Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6088 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

29.3.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den høie Slotsbygnings-Commission i Kiøbenhavn.
Ingen udskrift.

Resumé

Et udkast til brev af 29.3.1833.

Se original [Translation]

Af den høje Slotsbygnings-Commission har jeg imodtaget en meget æret Skrivelse af 22de Febr. d.A., hvoraf jeg erfarer, at det til Kunstarbeidernes Afhentning bestemte Krigsskib kan ventes til Livorno i Løbet af Sommeren og sandsynlig i Julii Maaned. Ved min Skrivelse af 24d. Novbr: f.A. har jeg ærbødigst underrettet den høje Commission, om de Arbeider, som jeg saaledes hjemsender, og hvis betimelige Afsendelse fra Rom jeg skal drage Omsorg for. Jeg har derfor kun at erindre, at jeg foruden de i mit sidste Brev nævnede Kunstsager, agter med samme Leilighed at hjemsende enkelte andre Arbeider i Marmor, hvilke jeg ønsker at give den sidste Fuldendelse under mit Ophold i Kjøbenhavn. Det vilde saaledes være mig kjært, hvis disse Arbeider ved Skibets Ankomst til Hjemmet, maatte blive hensatte i det for mig i Kjøbenhavn bestemte Studie. Selv haaber jeg i det tidlige Efteraar at gjensee Danmark da min Afreise fra Rom udenfor al Tvivl vil indtræffe kort Tid efter at det Kongelige Skib er afgaaet fra Livorno.

Rom, den 29de Marts 1833.

allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 29.3.1833. Der er ubetydelige forskelle mellem kladde og afsendt brev.

Arkivplacering
m28, nr. 80
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Det afsendte brev er gengivet hos Thiele III, p. 479-480.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 03.05.2016 Print