19.11.1823

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Fonden ad usus publicos

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Dokument

Efter Historienmaler Hr: KoopsI Forlangende om en Bevidnelse fr[a] min Haand, angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet, end paa nyII give ham et særdeles fordelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner, Christus i GethsemaneIII og Thors Seier over JetterneIV, som Hr: Koop har udført i Aar, vidner om et ualmindeligt talent. Især maa jeg rose Hr: Koops Flid og sande Iver for Kunsten, da han har maattet udarbeide disse Sujetter under meget ugunstige OmstændighederV. Jeg vilde ansee det for et Tab for Kunsten og Fædrelandet, hvis en ung Mand af de beste ForhaabningerVI, skulde standses paa sin Baane i et Øyeblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbeide frem til sin Udvikling, og jeg tror, at Hr: Koop vilde kunne frembringe noget særdeles, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig UnderstøttelseVII, kunde sættes i Stand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

A. Thorvaldsen

Rom d. 19 Novb 1823

Oversættelse af dokument

According to historical painter Mr Koop’s request for an expression from my hand regarding his diligence and progress during the past year I cannot but once more give him a rather favourable testimony. Two historical compositions, Christ in Gethsemane and Thor’s Victory over the Giants, which Mr Koop has made this year, give proof of an unusual talent. I must especially praise Mr Koop’s diligence and true zeal for art, as he has had to prepare these themes under very unfavourable circumstances. I should regard it as a loss to art and the native land, if a young man who gives every promise of success were to be stopped in his career at a moment when his talent only needs encouragement to work forward to its development and I think that Mr Koop would be able to produce something excellent if he could be put in a position to continue his studies here in Rome by a most gracious royal support.

A. Thorvaldsen

Rome, November 19th 1823


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der findes et udkast til dette brev. Der er kun ubetydelige forskelle mellem udkast og færdigt brev. Desuden findes et udkast med let ændret indhold på fransk.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Hermann Ernst Freund

Arkivplacering

Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, journalsager nr. 1193/1822

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske historiemaler Andreas Ludvig Koop.

  2. Thorvaldsen havde året før, den 8.11.1822, underskrevet en anbefaling til Koop. Der er også bevaret en anbefaling fra 8.12.1824.

  3. Dette maleri kendes p.t. ikke.

  4. Dvs. Koops maleri Vola viser sig for Thor fra 1823, Akademiraadet. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, inv.nr. KS 104. Olieskitsen til dette maleri blev udført som Koops bidrag til en konkurrence udskrevet i København 1821 til fremme for den nordiske mytologis motivkreds. Koop vandt 2. præmie for skitsen, jf. H.R. Baumann: Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 1883, p. 82. For mere om optagetheden af denne motivkreds, se referenceartiklen Nordisk Mytologi.

  5. Det vides ikke, hvilke ugunstige omstændigheder, der her hentydes til; der kan være tale om såvel praktiske, helbredsmæssige som økonomiske årsager. Thorvaldsen kunne imidlertid også meget vel hentyde til, at forlæg for skildringen af den nordiske mytologi kunne være svære at opdrive i Rom. For mere om dette manglende “alfabet” til skildring af de nordiske scener se evt. artiklen om Nordisk mytologi.

  6. Forventningerne til Koops geni blev dog ikke indfriede, idet han bl.a. aldrig blev agreeret ved Kunstakademiet. Han døde fattig i Rom.

  7. Dvs. en bevilling fra Fonden ad usus publicos, hvor den siddende konge var øverste beslutningstager. I dette tilfælde Frederik 6.

Sidst opdateret 06.11.2015