No. 3339 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

15.11.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Fonden ad usus publicos [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen recommends the history painter Andreas Ludvig Koop.

See Original [Translation]

Efter Historiemaler Hr. Koops Forlangende om en Bevidnelse fra min Haand, angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet, end paa ny give ham et særdeles fordeelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner, Christus i Gethsemane og Thors Sejer over Jetterne, som Hr. Koop har udført i Aar, vidne om et ualmindeligt Talent. Især maa jeg rose Hr. Koops Flid og sande Iver for Konsten, da han har maattet udarbejde disse Sujetter under meget ugunstige Omstændigheder. Jeg vilde ansee det for et Tab for Konsten og Fædrelandet, hvis en ung Mand af de bedste Forhaabninger, skulde standses paa sin Bane i et Øjeblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbejde frem til sin Udvikling, og jeg troer, at Hr. Koop vilde kunne frembringe noget særdeles fortrinligt, hvis han, ved en allernaadigst kongelig Understøttelse, kunde sættes i Stand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

Rom d. 15. Nov. 1823.

General Comment

This is a draft of the letter of 19.11.1823. See the finished letter for comments on the contents. There are only minor differences between the draft and the finished letter.

Archival Reference
m28, nr. 67
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Norse Mythology · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 06.11.2015 Print