Juni-primo juli 1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Firenze

Modtager

J.L. Lund

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen af dette brev beror på indholdet, der angiver, at Thorvaldsen endnu er i Firenze og dermed endnu ikke er rejst til Livorno og Montenero. Thorvaldsen fik 20.5.1804 udstedt en rejsetilladelse for at besøge Herman Schubart på dennes landsted i Montenero. Han rejste i slutningen af maj først til Firenze sammen med grev Adam Gottlob Detlev Moltke, se Thorvaldsen-kronologien.
Herefter opstår tvivl om Thorvaldsens færden og dermed også om dateringen af udkastet:
Thiele meddeler, at Thorvaldsen sommeren 1804 var i Firenze i to omgange. Om det første ophold angiver Thiele blot, at Thorvaldsen “… opholdt sig dog neppe meget længer i Florents, and han kunde være her i Selskab med sine kiære Landsmænd [familien Moltke], dog længe nok til at Lysten, at gientage dette Besøg, kunde blive levende.” Thiele I, p. 224. Det andet ophold skildres ikke meget tydeligere, men angives at være påbegyndt i juni måned med tilbagekomst til Montenero i midten af juli måned. Også dette ophold beskrives som “… ikke … af lang Varighed.”, Thiele I, p. 232.
En sådan todeling af opholdet i Firenze kan dog indtil videre ikke entydigt belægges med kilder i Arkivet, se dog regning af antagelig ultimo juni 1804. Thiele kan enten have haft sine oplysninger andetsteds fra eller taget fejl. At det sidste kunne være tilfældet, synes at fremgå af brev af 2.7.1804 fra Schubart til Thorvaldsen, af hvilket det lader til, at Thorvaldsen endnu ikke denne sommer har indfundet sig på Montenero, ligesom Thorvaldsens koncept af efter 2.7.1804, der var svar på Schubarts brev, heller ikke meddeler noget om en tilbagevenden, men kun om en ankomst. Nærværende brevudkast tyder heller ikke på, at han har skyndt sig til Montenero.
Kilderne i Arkivet taler dermed overvejende for, at Thorvaldsen var én og ikke to gange i Firenze sommeren 1804. Dog kan hverken denne eller Thieles udlægning bekræftes endeligt uden yderligere kilder. Thorvaldsen forlod Firenze tidligst 9.7.1804 og ankom til Montenero senest 16.7.1804, jf. førnævnte brevudkast til Schubart af efter 2.7.1804, brevudkast til J.L. Lund af tidligst 9. og senest 16.7.1804 og Lunds brev af 13.7.1804. Dateringen bygger her på antagelsen om ét langt ophold, og Thorvaldsens udkast til Lund antages derfor at stamme fra juni eller senest starten af juli 1804. Thorvaldsen fik først afsendt et brev til Lund den 6.8.1804, hvorfor udkastet med sikkerhed stammer fra senest denne dato.
De øvrige påtegninger på papiret kan også dateres til juni-medio juli 1804, se koncept af efter 2.7.1804, og fragmentet Carisima Amica Firenze 2. gui[papiret afskåret], der er nedfældet omvendt og nederst på papirets modsatte side (C529r). Om der her menes Giùgno eller Lùglio er dog uvist jf. Thorvaldsens tale og skriftsprog. Thorvaldsen var med stor sandsynlighed i Firenze både den 2. juni og den 2. juli 1804, hvorfor ingen af datoerne kan udelukkes på dette grundlag.

Resumé

Thorvaldsen beder Lund om at besørge et vedlagt brev til Maria Zoëga og fortæller, at han er forblevet i Firenze og først om kort tid vil tage til Livorno og Schubart. Derefter vil han besøge marmorbruddene ved Carrara.

Dokument

Gode Ven! Flor Florens

Vel De være af den Godhed at besørge [over linjen:] bevise meg den Tieneste Gode Ven at be[xxxxx]I dette br[ev] til M[adam] ] det[te] Brev til Madam ZoëgaII Uhdnen UdnenIII je[g] er bleven her i florens og Gaaer om en Kort T For snart tel Livorno og bliver nogen Tid hos Hr Berron [x] SchubartIV og derpaa til Carara skulde l[xxxxx]el hele eller gode [Marmor] [xxx]d Der[x]es Ven Sch Thorvaldsen

glem ikke at see imellem efter iV

Oversættelse af dokument

Good friend, Flor Florens

Will you be so kind as to deliver [above the line:] to render me the service. Good friend to [dexxxxx] this letter to M[adam] ] th[is) letter to Madam Zoëga. Uhdnen Udnen I have stayed here in Florence and will shortly go to Leghorn and stay some time at Baron Schubart’s and then go to Carrara should l[xxxxx]el whole or good [marble] [xxx]d. Your friend Sch Thorvaldsen

Do not forget occasionally to look after

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Udkastet er det første af i alt fem brevudkast til Lund, se udkast af efter 9. og før 16.7.1804, efter 9. og før 16.7.1804, efter 13.7.1804 og 6.8.1804. Brevrækken viser med al tydelighed, hvor mange gange Thorvaldsen kunne forsøge at få et brev færdigt til afsendelse, inden det lykkedes. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens tale- og skriftsprog herom.

Udkastet er skrevet på bagsiden af Caritas. Kvinde med fem børn, C529r, og ovenpå halvdelen af skitsen Kvinderne ved graven, C529v. Den anden halvdel af skitsen verso dækkes af arkets sidste tekstfragment af efter 2.7.1804 til Herman Schubart.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C529v,2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Antagelig menes som ovenfor besørge.

  2. Thorvaldsens mentor og gode ven arkæologen Georg Zoëgas hustru, Maria Zoëga. Det omtalte brev kunne muligvis være Thorvaldsens svar på Maria Zoëgas brev af 20.4.1804, hvori Thorvaldsen i stærke vendinger bebrejdedes ikke at have ladet høre fra sig. Måske har Thorvaldsen afsendt et brev til fru Zoëga med sit endelige brev til Lund, omend et sådant ikke omtales i det bevarede udkast af 6.8.1804. Thorvaldsens brev til kæresten Anna Maria Uhden, som med sikkerhed blev sendt med brevet til Lund, omtaltes dog heller ikke, hvorfor det ikke kan udelukkes på den baggrund. Et andet brev fra Zoëga af ukendt dato mellem 1804 og 1806 med et lignende indhold indikerer, at Thorvaldsen endnu en gang har skuffet hende.

  3. Dvs. Anna Maria Uhden, Thorvaldsens mangeårige kæreste.

  4. Dvs. baron Herman Schubart, som havde inviteret Thorvaldsen til at opholde sig hos sig på landstedet Montenero ved Livorno, jf. brev af 2.7.1804.

  5. Antagelig udeladt: mit Studio eller mit værksted at der ingen Skade skeer, jf. brevudkast af efter 13.7.1804 og af 6.8.1804.

Sidst opdateret 18.08.2018