No. 3339 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

15.11.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Se original [Translation]

Efter Historiemaler Hr. Koops Forlangende om en Bevidnelse fra min Haand, angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet, end paa ny give ham et særdeles fordeelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner, Christus i Gethsemane og Thors Sejer over Jetterne, som Hr. Koop har udført i Aar, vidne om et ualmindeligt Talent. Især maa jeg rose Hr. Koops Flid og sande Iver for Konsten, da han har maattet udarbejde disse Sujetter under meget ugunstige Omstændigheder. Jeg vilde ansee det for et Tab for Konsten og Fædrelandet, hvis en ung Mand af de bedste Forhaabninger, skulde standses paa sin Bane i et Øjeblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbejde frem til sin Udvikling, og jeg troer, at Hr. Koop vilde kunne frembringe noget særdeles fortrinligt, hvis han, ved en allernaadigst kongelig Understøttelse, kunde sættes i Stand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

Rom d. 15. Nov. 1823.

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 19.11.1823. Se det færdige brev for kommentarer til indholdet. Der er kun ubetydelige forskelle mellem udkast og færdigt brev.

Arkivplacering
m28, nr. 67
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Nordisk mytologi · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 06.11.2015 Print