Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 988 af 10248
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

8.12.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hans West [+]

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til S: T Hr Etatzraad / West.

Resumé

Høyer beder om at hjælpe ham i en sag vedr. Kunstakademiet, der ønsker at han påbegynder sin hjemrejse fra Rom i juli 1811. Akademiet er ikke i stand til at betale for hjemrejsen men foreslår at Høyer bruger de sidste to kvartaler af sit stipendium til formålet. Høyer er imidlertid i gæld og beder derfor West hjælpe med at omstøde Akademiets beslutning.

Se original

Rom d 8de: Decb: 1810.

Høystærede kiære Hr Etatzraad!

Af Deres meget ærede af 17de No. erfare vi med sand Fornøyelse at De lykkeligen er bleven foreenet med Deres agtværdige Ven i Paris ; haver Deres Reise formedelst Aarstiden været møysommelig, saa nyder De følgelig saa meget mere den Lykke De attraede; Men ieg beundrer imidlertid Deres Mod og Bestemthed at intet har kundet afskrække Dem, overbeviist om at handle rigtig har De ligesom forglemt Deres Helbred og Vinteren; skulle herefter nogen Upasselighed foruleilige Dem saa er det dog immer en Trøst: at De opholder sig der hvor De sandsynlig hverken mangler Ømhed eller Pleje. –
Aftenen før vi modtoge Deres siste Brev ; sagde Hr Thorvaldsen: vi burde besvare Etatsraadens Brev dateret Parma; men det gik, som ieg svarede: at vi én af Dagene havde forhaabentlig Brev fra Paris; thi eftersom her intet er indtruffet, som vi have fundet værdig at tilmælde Dem, haver foraarsaget at vi ikke have været rede til at skrive; og veed ieg til nu intet hvormed at kunde giengiælde alt hvad De har været saa god at meddeele os – Alt er her ganske ved det gamle – Roms Skiæbne kiender De – Brødene blive immer mindre; / for at beskiæftige nogle hundrede arbeidsføre Brødløse Mennisker have man fundet for got at lade disse grave ved Ruinerne paa Campo Vaccino ; og er dette Sted nu blevet omdøbt og kaldes Foro Romano – Fra Sigr: Antonio kan ieg hilse, han er igien kommen paa Benene[.] Keiseren vil hielpe Academiet St Luca paa Benene ved en Aarl: Understyttelse af 5000 Scd: men om man ikke forlanger for meget formedelst denne Understyttelse vil Tiiden lære. – Overbeviist om at Hr Etatzraaden ikke trættes ved at vaage for mit Vel, smigrer ieg mig med ikke at kiæde Dem ved at mælde Dem: hvad mig selv angaaer: Strax efter Deres Bortreise modtog ieg en bevaagen Skrivelse fra Academiet hvori man siger mig = At Academiet med sand Fornøyelse har modtaget mit Malerie Hero – etc. – bemyndiger mig derhos at hiemsende min Socrates paa Academiets Bekostning – Jeg har følgelig ikke været seen til at benytte Øyeblikket – og er Samme allerede for fire Uger siden afsendt – Maatte det nu kuns snar og lykkelig arivere – Senere har ieg faaet Brev fra en god Ven i Kbhvn: som meddeeler mig paa anden Haand – fra Prinds C : = Academiet vil vist lade Høyer tilflyde Understyttelse til sin Hiemreise 1811. men da denne vil blive at tiltræde i Juli Maaned næste Aar og Commissionen for Slottet endnu ikke har været at formaae til at give ham Arbeide, da den hellere synes at ville see det udarbeidet hiemme og han desuden ei vil faae Tiid til at udarbeide det i Italien, saa tror ieg han giør rettest i at opgive den Tanke at udarbeide Malerier for Slottet – medens han er udenlands – Naar hans Malerie Socrates ankommer her til, haaber ieg at disse hans Arbeider – Socrates og Hero vil forskaffe ham den Understyttelse – han ansøger for at undgaae Giæld. – Af dette oprigtige Sprog synes mig at Pr: C: har rigtig Begreb om Tingene og at ieg kan giøre regning paa hans Bevaagenhed. og derfore skal ieg altiid med Erkiændtlighed og Taknem[melighed] erindre mig Dem kiæreste Hr Etatzraad, som ikke har villet taale at en vis Mand ubilligen vilde undertrykke mig – Jeg har vel senere havt Brev fra S: det indeholdt en Lovtak over de modtagne smaa Malerier – men om Betalingen nævner han intet – I Gaar har ieg erholdt Brev fra Academiet, som ieg herved tager mig den Frihed at meddeele Hr Etatzraaden. = Til Giensvar paa Deres Skrivelse af 1ste Sep : meldes: Academiet seer sig ikke i stand til at opfylde Deres Begiering om Understyttelse til Hiemreisen ; men vil raade Dem i Juli 1811 at tiltræde Hiemreisen til hvis Bestridelse de tvende Quartaler af næste Aars anden halvdeel kunne tages, og tilbyder Academiet sig at avancere Dem disse tvende Quartaler, naar Tiid kommer. – Angaaende Deres fornyede Ønske om at erholde Arbeide for Slottet – formeener Academiet, at De giorde best om De medens De opholder Dem i Rom udkastede med Tanken rettede paa Slotsbygningen, et og andet Historisk Syjet, som De kunde udføre naar De kom hiem og Commissionen fandt sig fornøyet med Deres Udkast, da det efter Commissionens Skrivelse af 27e Mart[s] vilde være den behageligt, ogsaa fra Dem at modtage Esquisser, og den Tiid, De har tilbage at opholde Dem i Rom, desuden turde blive for kort til at forfærdige Malerier for Slottet[.] Det kongl Acad: d 10e Nov: 1810 – LorentzenBaden. –
Hvad siger De her til kiære Hr Etatzraad? Hvad raader De mig til? Jeg er altsaa dømt til at reise hiem; og denne min hiemrejse vil Academiet at ieg skal kunne giøre for mine siste to Quartaler nemlig 140 Scd: /: tænkende intet paa at ieg er i Giæld formedelst mit ringe Gehalt :/ I mit Brev af 1ste Sep har ieg giort Academiet opmærksom paa alt; Jeg seer af Svaret at ieg har udvirket intet; kan Hr Etatzraaden formedelst Deres Indflydelse ikke udvirke noget saa ved ieg ingen Udveie – Saalænge ieg kan bliver ieg utrættelig ved at arbeide[,] ieg giør da min Pligt og glemmer der ved undertiiden det som krænker. – Beær mig svar med gode Efterretninger om Deres Velbefindende hvorved De meget fornøyer mig og vores Thorvaldsen – som herhos selv tilføyer sin oprigtige Hilsen. – Jeg anbefaler mig med dybeste Ærebød[ighed] og Taknem[melighed] Høystærede Hr Etatzraadens oprigtigste Hengivne

CF Høyer.

Generel kommentar

Dette brev er første del af et fællesbrev til Hans West fra både Høyer og Thorvaldsen. Thorvaldsens del kan ses her.

Arkivplacering
m28, nr. 153a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Niels Breitenstein: ‘Hans West’, in: Kulturminder 1955, p. 241. (Dele af brevet omtalt og citeret).

Emneord
Thorvaldsens bofæller i Casa Buti
Personer
Accademia di San Luca · Antonio · Torkel Baden · Antonio Ceci · C.A. Lorentzen · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.05.2021 Print