7.5.1827

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Hansen er stærkt modløs over hjemsendelsens udsættelse til foråret 1828. En udspecificering af, hvilke kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg, der meget gerne skulle være færdige. Desuden forskellige overvejelser om udsmykningen af Vor Frue Kirke, blandt andet respons på Thorvaldsens idé om sibyller og profeter til indgangsportalen.

Dokument

Høystærede Herr EtatsraadI!

Med megen Glæde modtog ieg min Høystærede Vens BrevII, hvor af ieg saa tydelig kan Spore den Intresse De viiser for at forskiønne mine ArbeiderIII ved Arbeide fra Deres Mesterhaand, til Prydelse for vor kiære Fædreland, Mens hvor Modløes blev ieg ikke da ieg hørte at FregattenIV ey skulde afgaa i AarV, og altsaa min Glæde at see Frue KirkeVI ferdig til efter-AaretVII, forsvunden; Og Gud ved om ieg nu OpleverVIII det herlige syn at see dette Aandelige Kunst MuseumIX, der vil Indbefatte de herligste Arbeider af Europas førsteX Billethugger ferdig ? da naar man først har oplevet det 70de Aar er vær Dag herefter kun en liden Tilgift – Alt det øvrige denne Sag betreffende gaar ieg forbi med Taushed, mens da en deel af de Kongelige GemakkerXI skal være færdig til PrindsensXII FormælingXIII, og ieg derfor maa have de 2de CariatiderXIV til ThronenXV, saa er man betænkt paa at faa samme med et privat SkibXVI der tilhører Etatsraad HvidtXVII, som i Septemb.XVIII gaar herfra til Tunis med PræsenterXIX, og siden gaar til Livorno for at Indtage de Sager som der staar ferdig for SlottetXX og Frue Kirke, Skibet vil nok komme der i Januar næste Aar, og være her tilbage i Aprill, Jeg maa derfor min Hoystærede Ven lægge Dem følgende Sager paa Hiertet, der kunde staa i Livorno naar Hvidts Skib kommer, da Slots CommißionenXXI, og Frue Kirke CommißionXXII har fællets betinget Fragten saaledes, at Skibet skal have fuld Ladning, nemlig for Slottet de 2de. CariatiderXXIII, og for Kirken de 12 ApostlerXXIV og Christus FigurenXXV i Gibs, de 2de CandilabreXXVI som De var saa god at love mig at lade forfærdige i Rom i Marmor, og hvortil De modtog en liden TegningXXVII for Størelsens skyld, Ifald denne skulde være bortkommet? sender ieg her med en nyeXXVIII, og overlader til Dem selv at lade dem giøre herefter eller hvad anden Form, De skulde finde for Godt at give samme –
Ligeledes mangler ieg DaabenXXIX, Tillad at ieg giør et Forslag i saa Hensehende, vilde De ey tillade at i fald den Skiønne EngelXXX De havde bestemt for Frue Kirke, der kommer til at staa i Choret, ey skulde kunde blive ferdig til den Tid? at ieg maatte for det første benytte den der skulde sendes til IslandXXXI, saa længe til den anden blev ferdig? Paa denne maade kunde det være muelig at faa Kirken IndvietXXXII i Løbet af Sommeren 1828 – Der er naar man træder ind i Kirken paa vær side af Døren en NidskeXXXIII, som sees i PlanenXXXIV ved Bogstavet a –- I disse var det efter min uforgribelige Mening passende at sette LutherXXXV, og MelantonXXXVI, Mens da disse neppe bør giøres i RomXXXVII, untagen at de kunde gaa under et andet NavnXXXVIII. Saa udbeder ieg mig Deres Tanker, over hvad der ellers kunde være passende i disse Nidsker? da de ey behøves for det første.         