8.12.1810

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Hans West

Modtagersted

Paris?

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men det afsendte brev er dateret 8.12.1810.

Resumé

Thorvaldsen opfordrer West til at hjælpe Høyer med en sag vedrørende Kunstakademiet. Han skriver desuden at han er blevet opfordret til at konkurrere om at opføre et monument til dronning Luise af Preussen.

Dokument

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Høyers Brev – for at bevidne Dem min Agtelse som ieg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige Ven – og da ieg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for en hver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste her ved at De paa det kraftigste tager sig af Høyers SagI – De kiænder Den til fulde jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse SII – har jeg faaet Brev hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev –senere- og altsaa ikke endnu erholdet Bogen. Hvad mig selv angaar saa lever ieg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder mig vel[.] Jeg har været inviteret til at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens MonumentIII men da ieg ikke skytter om at concurere har ieg afslaaet Samme – De Commissioner De har beæret mig med skal ieg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der fore og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig. Lev vel Lev vel! med Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

Oversættelse af dokument

Dearest Etatsråd, I add some lines in Mr Høyer’s letter – to express the respect which I ever have for a true patriot and to congratulate you with your union with your estimable friend – and as I am convinced of your untiring anxiety for the advancement of any good case I ask you with this in a friendly spirit that you most powerfully attend to Mr Høyer’s case – you know it fully I need not say more – I have had a letter from baroness S she tells me that her husband from the King has been granted permission to go home in spring – but I have had no letter from himself – later on – and so I have not yet received the book. As for me I live as usual and apart from a cold I am well. I have been invited for to compete for making the queen of Prussia’s monument but as I do not approve of competing I have declined the same – The commissions you have honoured me with I shall execute as soon as possible with pleasure. Sir, you know that I hate writing and love to receive letters; so that is why and because of your kindness for me I hope that you will excuse me for the briefness of my letter and furthermore that you will please me soon with good information from yourself your friend and what you know interests me. Take care of yourself! With true respect and friendship.
Yours sincerely,


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev er sidste del af et fælles brev til Hans West fra C.F. Høyer og Thorvaldsen. Høyers foranstående del kan ses her.
Dette er et udkast til brev af 8.12.1810. Ordlyden er stort set identisk i udkast og det afsendte brev.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

m28, nr. 49

Kommentarer

  1. Dvs. sagen involverende Kunstakademiet, der ønsker at Høyer forlader Rom. Se 8.12.1810.

  2. Dvs. Jaqueline Schubart.

  3. Antageligt en statue af dronning Luise, dronning til Friedrich Wilhelm 3. af Preussen.

Sidst opdateret 11.05.2021