Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 707 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen skyldes et udkast dateret 4.2.1809 med tilsvarende indhold.

Charlotte Schimmelmann [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen takker for de rosende ord og den tilsendte brystnål, som han har modtaget gennem Herman Schubart. Han beklager, at grevindens begejstring for den udførte Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, udelukkende bygger på, hvad hun har hørt om den. Thorvaldsen oplyser hende om prisen, der kun udgøres af hans reelle udgifter (dvs. halvdelen af hans normale pris) og fortæller hende, at hans egen fortjeneste til gengæld vil være æren af at have udført et værk til grevindens tilfredshed.

Se original [Translation]

Saa behagelig det end haver været mig at erfare Deres Naades yttrede Bifald med den forlangte Døbesteen, og som et Pant paa samme naadige Bifald at have ved Deres fortreffelige Broder S.T: Kmhrr B: S: modtaget fra Dem en Brystnaal med Diamanter besat; – skulde Samme dog have været mig meere glimrende dersom at ieg havde modtaget denne efter at D: E: havde selv taget dette mit Arbeide i naadig Beskuelse; Thi maae ieg nu ansee Deres Naades yttrede Bifald blot som en Følge af det Navn ieg haver erværvet mig Udenlands; Men ieg vil haabe at naar Tiiderne tillader det, at Deres Naade ved at modtage dette mig værdiget Arbeide – vil erfare at Samme haver kostet mig baade Kraft og Flid, at omnævnte Udlæg er økonomisk beregnet til Sm 483 Sc og at ieg beskedent skatterer min Konst og Flid for lige saa meget som omnævnte [papiret hullet:] [Ud]læg, følgelig at det er min kiæreste og behageligste Vinding ved dette Arbeide, at ieg herved tør smigre mig af Deres Naades gunstige Bifald og Bevaagenhed – Jeg anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed Deres Naades underdanige Tienerer

Generel kommentar

Udkastet var svar på Charlotte Schimmelmanns forudgående brev af 17.11.1808, samt efterretninger fra samme i hendes bror Herman Schubarts breve til Thorvaldsen af 26.12.1808 og 13.1.1809. Selve den kostbare nål blev videresendt separat til Thorvaldsen. Se Schimmelmanns ovennævnte brev af 17.11.1808 for mere om denne, samt yderligere koncepter med samme indhold af 4.2.1809 og 4.2.1809 fra Thorvaldsen til Charlotte Schimmelmann.

Thorvaldsens brevudkast til Schimmelmann af 22.10.1808 rummer ligeledes en beregning over Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, dog i møntenheden piastre. Interessant er det, at man antagelig i dette og i førnævnte koncept af 22.10.1808 får en opskrift på Thorvaldsens prisfastsættelse for egne værker: summen af de reelle udgifter til materialer, løn og transport ganges med to, og Thorvaldsens egen løn svarer dermed til det samme beløb som de samlede udgifter. Se evt. referenceartikel for mere uddybende om Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Arkivplacering
m28, nr. 39
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 114-13.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Møntenheder · Regninger fra Thorvaldsen · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, prisfastsættelse · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 27.10.2015 Print