Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6087 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

29.3.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Den høje Slotsbygnings.Commission i Kiøbenhavn

Resumé

Thorvaldsen bekræfter at have modtaget beskeden om, at et krigsskib vil lægge an i Livorno omkring juli måned 1833 for at indskibe Thorvaldsens kunstværker til København. Udover de i et tidligere brev nævnte kunstværker, vil der komme enkelte andre, ufærdige marmorarbejder, som Thorvaldsen planlægger at færdiggøre i København; de må gerne bringes til hans atelier på Kunstakademiet. Thorvaldsens egen rejse til København vil “udenfor al Tvivl” påbegyndes kort tid efter, at skibet er afgået fra Livorno.

[Translation]

Af den høje Slotsbygnings-Commission har jeg imodtaget en meget æret Skrivelse af 22de Febr: d:A: hvoraf jeg erfarer, at det til Konstarbeideres Afhentning bestemte Krigsskib kan ventes til Livorno i Løbet af Sommeren og sandsynlig i Julii Maaned. Ved min Skrivelse af 24de. Novbr: f:A: har jeg ærbødigst underrettet den høje Commission, om de Arbeider, som jeg saaledes hjemsender, og hvis betimelige Afsendelse fra Rom jeg skal drage Omsorg for. Jeg har derfor kun at erindre, at jeg foruden de i mit sidste Brev værende Konstsager, agter med samme Leilighed at hjemsende enkelte andre Arbeider i Marmor, hvilke jeg ønsker at give den sidste Fuldendelse under mit Ophold i Kiøbenhavn. Det vilde saaledes være mig kjært, hvis disse Arbeider ved Skibets Ankomst til Hjemmet, maatte blive hensatte i det for mig i Kiøbenhavn bestemte Studie. Selv haaber jeg i det tidlige Efteraar at gjensee Danmark da min Afreise fra Rom udenfor al Tvivl vil indtræffe kort Tid efter at det Kongelige Skib er afgaaet fra Livorno.

Rom d. 29 Martii 1833

allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev. Der er ubetydelige forskelle mellem kladde og afsendt brev.


På brevet har Slotsbygningskommissionens sekretærs skrevet: “Generalconsul Ulrich og Etr. Thorvaldsen tilskr. 7 May 1833”.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-33.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 479-480.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 25.04.2017 Print