15.11.1823

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Fonden ad usus publicos

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Dokument

Efter Historiemaler Hr. Koops Forlangende om en Bevidnelse fra min Haand, angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet, end paa ny give ham et særdeles fordeelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner, Christus i Gethsemane og Thors Sejer over Jetterne, som Hr. Koop har udført i Aar, vidne om et ualmindeligt Talent. Især maa jeg rose Hr. Koops Flid og sande Iver for Konsten, da han har maattet udarbejde disse Sujetter under meget ugunstige Omstændigheder. Jeg vilde ansee det for et Tab for Konsten og Fædrelandet, hvis en ung Mand af de bedste Forhaabninger, skulde standses paa sin Bane i et Øjeblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbejde frem til sin Udvikling, og jeg troer, at Hr. Koop vilde kunne frembringe noget særdeles fortrinligt, hvis han, ved en allernaadigst kongelig Understøttelse, kunde sættes i Stand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

Rom d. 15. Nov. 1823.

Oversættelse af dokument

According to historical painter Mr Koop’s request for an expression from my hand regarding his diligence and progress during the past year I cannot but once more give him a rather favourable testimony. Two historical compositions, Christ in Gethsemane and Thor’s Victory over the Giants, which Mr Koop has made this year, give proof of an unusual talent. I must especially praise Mr Koop’s diligence and true zeal for art, as he has had to prepare these themes under very unfavourable circumstances. I should regard it as a loss to art and the native land, if a young man who gives every promise of success were to be stopped in his career at a moment when his talent only needs encouragement to work forward to its development and I think that Mr Koop would be able to produce something very splendid if he could be put in a position to continue his studies here in Rome by a most gracious royal support.

Rome, November 15th 1823


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 19.11.1823. Se det færdige brev for kommentarer til indholdet. Der er kun ubetydelige forskelle mellem udkast og færdigt brev.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 67

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 06.11.2015