Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2448 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund [+]

Afsendersted

Rom

3.12.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Germania Til / S: T: Herr Professor A: Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen & c: & c: / Charlottenborgs Slott / Copenhagen / per Hamburgo /
Tilskrift: S: T: Herr Professor A Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog & c: & c:

Resumé

Freund orienterer Thorvaldsen om arbejdets fremgang i værkstedet i Rom. Han giver status på hvilke værker, der er i færd med at blive hugget eller afstøbt, og de assistenter, som er beskæftiget med det. Han har sammen med Tenerani forsøgt at få udbetalt det resterende beløb for den nu færdige statue af Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, men uden resultat, så denne forbliver i værkstedet. Freund fortæller om Teneranis flittighed og arbejde og sender hilsner fra Rom, også fra Brøndsted, som vil skrive til Thorvaldsen om afstøbninger af ægineterne og af Thorvaldsens egne værker til Kunstakademiet. Sluttelig nævner han, at Prins Christian 8. kommer til Rom om 14 dage.

Se original [Translation]

Rom 3 Decbr 1819

Gode Thorvaldsen!

Af Professor Lunds Brev seer jeg, at De har modtagen bege Breve, som jeg har seendet Dem til Kjøbenhavn

Bart har given mig Tegningen af Gratierne, og denne bliver urørt ligende til De kommer til Rom
Gaete Babone har endet med Tanjern Merkuren i Dag, og meget got har han skilt sig ved den. Marmoren til denne Figur er næsten aldeles fri for Pletter, saaledes som Hørdedrengen i Marmor er det. Gaete Babon arbeider nu paa Hebe som stod i Værkstædet ved Mars.

Gaete er kommen tilbage fra Carara han arbeider siden den 1te Novbr paa et Stykke af Frisen, Alexander og hans Voun. Dette Stykke af Frisen skrev jeg Dem sist, at Monte havde begynt paa men denne arbeidede kun en paar Dage da han blev borte formedelst upasselighed, og da saa Gaete kom gik han i Montes Sted.

Ligeledes kom et ung Mennesk af Benem[e] Familie med Gaete fra Carara, denne arbeider siden den 1te Nov[br] paa H[ert]ugens Byste. Teneranis Broder kom ogsaa med fra Carara han arbeider ikke i Værkstædet han tegner for at komme lid i gang.

Beneme den ældre har daggeligen arbeidet i Værkstedet, siden [jeg] skrev sist, paa Venus Figuren.

Erkulo har siden den 19 Octobr arbeidet paa et Basriljev Christus og Apostlene. Han endte ikke ganske Kariatiden saaledes som han begyndte og hele Tiden vedblev, formedels, at denne Mand som har det nævnte Basriljev i Commision Ønskede dets fulendelse.

Takke arbeider siden den 19 Octobr paa det Monument vorpaa der er den svævende Figur.

Kessels arbeider siden den 1te Novbr paa Gannimed.

Ungarn Steffan har siden den 11 Octobr arbeidet pa[a] det Stykke af Frisen vorpaa der er Faarene, disse har han endet, ogsaa udfører han nogle zirater paa det Stykke af Frisen som Tenerani nu fulender.

Kalli d: E: Neapolitaner har begyndt paa Metternigs Byste[.] Molja har skrantet en lang Tid efter sin feber nu arbeider han i Værkstædet paa en af Deres Byster.

Mich: Angelo har arbeidet paa det Stykke af Frisen som han begynte paa den 28 Augst, til den 19 Octobr siden denne Tid har han ikke arbeidet i Verkstedet han bragte det Stykke af Frisen til savning og nu ender Gaete det med Tanjern imedens Alexander og hans firspan bliver savet af Marmorblokken.

Antonio har endet den 23de Novbr Formen af Osterman’s Figur og arbeider nu paa Afstøbningen jemme om en paar Dage har han loft at begynde paa Formen af Graztierne.

Jeg har været med Tenerani hos Schulteiis for at Contrakten fra hans Side kunde blive opfyldet siden der fra Deres Side ikke mangler noget mere og at MarmorFiguren af Osterman’s kunde blive afleveret: Men han vilde ikke indelade sig paa Noget føren han havde Svar fra General Ostermann i Petersborg paa et Brev som han vilde sende ham. Marmorfiguren af Ostermans bliver alsaa intil vider i Deres Eie og staaende i Værkstædet.

Tenerani har dageligen arbeidet i Værkstædet siden mit siste Brev afgik, og meget flitig har han arbeidet paa det Stykke af Frisen som han begynte paa den 5te Octobr ligeledes paa det Stykke som Steffan blot [xxxx] endte fulender nu Tenerani.

Tenerani har modtagen af mig imod Bevis [xxx] siste ate Maneder den 16de Octobr. 18 scud 34 B. den 23de Octobe[r] 38 scudi 9 B:, den 30 October, 47 scudi 74 B den 6te Novbr 68 scudi 23 B den 13 Novbr 53 scudi 53 B: den 20 Novbr 54 scudi 46 B. og den 27 Novbr 73 scudi 35 B.

Dete Gode Thorvaldsen er det vigtigste jeg kan Meddele Dem for denne Gang, kun vil jeg tilføie at alting gaae[r] ordentlig og rolig i Værkstedet og der er ikke forrefalden [Noget] som i m[i]nste maade kunde formere den Bekymring som De alligevel bærer for Deres Verksted.

Deres Velvillige
H.E. Freund.

[Tilføjet i margen på brevets andet led:]
Mange Hilsen af Tenerani, Butis Koch og mang[e] flere som erindre Dem med saa megen Varme. Professor Brønstedt skriver Dem med næste Post og vil da meddele Dem om Afstøbninger af de Æginetiske Figure og Afstøbningen af Deres +

[Fortsat i margen på næste side:]
+ Arbeider for Akademiet i Kjøbenhvn. At Prins Christian af Dannemark kommer her om 14 Dage det er vel Dem allere[de] bekient.

Generel kommentar

Baggrunden for forhåndenværende brev er, at Freund og Tenerani bestyrede Thorvaldsens værksted, mens han var bortrejst 14.7.1819 – 16.12.1820. De orienterede ham i breve løbende om arbejdets gang, og dette brev beretter således i detaljer om hvilke medarbejdere, som er beskæftiget med hvilke værker. Dette fremgår også af værkstedsregnskabet for denne periode, se artiklen herom. Se endvidere også artiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis og listen over Thorvaldsens assistenter.

Arkivplacering
m6 1819, nr. 53
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele III, p. 39.
Emneord
Alexanderfrisen, Villa Carlotta, Tremezzo · Bestillingen til hertugen af Augustenborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Casa Buti · Gipsafstøbninger, antikke · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Pletfri marmor · Portrætbuster, samtidige personer · Portrætstatuer, samtidige personer · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti · Thorvaldsens restaurering af Ægineterne · Thorvaldsens værkstedspraksis · Thorvaldsens økonomi · Værkstedsregnskaber
Personer
Antonio · Angelo Babboni · Ercole Bogazzi · P.O. Brøndsted · Antonio Calí · Antonio Ceci · Christian 8. · Ferdinand 3. · István Ferenczy · Gaeti · Mathieu Kessels · Jørgen Koch · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Clemens Metternich · Michelangelo · Carlo Monti · Mariano Schultheiss · Bernardo Tacca · Giuseppe Tenerani · Pietro Tenerani
Værker
Sidst opdateret 12.04.2021 Print