Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 708 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen skyldes et udkast dateret 4.2.1809 med tilsvarende indhold.

Charlotte Schimmelmann [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen takker for den tilsendte brystnål, som er blevet ham overbragt gennem Schimmelmans bror, Herman Schubart. Han håber, at den bestilte Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, vil falde i grevindens smag, og at dens smukke udførelse vil placere ham under hendes beskyttende vinger.

Se original [Translation]

Naadigste Grevinde!
Ved Deres fortreffelige Broder S.T. Kammerherre de S har ieg fra Deres E: med sand Fornøyelse modtaget en Brystnaal med Brillanter, hvilken ieg anseer som et Agtelses=Tegn ieg er værdiget at bære formedelst den Yndest og Bevaagenhed ieg ved at fremvandre paa Konstens Bane stedse bestræber mig at fortiene; Thi haaber ieg at naar Deres E: en gang i Fædrenelandet tager mit Arbeide: den forlangte Døbesteen i naadigst Beskuelse, vil De erfare at samme er udført med Konst og Flid, at ieg ingen Møye haver sparet, for at kunde smigre mig af Deres E: naadige Bifald, eller for at være paa en værdig Maade anbefalet Konsternes og Videnskabernes Beskytterinde
Jeg anbefaler mig med dybeste Ærbødighed Deres E underdanigste –

Generel kommentar

I papirets øverste højre hjørne ses ulæselig udtværet tekst, muligvis udkastets datering.
Hertil yderligere brevkoncepter af 4.2.1809 og 4.2.1809 til Charlotte Schimmelmann. Se det førstnævnte for yderligere kommentarer til koncepternes indhold.

Dette koncept synes at være senere end det førstnævnte, da det næsten udelukkende indeholder uegennyttig ros. Førstnævnte udkast rummer derimod en irettesættelse over, at grevinden har udtrykt begejstring over døbefonten uden at have set den, samt en gentagelse af fontens pris, som han allerede havde nævnt for hende i brev af 22.10.1808. Yderligere fremgik det måske lidt for klart af det førstnævnte udkast, at han kun havde udbedt sig halvdelen af sit normale salær for døbefonten.
Thiele II, p. 114, underbygger denne antagelse.
Se evt. referenceartikel for mere uddybende om Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Arkivplacering
m28, nr. 31
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 114.
Emneord
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver til Thorvaldsen, kunsthåndværk · Mæcenvirksomhed · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Herman Schubart
Sidst opdateret 27.10.2015 Print