Nu kommer vie til den udvendige Decoration af Kirken, hvor med det ey saa meget haster, nemlig Basrelieffen i FrontongenXXXIX, og bag Portalet over IndgangenXL samt de 4re Figurer i NiskerneXLI, dette burde være af Bronce, i sær hvad først, og sidstnævnte Post betreffer, Basrelieffen bag ColonadenXLII kunde vel være af Stuk, Jeg har overlagt den Sag nøyere, i hensehende til FontongenXLIII hvorledes man kunde befestige de fristaaende FigurerXLIV, saa Lasten ey kom til at trykke paa GesimsenXLV, dog maatte de Støbes saa tynde som muelig; Jeg skal derfor bede Dem min høystærede Ven, at underrette mig omXLVI, af hvor mange Figurer den bestaar, hvad de samtlig kunde Veie, og hvad ongefær den hele BekostningXLVII kunde være? Vel har vie nu for haanden ingen Evne til, at lade den udføre paa denne maade; mens der kunde dog vel, naar først Kirken er i Brug, aabne sig udsigt der til. De har fuldkommen ret at det vilde være mere Passende at vælge andre Figurer i Nidskerne udvendig i stæden for EvangelisterneXLVIII, hvor af 2de. som ApostlerXLIX kommer indvendig i Kirken, Mens SübillerL vil vores Gejstlighed ey kiendes ved, – det er der for faldet mig ind, om man ikke kunde tage de 4re. Store Propheter, Jeseias, Jeremias, Hesekiel og DanielLI? Disse kan have en Høyde af 3 Alen 18 Tomme dansk maal, da ieg maa bemærke at FreundsLII LucasLIII er for Stor for NidskenLIV
PrindsenLV har vildet forsikkre mig om at baade Christus FigurenLVI, og BasrelieffenLVII til SlottetLVIII i Marmor vilde i Løbet af næste Sommer 1828 være færdig, for at komme med Fregatten, som man i dette tilfælde vilde sende til Livorno. Jeg skulde derfor bie med at opsette Christus Figuren til den kom i Marmor, hvilket jo rigtig nok var bedre (da det vil være besværlig, naar først Kirken er ferdig og er i Brug at faa dem Ombyttet [)], Mens hvorvidt det er muelig? kan ingen bedre bedømme end De min Ven, og da ieg skal have CariatiderneLIX før den Tid, saa var det jo ønskelig at faa alle Gibs Figurer der hører til Kirken Indvendig; og de 2de. Candilabre i Marmor med, da Fragten helst vilde blive for kostbar, for de 2de. Cariatider allene.         Afstøbninger af de 2de Basrelieffs som De forfærdigte her, DaabenLX og NadverenLXI, sender ieg med Skibet, ligesom og den OmmelteLXII Kasse med BøgerLXIII – Vil De nu glæde mig, saa lad mig med det allerførste, ved et par Linier vide hvad ieg har at Haabe?
Mange Hilsener fra mine BørnLXIV, der ofte Taler om de glade Timer vie havde ved Deres nærværelse herLXV, ligeledes fra MallingLXVI, HetschLXVII og øvrige Bekientere, Hvornæst ieg har den Ære med sand og skyldig Hoyagtelse at forblive

