29.3.1833

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den høie Slotsbygnings-Commission i Kiøbenhavn.
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Et udkast til brev af 29.3.1833.

Dokument

Af den høje Slotsbygnings-Commission har jeg imodtaget en meget æret Skrivelse af 22de Febr. d.A., hvoraf jeg erfarer, at det til Kunstarbeidernes Afhentning bestemte Krigsskib kan ventes til Livorno i Løbet af Sommeren og sandsynlig i Julii Maaned. Ved min Skrivelse af 24d. Novbr: f.A. har jeg ærbødigst underrettet den høje Commission, om de Arbeider, som jeg saaledes hjemsender, og hvis betimelige Afsendelse fra Rom jeg skal drage Omsorg for. Jeg har derfor kun at erindre, at jeg foruden de i mit sidste Brev nævnede Kunstsager, agter med samme Leilighed at hjemsende enkelte andre Arbeider i Marmor, hvilke jeg ønsker at give den sidste Fuldendelse under mit Ophold i Kjøbenhavn. Det vilde saaledes være mig kjært, hvis disse Arbeider ved Skibets Ankomst til Hjemmet, maatte blive hensatte i det for mig i Kjøbenhavn bestemte Studie. Selv haaber jeg i det tidlige Efteraar at gjensee Danmark da min Afreise fra Rom udenfor al Tvivl vil indtræffe kort Tid efter at det Kongelige Skib er afgaaet fra Livorno.

Rom, den 29de Marts 1833.

allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

From the high Building Commission for Christiansborg Palace I have received a favour of February 22nd this year, in which I am informed that the warship intended for fetching the works of art may be expected at Leghorn during summer and probably in July. By my letter November 24th last year, I have respectfully informed the high Building Commission about the works, which I send home in this way and the timely dispatch of which from Rome I shall take care. I only have to remind you that besides the works of art mentioned in my latest letter I intend on the same occasion to send home a few other works in marble, which I want to give the last finish during my stay in Copenhagen. Then I should be glad if these works at the ship’s arrival home could be placed in the studio meant for me in Copenhagen. I myself hope to see Denmark again in early autumn as my departure from Rome doubtless will take place shortly after the royal ship has left Leghorn.

Rome, March 29th 1833.

Most respectfully
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 29.3.1833. Der er ubetydelige forskelle mellem kladde og afsendt brev.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 80

Thiele

Det afsendte brev er gengivet hos Thiele III, p. 479-480.

Emneord

Sidst opdateret 03.05.2016