Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4711 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

5.2.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kirkebygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur Monsieur le Chevalier Hansen, conseiller de conference de sa Majesté le Roi de Dannemarc et son premier architecte Copenhagen par Hambourg / fr. front. Tapal

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]
Til Rom d. 5 Februar 1829

den høie Kongel. Comission
for Frue- Kirk[e]s Gjenopgyggelse
Jeg har havd den Ære, at faae to Breve fra den høie Comission. At jeg ikke har svaret straks paa det første, har Aarsagen været, at jeg vilde lade afforme Døbefundten, for at kunde sige, at samme var indpakket og stod færdig, for at sendes til Kjøbenhavn. Jeg troede, at den kunde komme til rette Tid, for at indtage saa længe Pladsen, som er bestemt for Marmoren. Imedens jeg var i Begreb, at melde det til den høie Comission, fik jeg Deres anden Brev, hvori De skriver mig den nye Beslutning, Candelabrerne angaaende. I Anledning deraf har jeg derfor straks skrevet til Carrara, at man ikke skulde fortsætte Arbeidet. De kunde for længe siden have været færdig, men jeg har med flid ikke bedrevet det med saa megen Hast, thi jeg troede, at de vilde komme til rette Tid, naar de kom tilligemed Christusfiguren i Marmor.
At Apostlerne ikke passer til Nicherne, kan jeg ikke begribe; thi Hovedet staaer i Centrumet af Cirklerne i Nicherne, som De har havd den Godhed at oversende mig, saa at Maalet ikke maae være rigtigt. Jeg troer det om saa mere, da ogsaa Freund har feilet med sin Thaddeo, som er af samme Størrelse med mine Apostler. Men det fornøier mig, at denne Forandring er nu blevet nødvendig, som er ubetvivlig er fordeelagtig, at man seer figurerne fra alle Sider, som ved Ansigter af flere Punkter udgjør en betydeligere Dekoration for Kirken. – Hvad Frontespidset angaaer, saa har jeg ikke videre Efterretning derom, end at en Konstner i Frankrig har forlangt for enhver Figur omtrent 2000 Frank. En anden, som var selv her i Rom, og hvis Navn er Soyer, forlangde for det Hele 64000 Frank. Jeg troer endog, at det vilde forminske Prisen meget, at Figurerne kan støbes i flere Stykker og meget tyndt, hvad ogsaa i et andet Hensyn vilde være fordeelagtig for Gesimsen. De behøver heller ikke at overarbeides, da Modellerne ere saa vel udarbeidede, at om de vare ogsaa kuns halv saa vel udarbeided, saa vilde de endog gjøre deres fulde Effekt saa langt fra Øiet, og kunde derved opnaae Hensigten, at pryde en Kirke, som fortjener det saa meget. Naar det var mueligt, saa kunde vel den Danske Minister i Paris have den Godhed, at bedrive Sagen videre, som vilde nok lade sig gjøre, da ogsaa Abrahamson har skrevet fra Paris, at Soyer havde spurgt ham om der ikke blev noget af Sagen. Skulde De foretrække, at lade dem støbe af Dalhoff, saa kunde Modellerne blive sendt til Kjøbenhavn.
Christusfiguren er færdig, saa at jeg kuns har nødig, at lægge den sidste Haand paa, som jeg agter at gjøre i Sommer. Paa Frisen bliver arbeided med alle Kræfter. – Jeg beder endnu, at Hr. Conferenzraad Hansen har den Godhed, at sende mig et bestemt Maal af Nicherne for Profeterne, som skal staae i Fruekirkens Portal.
Imedens jeg benytter denne Leilighed, for at bevidne den høie Comission min personlige Høiagtelse og Hengivenhed, undertegner jeg mig

underdaniste Tiener
Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3756, 4º
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist C.H. Lorenzen
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 360-62.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828
Personer
N.C.L. Abrahams · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · Louis-Claude-Ferdinand Soyer
Værker
Sidst opdateret 18.08.2018 Print