Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3325 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

19.11.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

[Translation]

Efter Historienmaler Hr: Koops Forlangende om en Bevidnelse fr[a] min Haand, angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet, end paa ny give ham et særdeles fordelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner, Christus i Gethsemane og Thors Seier over Jetterne, som Hr: Koop har udført i Aar, vidner om et ualmindeligt talent. Især maa jeg rose Hr: Koops Flid og sande Iver for Kunsten, da han har maattet udarbeide disse Sujetter under meget ugunstige Omstændigheder. Jeg vilde ansee det for et Tab for Kunsten og Fædrelandet, hvis en ung Mand af de beste Forhaabninger, skulde standses paa sin Baane i et Øyeblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbeide frem til sin Udvikling, og jeg tror, at Hr: Koop vilde kunne frembringe noget særdeles, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Understøttelse, kunde sættes i Stand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

A. Thorvaldsen

Rom d. 19 Novb 1823

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev. Der er kun ubetydelige forskelle mellem udkast og færdigt brev. Desuden findes et udkast med let ændret indhold på fransk.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, journalsager nr. 1193/1822
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Hermann Ernst Freund
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Nordisk mytologi · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 06.11.2015 Print