Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 985 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.12.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke direkte af den citerede del af brevet, men da det er skrevet på samme ark som C.F. Høyers og Thorvaldsens fællesbrev til Hans West, skal nærværende del dateres samtidigt med Høyers brev til West, der er dateret 8.12.1810.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen opfordrer West til at hjælpe Høyer med en sag vedrørende Kunstakademiet. Han skriver desuden at han er blevet opfordret til at konkurrere om at opføre et monument til dronning Luise af Preussen.

Se original [Translation]

[...]

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Hr. Høyers Brev for at bevidne Dem min Agtelse som jeg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige Ven – og da jeg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for enhver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste herved at De paa det kraftigste tager sig af Hr Høyers Sag – De kiænder Den til fulte jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse Schubart har jeg faaet Brev hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev og altsaa ikke endnu erholdet Bogen. Hvad mig selv angaar saa lever jeg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder jeg mig vel – Jeg har været inviteret at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens Monument men da jeg ikke skytter om at concurere har jeg afslaaet Samme – De Commissioner De har beæret mig med skal jeg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der for og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mig mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig: Lev vel Lev vel! med sand Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

A: Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette brev er sidste del af et fælles brev til Hans West fra C.F. Høyer og Thorvaldsen. Høyers foranstående del kan ses her.
Der findes et udkast til den del, som Thorvaldsen stod for. Udkastet er skrevet af C.F. Høyer.
En afskrift af brevet findes desuden på Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4752, 4o.

Arkivplacering
m28, nr. 153b
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, svar på rykkere
Personer
Frederik 6. · C.F. Høyer · Luise · Herman Schubart · Jacqueline Schubart
Sidst opdateret 11.05.2021 Print