The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 986 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.12.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men det afsendte brev er dateret 8.12.1810.

Hans West [+]

Recipient’s Location

Paris?

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen asks West to help Høyer in a matter concerning the Academy of Fine Arts. He also writes that he has been invited to compete in the erection of a monument to Queen Luise of Prussia.

See Original [Translation]

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Høyers Brev – for at bevidne Dem min Agtelse som ieg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige Ven – og da ieg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for en hver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste her ved at De paa det kraftigste tager sig af Høyers Sag – De kiænder Den til fulde jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse S – har jeg faaet Brev hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev –senere- og altsaa ikke endnu erholdet Bogen. Hvad mig selv angaar saa lever ieg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder mig vel[.] Jeg har været inviteret til at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens Monument men da ieg ikke skytter om at concurere har ieg afslaaet Samme – De Commissioner De har beæret mig med skal ieg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der fore og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig. Lev vel Lev vel! med Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

General Comment

This letter is the second part of a joint letter to Hans West from C.F. Høyer and Thorvaldsen. The first part written by Høyer can be seen here.
This is a draft of the letter dated 8.12.1810. The draft is almost identical to the final letter.

Archival Reference
m28, nr. 49
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Last updated 11.05.2021 Print