til grunde ved slottets brand i 1884. Se også referenceartiklerne Alexanderfrisen og Bestillingen til Christiansborg.

 20. Dvs. originalmodellerne til Kristi dåb, jf. A557 og Den hellige nadver indstiftes, jf. A558, som Thorvaldsen havde udført 1820 under sit Danmarksophold, og om som nu skulle hugges i marmor til Vor Frue Kirke, København, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke. Oplysningen om reliefferne fremgår af brev af 7.5.1827 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 21. Dvs. under Thorvaldsens Danmarksophold 1819-1820.

 22. Bøgerne i kassen er endnu uidentificerede. For mere om Thorvaldsens bogsamling, se den endnu ikke publicerede registrant over samme i Thorvaldsens Museum.

 23. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 24. Den danske arkitekt Peder Malling.

Sidst opdateret 23.11.2016