Kiøbenhavn den 7de May
1827
Deres ganske hengivne Ven og
Tiener
CF Hansen

Oversættelse af dokument

Esteemed Sir,

With great pleasure did I receive my esteemed friend’s letter from which I clearly perceive the interest you take in embellishing my works by work from your master hand as ornaments for our dear country. But how fainthearted I got when I heard that the frigate was not to leave this year and so my joy to see the Church of Our Lady finished in autumn vanished. And Heaven knows if I live to see the wonderful sight of this spiritual museum of art finished which will include the most magnificent works from the leading sculptor in Europe? When one has lived past the 70th year every day after that is a gift. – The rest concerning this matter I shall pass in silence, for the reason that some rooms of the royal apartment must be ready for the wedding of the Prince, and I therefore need the two caryatids for the throne, it is the intention to send them with a private ship belonging to Councillor Hvidt, which in September goes from here to Tunisia with a tributary cargo and later to Leghorn to take in the things, which are ready there for the Palace and The Church of Our Lady. The ship will probably get there in January next year and be back here in April. So, my esteemed friend, I must concern you with the following things that must be in Leghorn when Hvidt’s ship arrives as the Building Commission for Christiansborg Palace and Building Commission for the Church of Our Lady have jointly stipulated the cargo so that the ship must be fully loaded. Namely for the Palace, the two caryatids and for the Church the 12 Apostles and the figure of Christ in plaster, the two candelabra which you were so kind to promise me to make in Rome in marble and for which you received a small drawing because of its size. In case this should have been lost? I here send another one and leave it to you to have them made after this or what other form you choose to give them. I need [the kneeling angel for] baptism as well. May I offer a suggestion regarding this, would you permit that if the beautiful angel you had meant for the Church of Our Lady, which is to stand in the choir, could not be finished for that time, that I for a beginning could use the one that is to be sent to Iceland until the other is finished? This way it would be possible to have the church consecrated during the summer 1828 -. When you enter the church there is a niche on either side of the door, which can be seen in the plan at the letter a. It was my humble opinion that Luther and Melanchthon would be suitable in these; but as they can hardly be executed in Rome, except under another name, then I ask about your thoughts for what else might be suitable for these niches? as they are not needed immediately. Now we get to the exterior decoration of the church, which is not so urgent, namely the bas-relief in the pediment and behind the portal above the entrance as well as the four figures in the niches. These ought to be in bronze especially what regards the first and last-mentioned items. The bas-relief behind the colonnade may very well be in stucco. I have considered this matter regarding the fronton carefully, how the detached figures could be fastened so that the weight should not press the cornice, however they must be cast as thin as possible. That is why I ask of you, Sir to please inform me how many figures it consists of, what they could weigh in all, and what all the estimated expenses may be? Indeed, we have no ability now to have it executed in this way; but once the church is in use, there might be a chance of that. You are perfectly right that it would be more suitable to choose other figures in the exterior niches instead of the evangelists of which two as apostles will come inside the church. But our clergy refuses to acknowledge sibyls – so it has occurred to me that one might choose the four great prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel? These can have a height of 3 alen 18 tommer Danish measure, as I must point out that Freund’s Luke is too big for the niche. –
The Prince has wanted to assure me that the figure of Christ as well as the bas-relief for the Palace in marble would be finished during next summer 1828 to be able to come by the frigate, which in that case would be sent to Leghorn. So, I should wait to place the figure of Christ until it arrived in marble, which would truly be better (as it would be difficult to have them exchanged once the church has been finished and is being used [)]. But whether it is possible? Nobody can judge better than you, my friend and as I shall get the caryatids before that time it would be desirable to get all plaster figures belonging inside the church; and the two candelabra in marble as the freight would otherwise be too expensive for the two candelabra alone. I shall ship the casts of the two bas-reliefs, which you made here, the baptism and the sacrament as well as the mentioned box of books. – If you wish to please me, then let me know very soon in a couple of lines what I may hope for? Many regards from my children who often speak about the pleasant hours we spent with you here, also from Malling, Hetsch and other acquaintances, and I have the honour to remain

Copenhagen, May 7th 1827

your sincere friend and servant
CF Hansen

Generel kommentar

Læs mere om Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot i referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke, Thorvaldsen og Vor Frue Kirke og Bestillingen til Christiansborg.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m12 1827, nr. 55

Thiele

Omtalt og gengivet hos Thiele III, p. 307 og 312-315.

Emneord

Personer

Værker

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A112 Dåbens engel, knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A559 Indtoget i Jerusalem, Tidligst september 1839 - Senest november 1839, inv.nr. A559
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Jf. brev af 7.2.1827 fra Thorvaldsen til C.F. Hansen.

 3. Dvs. Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot, som C.F. Hansen opførte, og som Thorvaldsen skulle udsmykke, jf. referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke og Bestillingen til Christiansborg.

 4. Der var i den forgående brevveksling tale om at sende en fregat (Minerva) til Middelhavet for at fragte Thorvaldsens bestillingsopgaver til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hjem. Thorvaldsen var imidlertid ikke nået så langt som forventet, og fregatten måtte udskydes. Det blev i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, der kom til at fragte Thorvaldsens kunstværker, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.
  Se også referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen

 5. Dvs. foråret 1827.

 6. Dvs. Vor Frue Kirke, København.

 7. Vor Frue Kirke blev ikke indviet efteråret 1827, som C.F. Hansen her havde set frem til, men pinsedag 7.6.1829.

 8. C.F. Hansen, der havde rundet sit halvfjerdsindstyvende år, bemærkede også i brev af 24.11.1826 til Thorvaldsen, at han nok snart døde, og derfor meget gerne snart så sine byggeprojekter stå færdige med Thorvaldsens udsmykninger.
  Pressionen prellede tilsyneladende af på Thorvaldsen, der fuldførte bestillingsopgaverne i sit eget tempo, jf. Bestillingen til Vor Frue Kirke og Bestillingen til Christiansborg.

