The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6087 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.3.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Den høje Slotsbygnings.Commission i Kiøbenhavn

Abstract

Thorvaldsen bekræfter at have modtaget beskeden om, at et krigsskib vil lægge an i Livorno omkring juli måned 1833 for at indskibe Thorvaldsens kunstværker til København. Udover de i et tidligere brev nævnte kunstværker, vil der komme enkelte andre, ufærdige marmorarbejder, som Thorvaldsen planlægger at færdiggøre i København; de må gerne bringes til hans atelier på Kunstakademiet. Thorvaldsens egen rejse til København vil “udenfor al Tvivl” påbegyndes kort tid efter, at skibet er afgået fra Livorno.

[Translation]

Af den høje Slotsbygnings-Commission har jeg imodtaget en meget æret Skrivelse af 22de Febr: d:A: hvoraf jeg erfarer, at det til Konstarbeideres Afhentning bestemte Krigsskib kan ventes til Livorno i Løbet af Sommeren og sandsynlig i Julii Maaned. Ved min Skrivelse af 24de. Novbr: f:A: har jeg ærbødigst underrettet den høje Commission, om de Arbeider, som jeg saaledes hjemsender, og hvis betimelige Afsendelse fra Rom jeg skal drage Omsorg for. Jeg har derfor kun at erindre, at jeg foruden de i mit sidste Brev værende Konstsager, agter med samme Leilighed at hjemsende enkelte andre Arbeider i Marmor, hvilke jeg ønsker at give den sidste Fuldendelse under mit Ophold i Kiøbenhavn. Det vilde saaledes være mig kjært, hvis disse Arbeider ved Skibets Ankomst til Hjemmet, maatte blive hensatte i det for mig i Kiøbenhavn bestemte Studie. Selv haaber jeg i det tidlige Efteraar at gjensee Danmark da min Afreise fra Rom udenfor al Tvivl vil indtræffe kort Tid efter at det Kongelige Skib er afgaaet fra Livorno.

Rom d. 29 Martii 1833

allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

General Comment

Der findes et udkast til dette brev. Der er ubetydelige forskelle mellem kladde og afsendt brev.


På brevet har Slotsbygningskommissionens sekretærs skrevet: “Generalconsul Ulrich og Etr. Thorvaldsen tilskr. 7 May 1833”.

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-33.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 479-480.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 25.04.2017 Print