Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 679 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

22.10.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Charlotte Schimmelmann [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen meddeler Schimmelmann, at hendes bestilling, Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, er fuldført og står klar til afsendelse. Han lader grevindens bror, Herman Schubart, bevidne, at han har arbejdet med stor glæde på fonten. Han oplyser, at Schubart har betalt udgifterne til fonden på hendes vegne, og at han ikke vil kræve yderligere betaling for værket. Hans egen belønning er, at grevinden vil besidde et af hans værker, hvorved han får mulighed for at blive mere kendt i Danmark. Thorvaldsen fortæller, at kunstkendere i Rom har rost hans arbejde, og han håber, at også grevinden vil finde det tilfredsstillende.

Se original [Translation]

Rom den 22de October 1808

Naadigste Grevinde

Deres fortreffelige Broder som vi have den Lykke at besidde her, men som desværre snart igien forlader os, har tilladt mig at føye nogle Ord til det Brev som han tilskriver Deres Excellence. Jeg benytter med Glæde denne Leylighed for at tilmælde Dem, at jeg har fuldendt det Arbeyde som de har værdiget at bestille hos mig, og at Døbesteenen blot venter paa Deres Vink for at blive tilskikket Dem.
Om det er lykkedes mig at forfærdige et Arbeyde som er min Velgiørerinde værdig, kan jeg ikke selv bedømme, men Deres Herr Broder vil kunne sige Dem at jeg med en varm Skjønsomheds Følelse har beskjæftiget mig med dette Arbejde, og at jeg finder mig lykkelig ved at kunne tilbyde Dem det.
Jeg blues ikke ved at tilstaae Deres Excellence, at jeg som en ung Konstner, og i de for Konsten saa besværlige Tider, har med taknemmelighed, antaget Deres ædle Broders Tilbud, med at udbetale mig de Penge, som jeg har udlagt for Døbesteenen som er af det skjønneste hvide Carara Marmor. Dette, saavelsom Transporten, samt den groveste Udhukning, som skeer ved Middel af Daglønnere, koster mig i Alt 487 Piaster som Deres Herr Broder har i dag erstattet havt den Godhed at erstatte mig. Hvad Arbejdet angaaer, saa er min sødeste Belønning denne, at have kunnet efterkomme min Velgiørerindes Befalning, og jeg skatterer mig lykkelig at De min naadigste Grevinde vil besidde et af mine Arbejder, der tillige vil tjene til at giøre mig bekjendt i mit kjære Fæderneland. De fiire Bas reliefs som omringe Døbesteenen har jeg arbejdet med største Nøyagtighed, og her i Rom har Konstkienderne været tilfreds med mit Arbejde. Gid De ogsaa min naadigste Grevinde maatte bifalde den Fliid jeg har anvendt for at behage en Dame hvis fortrinlige Egenskaber, og ædle Følelser, opvække almindelig Beundring. Min Hengivenhed er ubegrændset, og ingen føler meere, og dybere Deres Værd, end

Deres Excellences
underdanige Tjener
Thorwaldsen

[På sidste side med Thorvaldsens egen hånd:]
Modellen til Bassorelievet i Den Store f

Generel kommentar

Papiret består af et aflangt, langs midten foldet ark, hvoraf selve konceptet er skrevet på de tre første sider. Den sidste side rummer Thorvaldsens egenhændige påskrift. Arket har været revet over på langs og tværs, og 1/4 af den sidste side mangler. Som vandmærke læses teksten “A BRIGLIA” på papirets sidste side, mens der på den første ses et våbenskjold, hvorunder bogstaverne “C V”. Vandmærkerne vender omvendt i fht. konceptet.

Brevudkastet resulterede antagelig i et afsendt brev af samme dato eller snarest derefter, da Charlotte Schimmelmann skrev sit svarbrev i København den 17.11.1808, dvs. kun 25 dage senere. En sådan postekspeditionstid må regnes for ganske hurtig, jf. referenceartikel herom.

Det er interessant, at man i dette og i konceptet af 4.2.1809 tilsyneladende får en opskrift på Thorvaldsens prisfastsættelse for egne værker: summen af de reelle udgifter til materialer, løn og transport ganges med to, og Thorvaldsens andel svarer dermed til det samme beløb som de samlede udgifter. Se evt. referenceartikel for mere uddybende om Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Arkivplacering
m28, nr. 38
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Herman Schubart
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 102-103.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Marmorhugning · Mæcenvirksomhed · Møntenheder · Regninger fra Thorvaldsen · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, prisfastsættelse · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 04.03.2016 Print