Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 986 af 10247
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.12.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men det afsendte brev er dateret 8.12.1810.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris?

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen opfordrer West til at hjælpe Høyer med en sag vedrørende Kunstakademiet. Han skriver desuden at han er blevet opfordret til at konkurrere om at opføre et monument til dronning Luise af Preussen.

Se original [Translation]

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Høyers Brev – for at bevidne Dem min Agtelse som ieg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige Ven – og da ieg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for en hver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste her ved at De paa det kraftigste tager sig af Høyers Sag – De kiænder Den til fulde jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse S – har jeg faaet Brev hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev –senere- og altsaa ikke endnu erholdet Bogen. Hvad mig selv angaar saa lever ieg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder mig vel[.] Jeg har været inviteret til at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens Monument men da ieg ikke skytter om at concurere har ieg afslaaet Samme – De Commissioner De har beæret mig med skal ieg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der fore og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig. Lev vel Lev vel! med Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

Generel kommentar

Dette brev er sidste del af et fælles brev til Hans West fra C.F. Høyer og Thorvaldsen. Høyers foranstående del kan ses her.
Dette er et udkast til brev af 8.12.1810. Ordlyden er stort set identisk i udkast og det afsendte brev.

Arkivplacering
m28, nr. 49
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer
Sidst opdateret 11.05.2021 Print