 9. Kirkebygningskommissionen og C.F. Hansen nævnte ofte, at Vor Frue Kirke blev et museum for Thorvaldsens kunst, se også referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke og Thorvaldsens fire før-museer i København.

 10. Dvs. i betydningen “førende”.

 11. Blandt andet tronsalen på Christiansborg Slot, jf. Bestillingen til Christiansborg.

 12. Den danske kronprins Frederik (7.)

 13. Frederik skulle giftes med Frederik 6.s yngste datter Vilhelmine den 1.11.1828 i Christiansborg Slotskirke.

 14. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 15. Dvs. tronen, som Karyatiderne skulle flankere, i tronsalen på Christiansborg Slot, jf. Bestillingen til Christiansborg.

 16. Handelsskibet Therese.

 17. Den danske politiker, handelsmand og skibsreder L.N. Hvidt.

 18. Se kronologien primo september 1827.

 19. Handelsskibet Therese skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud.
  Læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 20. Dvs. Christiansborg Slot, jf. Bestillingen til Christiansborg.

 21. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 22. Dvs. Kirkebygningskommissionen.

 23. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 24. De tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108.

 25. Kristus, jf. A82.

 26. Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Det blev dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828.

 27. Sandsynligvis C.F. Hansen og Bertel Thorvaldsen: Kristus, indtegnet i alteret i Vor Frue Kirke, ca. 1821, blyant på papir, C230.

 28. Denne tegning til kandelabrenes størrelse og eventuelle udformning er endnu uidentificeret.

 29. Dvs. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 30. Dvs. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 31. Dvs. Døbefont, jf. A555,1. Thorvaldsen havde udformet en marmorversion af Døbefont i gave til den kirke i Miklabæ, Blönduhlið bygd, Island, hvor Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen, var født, og hvor hans farfar, Thorvaldur Gottskalksson, havde været præst. Døbefonten skulle sendes via Danmark med hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828, og kunne altså – efter C.F. Hansens forslag – gøre midlertidig gavn i Vor Frue Kirke. Se også referenceartiklen Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

 32. Vor Frue Kirke blev indviet første gang pinsedag 7.6.1829 og anden gang palmesøndag 24.3.1839, nu med den fuldendte udsmykning.

 33. Dvs. niche.

 34. Denne plan er endnu uidentificeret.

 35. Dvs. den tyske teolog og reformator Martin Luther (1483-1546), der brød med den romersk-katolske kirke og etablerede den evangelisk-lutherske kirkeretning.

 36. Den tyske, lutherske reformator, filolog, pædagog og teolog Philipp Melanchthon (1497-1560), der havde en humanistisk-evangelisk livsanskuelse, og som arbejdede tæt sammen med Martin Luther (1483-1546).

 37. C.F. Hansen forudser her, at det næppe ville blive populært i den katolske pavestat Rom, at Thorvaldsen udfærdigede statuer af de to mænd, der havde taget et voldsomt opgør med samme, et opgør som førte til splittelsen af den multinationale, katolske enhedskirke og dannelse af de protestantiske kirkesamfund, jf. Reformationen (1500-tallet).

 38. Snedigt påhit. Thorvaldsen påbegyndte dog først skitserne til Luther og Melanchthon efter sin hjemkomst til Danmark 17.9.1838, se Martin Luther, Nysø75, C904, A160, A188 og Philipp Melanchthon, C728.

 39. Dvs. Johannes Døberens prædiken til Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70, se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 40. Dvs. Indtoget i Jerusalem, jf. A559, placeret bag søjlefronten over hovedindgangen til Vor Frue Kirke.

 41. C.F. Hansen havde foreslået de fire evangelister Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, men Thorvaldsen mente, at gammeltestamentlige sibyller og profeter, der havde spået Kristus’ komme, var en bedre løsning, jf. brev af 7.2.1827. Det blev dog i stedet H.W. Bissens, Moses, 1853, og J.A. Jerichaus David, 1852-1858, der blev opstillet henholdsvis til højre og venstre for indgangsdøren.

 42. Dvs. Indtoget i Jerusalem, jf. A559, placeret bag søjlefronten over hovedindgangen til Vor Frue Kirke.

 43. Dvs. fronton, dvs. Vor Frue Kirkes trekantgavl.

 44. Dvs. de fritstående figurer til Johannes Døberens prædiken, der skulle placeres i trekantgavlen.

 45. Thorvaldsen havde i brev af 7.2.1827 foreslået, at skulpturgruppen blev udført i det relativt lettere og vejrbestandige materiale bronze. Figurerne kunne hæftes til væggen med stænger i stedet for at skulle stå og tynge på gesimsen. Dette forslag vil C.F. Hansen altså gerne have flere faktuelle oplysninger om.

 46. Jf. brev af 5.2.1829 fra Thorvaldsen til Kirkebygningskommissionen.

 47. Thorvaldsen havde fået underretning om, at en kunstner i Frankrig tog 2000 franck pr. figur. En anden “Soyer” (muligvis den franske ciselør F. Louis Coué, som Thorvaldsen blot staver forkert) tog 64.000 franck for hele figurgruppen. Thorvaldsen mente, at det kunne gøres billigere, jf. brev af 5.2.1829 fra Thorvaldsen til Kirkebygningskommissionen.

 48. C.F. Hansen havde foreslået de fire evangelister Markus, Matthæus, Lukas og Johannes til Vor Frue Kirkes indgangsportal, men Thorvaldsen mente, at gammeltestamentlige sibyller og profeter, der havde spået Kristus’ komme, var en bedre løsning, jf. brev af 7.2.1827. Det blev dog i stedet H.W. Bissens, Moses, 1853, og J.A. Jerichaus David, 1852-1858, der blev opstillet henholdsvis til højre og venstre for indgangsdøren.

 49. Med evangelister, ville man skulle gentage to figurer, der i forvejen var at finde blandt apostlene, nemlig også Matthæus, jf. A87, og Johannes, jf. A89.

 50. Dvs. gammeltestamentlige sibyller, som Thorvaldsen havde foreslået, jf. brev af 7.2.1827.

 51. Dvs. de gammeltestamentlige, såkaldt “fire store profeter” Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel, se også Det Gamle Testamentes store profetbøger, Esajas’ Bog, Jeremias’ Bog, Ezekiels Bog og Daniels Bog.

 52. Den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 53. Hermann Ernst Freunds, Evangelisten Lukas, 1822-1824, Christiansborg Slotskirke.

 54. Dvs. en nicherne i Vor Frue Kirke, som Freunds Lukas-statue altså var for stor til, hvilket var en måde at sige, at Thorvaldsen skulle gøre sine skulpturer mindre.

 55. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 56. Kristus, jf. A82.

 57. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, A831 til A850, jf. A503, blev hugget i marmor 1818-1834. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 58. Dvs. Christiansborg Slot, jf. Bestillingen til Christiansborg.

 59. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 60. Kristi dåb, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1820, jf. A557.

 61. Den hellige nadver indstiftes, opsat 1844, marmor, Vor Frue Kirke, originalmodel, 1820, jf. A558.

 62. Dvs. i betydningen omtalte, berørte, nævnte eller anførte, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 63. Thorvaldsen bad i brev af 7.2.1827 til C.F. Hansen om, at en kasse med bøger (endnu uidentificeret), måtte blive sendt med fregatten til ham i Rom.

 64. C.F. Hansens børn er endnu uidentificerede.

 65. Dvs. Thorvaldsens Danmarksophold 1819-1820.

 66. Sandsynligvis den danske arkitekt Peder Malling.

 67. Den danske arkitekt G.F. Hetsch.

Sidst opdateret 21.05.2019